در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 لغت ضروري - هفته 8 Obvious ˈɑːbviəs

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 لغت ضروري - هفته 8 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Obvious ˈɑːbviəs

“Easily seen or understood; clear to the eye or mind; not to be doubted; plain”

به راحتی درک یا دیده می شود، در آن تردیدی نیست، آشکار، واضح، بدیهی

It was obvious that lumberjack was tired after his day’s work.

بدیهی بود که چوب بُر پس از کار روزانه اش خسته بود.

The fact thet Darcy was a popular boy was obvious to all.

این حقیقت که « دارسی» پسر محبوبی بود، برای همه آشکار بود.

The detective missed the clue because it was too obvious.

سرنخ آنقدر واضح بود که کارآگاه به آن توجه نکرد.