در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 - هفته 24 absurd /əbˈsɜːd/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 - هفته 24 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

absurd /əbˈsɜːd/

پوچ، ناپسند، یاوه، مزخرف، بی معنی، نامعقول، عبث، مضحک

Syn: ridiculous

The teacher felt like laughing after he heard Sally’s absurd excuse for not having done her homework.

وقتی معلم بهانه ی مسخره ی “سالی” را برای انجام ندادنِ تکالیفش شنید پوزخندی زد.