در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 لغت - هفته 13 Famine ˈfæmən

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 لغت - هفته 13 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Famine ˈfæmən

Starvation; great shortage

گرسنگی، کمبود زیاد

Famine in India caused the death of one tenth of the population.

قحطی در هند باعث مرگ یک دهم جمعیت شد.

There had been a famine of good writing in the last decade.

در دهه ی گذشته کمبود شدید آثار نوشتاری خوب وجود داشته است.

The rumor of a famine in Europe was purely fiction.

شایعه ی قحطی در اروپا کاملاً ساختگی بود.