در حال بارگذاری...
فیلتر کنید

{{item.Exam.Name}}
نوع آزمون{{item.Exam.ExamType.Title}}
قیمت

{{item.Exam.Price | number : 0}} تومان

مجانی

سطح سختی
تعداد سوالات{{item.Exam.QuestionsCount}}
مدت{{item.Exam.Duration}} دقیقه
نوع پاسخنامه
کد پیگیری{{item.RefId}}
تعداد دفعات شرکت{{item.User.UserExamsCount}}
{{item.Exam.Name}}
نوع آزمون: {{item.Exam.ExamType.Title}}
قیمت: {{item.Exam.Price | number : 0}} تومان مجانی
سطح سختی:
نوع پاسخنامه:
تعداد سوالات: {{item.Exam.QuestionsCount}} تا
مدت: {{item.Exam.Duration}} دقیقه
کد پیگیری: {{item.RefId}}
تعداد دفعات شرکت: {{item.User.UserExamsCount}} بار
# عنوان نوع آزمون قیمت سطح سختی تعداد سوالات مدت نوع پاسخنامه کد پیگیری تعداد دفعات شرکت شروع/ادامه نتایج
{{$index + 1}}

{{item.Exam.Name}}

{{item.Exam.ExamType.Title}}

{{item.Exam.Price | number : 0}} تومان

مجانی

{{item.Exam.QuestionsCount}}

{{item.Exam.Duration}}

{{item.RefId}}

{{item.User.UserExamsCount}}

شروع ادامه پرداخت هزینه حداکثر شرکت در آزمون

موردی برای نمایش نیست!
از آزمون ها به لیست آزمون ها دسترسی داشته باشید.
EPT * کنکور * زبان کنکور * MSRT * آیین نامه مقدماتی * آیین نامه اصلی * ICDL * المپیاد علمی * MHLE * درسی * وکالت * استخدامی * زبان

جدول نتایج
نتایج شما در: {{userExams[0].Exam.Name}}
# تعداد سوالات صحیح اشتباه نزده امتیاز تاریخ زمان زمان باقیمانده به پایان رسیده؟ کارنامه
{{$index + 1}}

{{item.Exam.QuestionsCount}}

{{item.CorrectsCount}}

{{item.FalsesCount}}

{{item.Exam.QuestionsCount - (item.CorrectsCount + item.FalsesCount)}}

{{item.Points}}

{{item.Date | usePersianDate | date : 'yyyy/MM/dd HH:mm:ss' }}

{{item.Exam.Duration}} دقیقه

{{FormatATimerProplerly(item.RemainingTime)}}

{{item.IsFinished}}

کارنامه

شما هنوز در این آزمون شرکت نکرده اید.

{{SumOfUserExamsProperties[0]}}
{{SumOfUserExamsProperties[1]}}
{{SumOfUserExamsProperties[2]}}
{{SumOfUserExamsProperties[0] - (SumOfUserExamsProperties[1] + SumOfUserExamsProperties[2])}}
{{SumOfUserExamsProperties[3]}}
{{SumOfUserExamsProperties[4]}} دقیقه
{{FormatATimerProplerly(SumOfUserExamsProperties[5])}}
نمودارها

یکی از آزمون ها را انتخاب کنید تا نتایج شما در آن نمایش داده شود.