در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 - هفته 12 Urban ˈɜːrbən

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 - هفته 12 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Urban ˈɜːrbən

Of or having to do with cities or towns

از شهر یا مربوط به شهر

Many businesses open offices in urban areas.

بسیاری از موسسات تجاری در مناطق شهری دفتر می زنند.

I plan to exchange my urban location to a rural one.

قصد دارم مکان شهری خود را با یک مکان روستایی تعویض کنم.

Only a small minority of the people of the United States live far from any urban area.

تنها اقلیت کمی از مردم ایالت متحده دور از مناطق شهری زندگی می کنند.