در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 واژه ضروري - هفته 18 Glance ˈɡlæns

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 واژه ضروري - هفته 18 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Glance ˈɡlæns

To look at quickly; a quick look

به سرعت نگاه کردن، نگاه سریع

The observant driver glanced at the accident at the side of the road.

راننده ی هوشیار نگاه سریعی به حادثه کنار جاده انداخت.

I took one glance at the wretched animal and turned away.

نگاهی اجمالی به حیوان بیچاره انداختم و رد شدم.

Thompson identified the burglar after a glance at the photograph in the police station.

«تامپسون» بعد از نگاهی اجمالی به عکس در کلانتری، دزد را شناسایی کرد.