در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 کلمه - هفته 7 Gloomy ˈɡluːmi

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 کلمه - هفته 7 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Gloomy ˈɡluːmi

“Including much; covering completely”

تاریک، کم نور، با روحیه پایین

My cousin was gloomy because his best friend had moved away.

پسر دایی ام غمگین بود زیرا بهترین دوستش رفته بود.

The reason Doris wasn’t popular was that she always had a gloomy appearance.

دلیل اینکه «دوریس» محبوب نبود این بود که او همیشه ظاهری دلگیر داشت.

Jones Beach is not so beautiful on a gloomy day.

ساحل«جونز» در یک روز دلگیر خیلی قشنگ نیست.