در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 9 Source ˈsɔːrs

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 9 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Source ˈsɔːrs

“Place from which something comes or is obtained”

مکانی که از آن چیزی نشات می گیرد یا بدست می آید ، منشا ، منبع ، سرچشمه

The college student knew that he needed more that a basic textbook as a source for his report.

دانشجو می دانست که به بیش از یک کتاب درسی پایه به عنوان مرجعی برای گزارشش نیاز دارد.

The source of Buddy’s trouble was boredom.

منشا مشکل « بودی » خستگی بود.

Professor Smith’s speech was a valid source of information on chemistry.

سخنرانی پروفسور« اسمیت » منبع موثقی از اطلاعات درباره شیمی بود.