در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 1100 - هفته 39 demeanor /ˌdɪˈmiːnə/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 1100 - هفته 39 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

demeanor /ˌdɪˈmiːnə/

رفتار، سلوک، وضع، حرکت

Syn: behavior,appearance,conduct

There was nothing in his demeanor that suggested he was anxious.

هیچ چیزی در رفتارش نبود که حاکی از نگرانی او باشد.