در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 لغت - هفته 13 Revive rɪ’vaɪv

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 لغت - هفته 13 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Revive rɪ’vaɪv

Bring back or come back to life or consciousness

زنده کردن یا به هوش آوردن

There is a movement to revive old plays of modern audiences.

جنبشی برای احیاء نمایشنامه های قدیمی برای مخاطبین امروزی وجود دارد.

The nurses tried to revive the heart attack victim.

پرستاران تلاش کردند تا بیمار سکته قلبی را به زندگی برگردانند.

Committees are trying to revive interest in population control.

کمیته هایی در تلاشند تا توجه به کنترل جمعیت را احیاء کنند.