در حال بارگذاری...
ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه > آموزش آنلاین > سري آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 9

سري آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 9

سري آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 9 با 13 عدد آموزش و زمان 13 دقیقه و سطح سختی Normal و قیمت 0 تومان در این قسمت از شاه آزمون قرار داده شده است.

ویژگی های سري آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 9

اطلاعات آموزش

عنوان آموزشسري آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 9
نوع آموزشزبان
قیمت0 تومان
سطح سختی
تعداد آموزش ها13 تا
مدت13 دقیقه
محدودیت شرکت
جامعیت آموزش
آزمون زبان خارجه زبان انگلیسی کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی هفته 9
سري آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 9

تعدادی از آموزش های سري آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 9

“Region near a place; neighborhood”

منطقه ی نزدیک یک مکان، همسایگی

Living in the vicinity of New York, Jeremy was near many museums.

چون «جرمی» در حوالی نیویورک زندگی میکرد، به موزه های زیادی نزدیک بود.

The torrent of rain fell only in our vicinity.

سیل باران فقط درحوالی ما بارید.

We approached the Baltimore vicinity by car.

با اتومبیل به اطراف « بالتیمور» نزدیک شدیم.


“100 years”

یکصد سال ، قرن

George Washington lived in the eighteenth century.

« جرج واشنگتن» در قرن هیجدهم زندگی می کرد.

The United States is more than two centuries old.

ایالات متحده ، بیش از دو قرن قدمت دارد.

Many prominent men have been born in this century.

بسیاری از مردان مشهور در این قرن متولد شده اند.


“Violent anger; something that arouses intense but brief enthusiasm”

خشم شدید، چیزی که علاقه ی شدید اما مختصر بر می انگیزد

Joan’s bad manners sent her mother into a rage.

بدرفتاری «جوان»، خشم مادرش را برانگیخت.

In a fit of rage, Francine broke the valuable glass.

« فرانکین» در یک جنون آنی لیوان قیمتی را شکست.

The mayor felt a sense of rage about the exaggerations in the press.

شهردار، به خاطر بزرگنمایی های مطبوعات، خشمگین شد.


“Something handwritten or printed that gives information or proof of some fact”

چیز دستنویس یا تایپ شده که درباره ی حقیقتی شواهد یا اطلاعات می دهد

Newly discovered documents showed that the prisoner was obviously innocent.

مدارک به تازگی کشف شده، نشان داد که زندانی کاملاً بی گناه است.

The documents of ancient Rome have survived many centuries.

اسناد روم باستان، قرن های زیادی برجای مانده اند.

We were reluctant to destroy important documents.

مایل نبودیم که اسناد مهم را ازبین ببریم.


“End; finish; decide”

تمام کردن، به پایان رساندن، تصمیم گرفتن

Most people are happy when they conclude their work of the day.

بیشتر افراد وقتی کار روزانه شان را تمام می کنند، خوشحالند.

The gloomy day concluded with a thunderstorm.

روز دلگیر با رعد و برق به پایان رسید.

Work on the building could not be concluded until the contract was signed.

کار ساختمان، تا زمان امضاء قرارداد انجام نشد.


“Not to be denied; cant be questioned”

نمی توان انکار کرد، نمی توان زیر سوال برد، غیر قابل انکار

The jury concluded that the teenagers were undeniably guilty.

هیئت منصفه به این نتیجه رسید که نوجوانان، بی تردید مقصر هستند.

It is undeniable that most professionals can beat any amateur.

مشخص است که اکثر افراد حرفه ای میتوانند هر فرد غیر حرفه ای را شکست دهند.

That Leon resented Ritas good marks in school was undeniable.

اینکه « لئون» از نمرات خوب «ریتا» در مدرسه تنفر داشت، غیر قابل انکار بود.


“Act against; strive against; oppose”

عمل کردن برخلاف، مخالفت کردن با ، مقاومت کردن

Totie couldn’t resist eating the chocolate sundae.

« توتی » نمی توانست جلوی خودش را بگیرد که بستنی میوه ای- شکلاتی نخورد.

Tight security measures resisted Jimmy’s entrance into the bank.

اقدامات شدید امنیتی مانع ورود « جیمی » به بانک شد.

Harold resisted the opportunity to poke fun at the weird man.

« هارولد » با فرصت خندیدن به مرد عجیب مقاومت کرد.


“Be entirely without something; have not enough”

کاملاً فاقد چیزی بودن، به اندازه کافی نداشتن

Your daily diet should not lack fruits and vegetables.

رژیم غذایی روزانه شما، نباید فاقد میوه وسبزیجات باشد.

His problem was that he lacked a variety of talents.

مشکلش این بودکه فاقد استعدادهای مختلف بود.

As an amateur dancer, Vincent knew that he lacked the professional touch.

« وین سنت » بعنوان رقاصی تازه کار، می دانست که مهارت حرفه ای ندارد.


“Pay no attention; disregard”

توجه نکردن به، نادیده گرفتن

Little Alice realized that if she didn’t behave, her parents would ignore her.

« آلیس » کوچولو متوجه شد که اگر مودب نباشد، والدینش به او بی توجهی می کنند.

The student could not answer the question because he ignored the obvious facts.

دانش آموز نتوانست به سوال پاسخ دهد، زیرا حقایق واضح را نادیده گرفت.

Older brothers and sisters often feel ignored when their parents only spend time with a new baby.

خواهر و برادرهای بزرگتر وقتی والدین وقتشان را صرف کودک تازه متولد شده می کنند، احساس بی توجهی می کنند.


“Call to a fight”

به مبارزه طلبیدن ، به چالش کشیدن

Aaron Burr challenged Alexander Hamilton to a duel.

« آرون بور » « الکساندر همیلتون » را برای نبردی تن به تن به مبارزه طلبید.

No one bothered to challenge the prominent lawyer.

هیچکس خود را به زحمت نمی انداخت که وکیل سرشناس را زیر سوال ببرد.

Trying to become a doctor was quite a challenge, Jack discovered.

« دیک » فهمید که تلاش برای دکتر شدن یک چالش کامل است.


“Represented on a small scale”

در مقیاسی کوچک نشان داده می شود، کوچک

The young boy wanted a miniature sports car for his birthday.

پسر بچه، برای تولدش ماشین مسابقه ای کوچکی را می خواست.

Instead of buying a massive dog, Teddy got a miniature poodle.

« تدی » بجای خریدن یک سگ بزرگ، یک پودل کوچک خرید.

We were seeking a miniature model of the bulky chess set.

ما به دنبال نمونه ی کوچکی از مهره های بزرگ شطرنج بودیم.


“Place from which something comes or is obtained”

مکانی که از آن چیزی نشات می گیرد یا بدست می آید ، منشا ، منبع ، سرچشمه

The college student knew that he needed more that a basic textbook as a source for his report.

دانشجو می دانست که به بیش از یک کتاب درسی پایه به عنوان مرجعی برای گزارشش نیاز دارد.

The source of Buddy’s trouble was boredom.

منشا مشکل « بودی » خستگی بود.

Professor Smith’s speech was a valid source of information on chemistry.

سخنرانی پروفسور« اسمیت » منبع موثقی از اطلاعات درباره شیمی بود.


Place one of the new words in each of the blanks below.

1. Ernesto would constantly ………… his father’s questions.

2. Historical ………… are kept in a special section of the library.

3. Great scientific progress has been made in this ………… .

4. The massive wrestler accepted the ………… of the newcomer.

5. Not wearing warm clothing was the ………… of his illness.

6. When do you expect to ………… your investigation of the case ?

7. It is ………… that this restaurant’s food is delicious.

8. Lena showed a ………… of good judgment.

9. Everyone who lived in the ………… of the bomb test was in peril.

10. Anita’s habit of interrupting him sent her husband into a ………… .

11. My nephew was given a set of ………… soldiers for Christmas.

12. When you are tired it is hard to ………… staying in bed all day.


اولین نفری باشید که نظر می دهید.

نظر شما (پاسخ شما به {{SelectedParentCommentName}})
لطفا نام را وارد کنید.
لطفا یک ایمیل معتبر وارد کنید.
لطفا متن را وارد کنید.
لطفا عدد بالا را در کادر وارد کنید.
پرداخت هزینه

قیمت

مجانی
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
به اشتراک گذاشتن این صفحه در شبکه های اجتماعی
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

سادی حسن پور در: دانلود کتاب تافل (کلمات ضروری تافل TOEFL) به صورت رایگان و با لینک مستقیم از شاه آزمون عالی

منطق دان در: آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه خوب بود ولی سوالات آسان بودن

ر در: آزمون آنلاین MSRT شماره 1 بر اساس نمره این آزمون تا چه حد میشه نمره آزمون اصلی رو تخمین زد؟ از نظر سختی سوال ها

روشنک در: آزمون آنلاین MSRT شماره 1 با تشکر از قرار دادن آزمون آزمایشی. اگر ممکنه برای بخش درک مطلب تدبیری بیاندیشید: در صورت زوم کردن با درجات مختلف مرورگر، شماره خط ها بهم می‌خورد و دیگر با سوال تطابق ندارد + بهتره کلمات تعیین شده در متن را ضخیم تر تایپ کنید تا پیدا کردنشان راحت تر باشد

ایلیا احمدی در: آزمون آنلاین درس عربی پایه هفتم - دوره کامل کتاب عالی

علیرضا عباس زاده در: آزمون آنلاین درس عربی پایه هفتم - دوره کامل کتاب خیلی ممنون از این برنامه خوب است نکات خوبی دارد ممنون

زهرا مهدی زاده در: تست آنلاین درسی پیام های آسمان پایه نهم - درس 11 انفاق عالیه

رضا سبزواری در: سوالات متداول شاه آزمون با سلام سایتتون خیلی خوبه ولی متاسفانه امکان استفاده و شرکت در آزمون برای دبیران رایگان نیست.

دنیا سیدابادی در: امتحان آنلاین درس پیام های آسمان پایه هشتم - درس 14 ما مسلمانان خیلی ممنون عالی بود💐

فاطمه سلیمانی در: آزمون تستی مطالعات نهم آنلاین - درس 6 زیست‌بوم‌ها در خطرند اگه آزمون اتون رایگان بود خیلی خوب میشد !!🚶‍♀️🚶‍♀💔

آیلین در: تست هدیه های آسمانی ششم دبستان آنلاین - درس 5 شتربان با ایمان سوالات خیلیی کم بود😞

محمدسواری در: آزمون درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 6 چه خبر 1 ممنونم سایتی که گذاشتین عالیه

کمال در: آزمون آنلاین درس دین و زندگی 3 پایه دوازدهم - درس 10 تمدن جدید و مسئولیت ما ممنون از وب سایت خوبتون.

پری کاظمی در: امتحان آنلاین بخش آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت سال 83 با تشکر لطفا آزمون وکالت سال های گذشته را قرار دهید.

کامیاب پورباقری در: تست آنلاین تافل درس 19 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

سوالات فارسی 1 پایه دهم آنلاین - فصل 1 چشمه و سنگ - درسی

آزمون آنلاین تستی فارسی 2 پایه یازدهم - درس 1 نیکی - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون مجانی 504 کلمه انگلیسی دروس 1 و 2 و 3 - زبان

آزمون آنلاین تستی درس به درس کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم آمادگی امتحان نوبت دوم فصل های 1 تا 6 - درسی

نمونه سوال آموزش قرآن پایه هفتم آنلاین - درس اول - درسی

آزمون آنلاین عربی 1 پایه دهم - درس 1 ذاکَ هوَ اللهُ سری 1 - درسی

سوالات تستی درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم به صورت آنلاین - درس 5 زباله، فاجعه محیط زیست - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم درس 1 تا 6 - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی جغرافیا 2 پایه یازدهم انسانی - درس 1 معنا و مفهوم ناحیه - درسی

آزمون زیست شناسی آنلاین پایه دهم - فصل 1 گفتار اول زیست شناسی چیست؟ - درسی