در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 1100 - هفته 39 delineation /dɪˌlɪnɪˈeɪʃn̩/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 1100 - هفته 39 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

delineation /dɪˌlɪnɪˈeɪʃn̩/

طرح، تصویر، تشریح، بازنمایی، توصیف

Syn: outlining,definition,portraying

Ed’s delineation of edna remains as the image we have of her.

توصیف اِد از اِدنا، تنها تصویری است که از او داریم.