در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 لغت ضروري - هفته 8 Security sɪˈkjʊrəti

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 لغت ضروري - هفته 8 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Security sɪˈkjʊrəti

“Freedom from danger, care, or fear; feeling or condition of being safe”

عاری از خطر، مراقبت یا ترس، احساس یا حالت امنیت

Our janitor likes the security of having all doors locked at night.

سرایدار ما، امنیت ناشی از قفل بودن همه ی درها را در شب دوست دارد.

When the president travels, strict security measures are taken.

هنگامی که رئیس جمهور سفر می کند، اقدامات شدید امنیتی اتخاذ می شود.

Pablo wanted to preserve the security of his lifestyle.

« پابلو» می خواست امنیت سبک زندگی اش را حفظ کند.