در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین دوره آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 27 falter /ˈfɔːltər/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در دوره آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 27 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

falter /ˈfɔːltər/

تزلزل پیدا کردن

Syn: hesitate stumble waver

The economy is beginning to falter.

اقتصاد دارد شروع به لغزیدن می‌کند.

The team’s performance faltered badly after the break.

عملکرد تیم بعد از نیمه به طرز بدی تزلزل پیدا کرد.