در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 کلمه انگليسي - هفته 19 Panic ˈpænɪk

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 کلمه انگليسي - هفته 19 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Panic ˈpænɪk

Unreasoning fear; fear spreading through a group of people so that they lose control of themselves

ترس بی دلیل، ترسی که در بین گروهی از افراد فراگیر می شود بگونه ای که کنترل خود را از دست می دهند

The leader of the lost group appealed to then not to panic.

راهنمای گروه گم شده از آن ها خواهش کرد که نترسند.

When the danger was exaggerated, a few people started to panic.

هنگامی که در مورد خطر اغراق شد، چند نفر شروع به ترسیدن نمودند.

The source of panic in the crowd was a man with a gun.

منشأ وحشت در میان جمع، فردی با یک اسلحه بود.