در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 - هفته 12 Audible ˈɑːdəbl̩

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 - هفته 12 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Audible ˈɑːdəbl̩

Able to be heard

قابل سمع

From across the room, the teacher’s voice was barely audible.

از آن سوی اتاق، صدای معلم به سختی قابل شنیدن بود.

After Len got his new hearing aid, my telephone calls became audible.

بعد از این که « لن » سمعک جدیدش را گرفت، مکالمات تلفنی من قابل سمع شد.

Commands from Ann’s drill sergeant were always easily audible.

دستورات رژه نظامی گروهبان « آن » همیشه به آسانی قابل شنیدن بود.