در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین دوره آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 27 culminate /ˈkʌlmɪˌneɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در دوره آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 27 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

culminate /ˈkʌlmɪˌneɪt/

منجر شدن

My arguments with the boss got worse and worse, and finally culminated in my resignation.

بخث من با رئیس بدتر و بدتر شد و سرانجام به استعفای من انجامید.

Their many years of research have finally culminated in a cure for the disease.

سالهای بسیار تحقیق آنها نهایتا منجر به روش درمانی برای بیماری شد.