در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 - هفته 12 Reveal rɪˈviːl

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 - هفته 12 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Reveal rɪˈviːl

Make known

آشکار ساختن

Napoleon agreed to reveal the information to the French population.

« ناپلئون » پذیرفت که اطلاعات را برای مردم فرانسه فاش کند.

The evidence was revealed only after hours of questioning.

بعد از ساعت ها بازجویی شواهد بر ملا شد.

The auto company revealed reluctantly that there were defects in their models.

شرکت اتومبیل سازی جنرال موتور با بی میلی فاش نمود که در اتومبیل های بیوک جدیدشان نقایصی وجود دارد.