در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 کلمه انگليسي - هفته 11 Minority maɪˈnɔːrəti

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 کلمه انگليسي - هفته 11 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Minority maɪˈnɔːrəti

Smaller number or part; less than helf

تعداد یا بخش کوچکتر، کمتر از نصف، اقلیت

Only a small minority of the neighborhood didn’t want a new park.

تنها تعداد کمی از همسایگان پارک جدید نمی خواستند.

A minority of our athletes who competed in the Olympics were victorious.

تعداد کمی از ورزشکاران ما که در مسابقات المپیک رقابت کردند، پیروز شدند.

Blacks are a minority group in the United States.

در ایالات متحده سیاهان گروه اقلیت هستند.