در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 واژه ضروري - هفته 10 Menace ˈmenəs

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 واژه ضروري - هفته 10 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Menace ˈmenəs

“Threat”

تهدید

Irv’s lack of respect made him a menace to his parents.

بی احترامی « ایرو » برای والدینش تهدیدی بود.

The torrents of rain were a menace to the farmers crops.

سیل باران برای محصولات کشاورز یک تهدید بود.

Sergeant Foy’s raw language was an obvious menace to the reputation of the entire police department.

زبان خشونت آمیز گروهبان« فوی» تهدیدی برای اعتبار تمام اداره ی پلیس بود.