در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 - هفته 12 Ignite ɪgˈnaɪt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 - هفته 12 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Ignite ɪgˈnaɪt

Set on fire

مشتعل کردن

Spark plugs ignite in an automobile engine.

شمع های داخل موتور اتومبیل محترق می شوند.

One match can ignite an entire forest.

یک کبریت می تواند تمام یک جنگل را به آتش بکشد.

A careless remark helped to ignite the conflict between the brothers and the sisters.

یک گفته بی دقت به شعله ور شدن درگیری بین خواهرها و برادرها کمک نمود.