در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 لغت ضروري - هفته 16 Surpass sərˈpæs

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 لغت ضروري - هفته 16 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Surpass sərˈpæs

Do better than; be greater than; excel

بهتر بودن از، بیشتربودن از، برتری داشتن

The machines of the twentieth century surely surpass those of earlier times.

ماشین های قرن بیستم قطعاً از دوره های قبلی بهتر هستند.

Most farmers believe that rural life far surpass urban living.

بیشتر کشاورزان معتقدند که زندگی روستایی بسیار بهتر از زندگی شهری است.

It is undeniable that a cold lemonade in July can’t be surpassed.

این که در ماه جولای هیچ چیز نمی تواند بهتر از یک شربت آبلیمو باشد، انکار ناپذیر است.