در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 واژه ضروري - هفته 10 Underestimate ˈʌndəˈrestəˌmet

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 واژه ضروري - هفته 10 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Underestimate ˈʌndəˈrestəˌmet

“See too low a value, amount, or rate”

دست کم گرفتن

I admit that I underestimated the power in the bulky fighter’s frame.

اعتراف می کنم که نیروی استخوان بندی مبارز غول پیکر را دست کم گرفتم.

Undoubtedly the boss underestimated his employee’s ability to work hard.

بی تردید رئیس، توانایی کارمندش را در سخت کار کردن دست کم گرفت.

The value of our house was underestimated by the least two thousand dollars.baby.

قیمت خانه ما حداقل دو هزار دلار کمتر برآورد شد.