در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 9 Undeniable ˌəndəˈnaɪəbl̩

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 9 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Undeniable ˌəndəˈnaɪəbl̩

“Not to be denied; cant be questioned”

نمی توان انکار کرد، نمی توان زیر سوال برد، غیر قابل انکار

The jury concluded that the teenagers were undeniably guilty.

هیئت منصفه به این نتیجه رسید که نوجوانان، بی تردید مقصر هستند.

It is undeniable that most professionals can beat any amateur.

مشخص است که اکثر افراد حرفه ای میتوانند هر فرد غیر حرفه ای را شکست دهند.

That Leon resented Ritas good marks in school was undeniable.

اینکه « لئون» از نمرات خوب «ریتا» در مدرسه تنفر داشت، غیر قابل انکار بود.