در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 کلمه - هفته 15 Unanimous juːˈnænəməs

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 کلمه - هفته 15 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Unanimous juːˈnænəməs

In complete agreement

در توافق کامل ، هم رای

The class was unanimous in wanting to eliminate study halls.

دانش آموزان کلاس در خواهش برای حذف سالن های مطالعه هم رای بودند.

The has never been an election in our union that was won by a unanimous vote.

تاکنون در اتحادیه ی ما انتخاباتی نبوده است که با رأیی هماهنگ برنده شده باشد.

The senate, by a unanimous vote, decided to decrease taxes.

مجلس سنا، با رأیی هماهنگ، تصمیم گرفت که مالیات ها را کاهش دهد.