در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45 penchant /ˈpɑːnʃɑːn/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

penchant /ˈpɑːnʃɑːn/

میل شدید، علاقه، ذوق، میل وافر، آمادگی

Syn: strong interest,fondness,inclination

Her penchant for disappearing for days at a time worries her family.

تمایل وافر او به ناپدید شدن ناگهانی به مدت چند روز، خانواده اش را نگران می کند.