در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 واژه - هفته 14 Duplicate ˈduːpləkət

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 واژه - هفته 14 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Duplicate ˈduːpləkət

An exact copy; make an exact copy of; repeat exactly

کپی دقیق، کپی کردن، دقیقا تکرار کردن

Elliot tried to deceive Mrs. Held by making a duplicate of my paper.

«الیوت» سعی داشت تا با کپی کردن از روی مقاله ی من، خانم «هلد» را فریب دهد.

We duplicated the document so that everyone had a copy of study.

ما سند را کپی کردیم تا همه برای بررسی یک رونوشت داشته باشند.

The so-called expert did a mediocre job of duplicating the Van Gogh painting.

آن مرد به اصطلاح ماهر، کپی ساده و پیش پا افتاده ای از نقاشی «ونگوگ» ارائه داد.