در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 واژه ضروري - هفته 18 Ingenious ˌɪnˈdʒiːnjəs

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 واژه ضروري - هفته 18 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Ingenious ˌɪnˈdʒiːnjəs

Having great mental ability; clever

دارای توانایی ذهنی زیاد، زرنگ

Bernie devised an ingenious plan to cheat on his income tax.

«برنی» نقشه ی مبتکرانه ای را طراحی کرد تا در مالیات بر درآمدش تقلب کند.

Rube Goldberg was a journalist who won fame for his ingenious inventions.

«روبی گلدبرگ» روزنامه نگاری بود که بخاطر اختراع ابتکار آمیزش به شهرت رسید.

The master spy had an ingenious way of passing secrets to the agent.

جاسوس بزرگ روش مبتکرانه ای برای انتقال اسرار به مامور مخفی داشت.