در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري سريع 504 واژه ضروري - هفته 42

يادگيري سريع 504 واژه ضروري - هفته 42

يادگيري سريع 504 واژه ضروري - هفته 42 با 13 عدد آموزش و زمان 13 دقیقه و سطح سختی Normal و قیمت 0 تومان در این قسمت از شاه آزمون قرار داده شده است.

ویژگی های يادگيري سريع 504 واژه ضروري - هفته 42

اطلاعات آموزش

عنوان آموزشيادگيري سريع 504 واژه ضروري - هفته 42
نوع آموزشزبان
قیمت0 تومان
سطح سختی
تعداد آموزش ها13 تا
مدت13 دقیقه
محدودیت شرکت
جامعیت آموزش
آزمون زبان خارجه زبان انگلیسی کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی هفته 42
يادگيري سريع 504 واژه ضروري - هفته 42

تعدادی از آموزش های يادگيري سريع 504 واژه ضروري - هفته 42

Keep; keep up; carry on; uphold; support; declare to be true

نگه داشتن، ادامه دادن، ترویج کردن، پشتیبانی کردن، حقیقی اعلام کردن

Angelo maintained his hold on the jagged rock though his fingers were becoming numb.

با اینکه انگشتان «آنجلو» بی حس شده بودند، صخره ی ناهموار را محکم نگه داشت.

The judge maintained his opinion that the verdict was fair.

قاضی بر این باور بود که رای عادلانه است.

The pauper was unable to maintain his family without the help of charity.

فرد بیچاره قادر نبود خانواده اش را بدون کمک خیریه حمایت کند.


Treat coldly, scornfully, or with contempt; cold treatment

سرد، تمسخرآمیز یا با تمسخر رفتار کردن، رفتار سرد

Darryl later apologized to Sally for snubbing her at the dance.

«داریل» بعدها از «سالی» به خاطر کم محلی به او در رقص معذرت خواهی کرد.

Sandra was tormented by the thought that she might be snubbed by her classmates.

«ساندرا» از این طرز فکر که ممکن است مورد تمسخر همکلاسی هایش قرار گیرد، رنج می برد.

I considered it a rude snub when I was not invited to the party.

دعوت نشدنم به میهمانی را رفتاری توهین آمیز تلقی کردم.


Last; keep on; undergo; bear; stand

دوام آوردن، ادامه داشتن، تحمل کردن، ایستادگی کردن

How can you endure such disrespect?

چطور می توانی چنین بی حرمتی را تحمل کنی؟

The police officer endured much pain.

افسر پلیس درد زیادی را تحمل کرد.

Dr. Hardy was confident he could endure the hardships of space travel.

دکتر«هاردی» مطمئن بود که می تواند سختی های سفر فضایی را تحمل کند.


Very great anger; rage

خشم بسیار زیاد، غضب

Anticipating Father’s wrath, we tried to give him the news slowly.

چون خشم پدر را پیش بینی می کردیم، تلاش کردیم خبر را آرام آرام به او بدهیم.

There is no rage like the wrath of an angry bear.

هیچ خشمی مثل خشم یک خرس عصبانی نیست.

After Ernie’s wrath subsided, we were able to tell him what happened.

بعد از اینکه خشم «اِرنی» فروکش کرد، توانستیم به او بگوییم چه اتفاقی افتاده است.


Lay open; uncover; leave unprotected; show openly

بازگذاشتن، نپوشاندن، بی حفاظ گذاشتن، علناً نشان دادن

Soldiers in an open field are exposed to the enemy’s gunfire.

در یک میدان باز، سربازان در معرض آتش گلوله دشمن قرار دارند.

Foolish actions expose a person to the sneers of others.

اعمال احمقانه، انسان را در معرض تمسخر و ریشخند دیگران قرار می دهد.

The article exposed the vital document as a forgery.

مقاله برملا کرد که سند حیاتی جعلی است.


Story coming from the past, which many people have believed; what is written on a coin or below a picture

داستانی که از گذشته نشأت می گیرد و افراد زیادی آن را باور کرده اند، آنچه روی یک سکه یا پایین یک تصویر نوشته می شود

Stories about King Arthur and his knights are popular legends.

داستان های «شاه آرتور» و شوالیه هایش، افسانه های معروفی هستند.

legend has exaggerated the size of Paul Bunyan.

افسانه ها در مورد جثه ی «پائول بونیان» اغراق کرده اند.

The legend on the rare coin was scarcely legible.

نوشته های روی سکه قدیمی، به سختی قابل خواندن بود.


Consider carefully

بدقت تامل کردن

Not wishing to act hastily, the governor pondered the problem for days.

فرماندار چون نمی خواست شتاب زده عمل کند روزها روی این مسئله تامل کرد.

After pondering the question, the board decided to grant the parole.

هیئت مدیره بعد از تامل در مورد مسئله تصمیم گرفت عفو مشروط را اعطاء کند.

The villagers, faced with a famine, pondered their next move.

روستائیان، که با خشکسالی مواجه بودند، در مورد اقدام بعدی شان به دقت فکر می کنند.


Give up; yield; submit

دست برداشتن از، تسلیم شدن، تسلیم کردن

Vito resigned his position as editor of the school paper.

«ویتو» از مقام ویراستاری نشریه ی مدرسه استعفا داد.

Upon hearing the news of the defeat, the football coach promptly resigned.

مربی فوتبال با شنیدن خبر شکست فوراً استعفا داد.

Upon examining the injury, the chiropractor told Jim he had better resign himself to a week in bed.

طبیب مفصلی بعد از معاینه به «جیم» گفت بهتر است به یک هفته استراحت در رختخواب تن در دهد.


Acting with force or violence

با قدرت یا خشونت عمل کردن

The police took drastic measures to end the crime wave.

پلیس برای پایان بخشیدن به موج جنایات، اقدامات شدیدی انجام داد.

The most drastic changes in centuries have taken place during our lifetime.

در طول قرن ها شدیدترین تغییرات، در طول حیات ما صورت گرفته است.

In the interests of justice, drastic action must be taken.

جهت برقراری عدالت، اقدامات شدیدی باید اتخاذ شود.


Platform built on the shore or out from the shore beside which ships can load or unload

سکویی که روی ساحل یا بیرون از ساحل ساخته می شود که در کنار آن کشتی ها می توانند بارگیری کرده یا بار تخلیه کنند

We watched the exhausted laborers unloading the cargo on the wharf.

کارگران خسته را هنگام تخلیه محموله ها در اسکله تماشا کردیم.

The lawyer insisted that his client was never seen near the wharf where the crime had taken place.

وکیل مدافع اصرار داشت که موکلش هرگز نزدیک اسکله ای که جنایت صورت گرفته بود دیده نشده است.

Waiting at the wharf for the supply ships to unload was a starving multitude of people.

شمار زیادی از افراد گرسنه در اسکله، منتظر تخلیه ی بارکشتی های مواد غذایی بودند.


Change for the better; correct; change

اصلاح کردن، تغییر دادن

It is time you amended your ways.

وقت آن است که رفتارت را اصلاح کنی.

Each time they amended the plan, they made it worse.

هر بار که طرح را اصلاح کردند، آن را بدتر کردند.

Rather than amend the club’s constitution again, let us discard it and start fresh.

به جای اصلاح مجدد اساسنامه ی باشگاه، بهتر است این اساسنامه را دور بیندازیم و از نو شروع کنیم.


Piece of paper used in voting; the whole number of votes cast; the method of secret voting

قطعه ای کاغذ که در رأی گیری استفاده می شود، تعداد کل آراء شمرده شده، شیوه ی رأی گیری مخفیانه

Clyde, confident of victory, dropped his ballot into the box.

«کلاید» که از پیروزی خود مطمئن بود، برگه ی رای را داخل صندوق انداخت.

After we counted the ballots a second time, Leo’s victory was confirmed.

بعد از این که برگه ها را برای بار دوم شمردیم، پیروزی «لئو» تایید شد.

To avoid embarrassing the candidates, we ballot instead of showing hands.

ما برای پرهیز از خجالت دادن نامزدها، به جای دست نشان دادن رای می دهیم.


Place one of the new words in each of the blanks below.

1. When the third person she approached turned away from her, Marilyn had a vague feeling she was being _________.

2. Achilles’ _________ did not cease until he had taken revenge on the slayer of his friend.

3. As the captain _________ their situation, he realized that resistance was in vain.

4. Father _________ that all forms of gambling should be declared illegal.

5. The prophet warned that the land cannot _________ such violations of morality.

6. To diminish the chances of raising weaklings, the ancient Spartans used to _________ to the elements the babies that they did not want.

7. The Robin Hood stories are a good illustration of a _________ from the Middle Ages.

8. The _________ is the symbol of the democratic way of choosing leaders.

9. Because of the secret nature of the cargo, visits to the _________ area were prohibited.

10. The patriot was _________ dying for his deed.

11. We are trying to persuade the sponsors of the bill to _________ it in order to improve its chances for passage.

12. The guinea pigs could not put up with _________ changes in their diet.


اولین نفری باشید که نظر می دهید.

نظر شما (پاسخ شما به {{SelectedParentCommentName}})
لطفا نام را وارد کنید.
لطفا یک ایمیل معتبر وارد کنید.
لطفا متن را وارد کنید.
لطفا عدد بالا را در کادر وارد کنید.
پرداخت هزینه

قیمت

مجانی
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
به اشتراک گذاشتن این صفحه در شبکه های اجتماعی
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ششم دبستان در: امتحان درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان آنلاین درس 5 - پیشرفت علوم و فنون در دوره اسلامی خوبه ولی کاشکی کمی سوالاتش بیشتر بود!

رضوان در: امتحان درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 9 تدبیر زندگانی عالی

رامیار سلامت در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 9 الکتریسیته خیلی عالی

Daniel farahmand در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هفتم - درس 7 سفر آب درون زمین Verry good

آرشیدا زندیان در: آزمون آنلاین کتاب علوم تجربی چهارم دبستان - درس 1 تا 7 آمادگی برای آزمون نوبت اول عالی

:) در: امتحان پیام های آسمان هفتم آنلاین - درس 5 پیامبر رحمت خیلی خیلی خیلی ممنونم برای سایت خوبتون ;)

نگین در: تست مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 8 جهان نابرابر افتضاح😐پس کو سوالا؟

mh در: آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ عالییی

ramiya در: تست درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 4 برگی از تاریخ زمین عالی

gril blink در: سوالات انگلیسی پایه هشتم آنلاین - درس 1 My Nationality خوبه بدک نیس ولی خیلی اسونن

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم لینکی نیومد شماره ای که دادیم واتساپ نداره خاموشم هست

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم ام لینکی برای دانلود برام فرستاد نشده فقط رسید خرید ایمیل شده متاسفانه شماره ای که دادی هم واتساپ نداره

سها غلامی در: امتحان آنلاین چهارگزینه ای درس زیست شناسی 2 پایه یازدهم - فصل 2 حواس (گفتار 2 - حواس ویژه) عالی بود

نرگس خلجی در: آزمون درس زیست شناسی پایه دهم آنلاین - فصل 1 گفتار دوم زیست شناسی نوین عالی

محمد ماهان قاسمی در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 11 کانی‌ها خوب

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون تستی مجازی تاریخ 1 پایه دهم - درس 5 هند و چین سری 2 - درسی

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 1 کنش‌های ما - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی - درس 3 جهان اجتماعی - درسی

سوالات درس جغرافیای ایران پایه دهم آنلاین - فصل 1 جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

تست آنلاین درس جامعه شناسی 2 پایه یازدهم - درس 4 نمونه‌های فرهنگ جهانی (2) - درسی

آزمون آنلاین روانشناسی پایه یازدهم انسانی - درس 1 روان شناسی (تعریف و روش مورد مطالعه) سری 1 - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

سوالات امتحانی آنلاین درس آموزش قرآن پایه نهم - درس 1 سوره شوری و زخرف - درسی