در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 لغت ضروري - هفته 16 Doubt ˈdaʊt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 لغت ضروري - هفته 16 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Doubt ˈdaʊt

Not believe; not be sure of; feel uncertain about; lack of certainty

باور نکردن، مطمئن نبودن از، احساس اطمینان نکردن، عدم اطمینان، تردید کردن

Scientists doubt that a total cure for cancer will be found soon.

دانشمندان تردید دارند که بزودی درمانی کامل برای سرطان یافت خواهد شد.

The question of whether he could survive the winter was left in doubt.

این مسئله که آیا او می توانست از زمستان جان سالم به در ببرد، مورد تردید بود.

We don’t doubt that the tradition of marriage will continue.

شک نداریم که سنت ازدواج ادامه پیدا خواهد کرد.