در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 - هفته 12 Pollute pəˈluːt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 - هفته 12 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Pollute pəˈluːt

Make dirty

آلوده کردن

The Atlantic Ocean is in danger of becoming polluted.

اقیانوس آتلانتیک در خطر آلوده شدن است.

There is much evidence to show that the air we breathe is polluted.

مدارک زیادی وجود دارد که نشان می دهد هوایی که ما تنفس می کنیم آلوده است.

It is claimed that soap powders pollute the water we drink.

ادعا می شود که ذرات صابون، آبی را که می نوشیم آلوده می کنند.