در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45 wistful /ˈwɪstfəl/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

wistful /ˈwɪstfəl/

مشتاق، متوجه، آرزومند، دقیق، منتظر، درانتظار

Syn: dreamy,yearning,wishful

I thought about those days in Spain and grew wistful.

درباره آن روز ها در اسپانیا فکر کردم و حسرت خوردم.