در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 کلمه - هفته 7 Unforeseen ˌənfɔːrˈsiːn

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 کلمه - هفته 7 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Unforeseen ˌənfɔːrˈsiːn

“Not known beforehand; unexpected”

از قبل نامعلوم، غیرمنتظره، پیش بینی نشده

We had some unforeseen problems with the new engine.

مشکلات پیش بینی نشده ای با موتور جدید داشتیم.

The probe into the congressman’s finances turned up some unforeseen difficulties.

تحقییق پیرامون امور مالی عضو کنگره، مشکلات پیش بینی نشده ای به همراه داشت.

The divers faced unforeseen trouble in their search for the wreck.

غواصان در جستجو برای لاشه ی کشتی، با مشکل غیر منتظره ای روبرو شدند.