در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 واژه ضروري - هفته 10 Victorious vɪkˈtɔːriəs

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 واژه ضروري - هفته 10 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Victorious vɪkˈtɔːriəs

“Having won a victory; conquering”

پیروز، فاتح

Playing in New Jersey, the Giants were victorious two years in a row.

غول ها با بازی درنیوجرسی، دو سال پیاپی پیروز شدند.

Terry faced the challenge with the bad attitude that he couldn’t be victorious.

« تری » با این نگرش غلط که نمی تواند برنده شود، با آن چالش مواجه شد.

Our girl’s volleyball squad was victorious over a taller team.

تیم والیبال دختران ما بر تیم بلند قدتری پیروز شد.