در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 کلمه انگليسي - هفته 11 Conflict ˈkɑːnflɪkt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 کلمه انگليسي - هفته 11 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Conflict ˈkɑːnflɪkt

Direct opposition; disagreement

مخالفت مستقیم، عدم توافق، تضاد

Our opinions about the company’s success in the last decade are in conflict with what the records show.

نظرات ما در مورد موفقیت شرکت در دهه ی گذشته، با آنچه که مدارک نشان می دهند، در تضاد است.

There was a noisy conflict over who was the better tennis player.

بر سر اینکه چه کسی تنیسور بهتری است کشمکش پرسرو صدایی وجود داشت.

The class mediation team was invited to settle the conflict.

از گروه میانجیگری کلاس برای فرونشاندن درگیری دعوت شد.