در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 9 Ignore ɪgˈnɔːr

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 9 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Ignore ɪgˈnɔːr

“Pay no attention; disregard”

توجه نکردن به، نادیده گرفتن

Little Alice realized that if she didn’t behave, her parents would ignore her.

« آلیس » کوچولو متوجه شد که اگر مودب نباشد، والدینش به او بی توجهی می کنند.

The student could not answer the question because he ignored the obvious facts.

دانش آموز نتوانست به سوال پاسخ دهد، زیرا حقایق واضح را نادیده گرفت.

Older brothers and sisters often feel ignored when their parents only spend time with a new baby.

خواهر و برادرهای بزرگتر وقتی والدین وقتشان را صرف کودک تازه متولد شده می کنند، احساس بی توجهی می کنند.