در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 لغت ضروري - هفته 16 Cautious ˈkɒʃəs

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 لغت ضروري - هفته 16 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Cautious ˈkɒʃəs

Very careful; never taking chances

بسیار دقیق، هرگز بر اساس احتمال عمل نمی کند

Be cautious when you choose your opponent.

وقتی که حریفت را انتخاب می کنی، مراقب باش.

Good authors are cautious not to exaggerate when they write.

نویسندگان خوب مراقبند در هنگام نوشتن اغراق ننمایند.

If the rain is failing in torrents, it is best to drive cautiously.

اگر باران سیل آسایی ببارد، بهتر است با احتیاط رانندگی کنی.