در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه

پرسش و پاسخ آنلاین

1
پاسخ
32

عین الصحیح عن نوعیة الکلمات فی العبارت التالیة: «سیُسجل أحد مهاجمی الفریق هدفین»

 • 1) یسجِّل: مضارع – مزید ثلاثی (مصدره: تسجیل) – السین حرف استقبال
 • 2) مهاجمی: جمع سالم للمذکر – مشتق و اسم فاعل (مصدره: هجوم) – مضاف ألیه
 • 3) أحد: اسم – مفرد مذکر – معرفة – مفعول به و منصوب
 • 4) هدفین: مثنی مذکر – معرفة – مفعول به و منصوب
1
پاسخ
75

عین الصحیح عن نوعیة الکلمات فی العبارت التالیة: «مَن یَعمل خیراً خیر ممَّن یعمل شراً»

 • 1) من: اسم – من أدوات الشرط الجازمة – مبتدأ و الجملة اسمیة
 • 2) یعمل: مضارع – للغائب – مزید ثلاثی – فعل شرط و مجزوم
 • 3) خیراً: مفرد مذکر – مشتق و اسم تفضیل – نکرة – مفعول
 • 4) خیر: اسم – مفرد مذکر – جامد – نکرة – خبر و مرفوع
1
پاسخ
28

عین الصحیح عن نوعیة الکلمات فی العبارت التالیة: «عبادُ الله الصالحون یَدخلون الجنّة!»:

 • 1) الله: لفظ الجلالة ـ اسم ـ مفرد مذکر ـ نکرة ـ مضاف إلیه
 • 2) عباد: اسم ـ جمع مکسر أو تکسیر (مفرد« عبد، مذکر)‌ ـ مبتدأ و الجملة اسمیة
 • 3) الصالحون ـ جمع سالم للمذکر ـ مشتق و اسم فاعل ـ معرّف بأل ـ خبر
 • 4) یدخلون ـ مضارع ـ للغائبین ـ مزید ثلاثی ـ فاعله ضمیر الواو البارز
1
پاسخ
94

عَیّن الخطأَ فی الترجمة.

 • 1) هولاءِ الطّلابُ مجتهدونَ: این‌ها، دانش‌آموزان پر تلاش هستند.
 • 2) هاتان الزّجاجتان اِنکَسرتا: این دو شیشه، شکستند.
 • 3) إولئکَ تلمیذاتُ ناجحاتٌ: آنان، دانش‌آموزان موفقی هستند.
 • 4) هولاءِ الطّبیباتُ مُجدّاتٌ: این پزشکان، کوشا هستند.
1
پاسخ
21

فی أی اختیار فعلُ «الماضی الاستمراری» بصورةٍ صحیحةٍ موجود؟

 • 1) کانت مریمُ یَشعُرُ بالصّداعِ.
 • 2) کانت الرّیاحُ عَصَفَت.
 • 3) کان التلامیذُ یَدرسونَ فی صفوفِ الدّرس.
 • 4) کانتِ التلمیذاتُ تَعلَّمنَ فی المدرسةِ.
1
پاسخ
365

مفهوم بیت زیر در همهٔ ابیات وجود دارد، به جز: «کسی نیک بـیند به هـر دو سرای / کـــه نیکی رساند به خلق خدای»

 • 1) کسی خســـبد آســوده در زیر گل / کـــه خسبند ازو مردم آسوده دل
 • 2) کسی گــــوی دولت ز دنیـــا بَرَد / کـــه با خود نصیبی به عقبی بَرَد
 • 3) به غم‌خوارگی چون سرانگشت من / نخبارد کس اندر جهان پشت من
 • 4) درون فـــــرومـــاندگان شـاد کن / ز روز فـــرومـــاندگی یـــاد کن
1
پاسخ
20

همهٔ مصراع‌های زیر درست معنی شده‌اند، به جز:

 • 1) کزین پس به کنجی نشینم چو مور: از این به بعد مانند مورچه‌ای در گوشه‌ای می‌نشینم.
 • 2) زَنَخدان فروبرد چندی به جیب: مدتی بدون تلاش و کوشش در گوشه‌ای نشست.
 • 3) نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست: هیچ کس چه غریب و چه آشنا، غمخوار او نبود.
 • 4) که دون همّتانند بی مغز و پوست: چون انسان‌های پست، بی مغز و پوست هستند.
1
پاسخ
20

آرایه‌های درج شده روبه‌روی کدام بیت تماماً درست است ؟

 • 1) به نام چـــاشنـــی بـخش زبان‌ها / حلاوت سنج معـنی در بیان‌ها (حس‌آمیزی- جناس)
 • 2) و گر تـوفیــق او یــک سو نهد پای / نه از تــدبیر کــار آیـد نه از رای (تشخیص- کنایه)
 • 3) بگــیر ای جوان، دست درویش پیر / نه خود را بیفکن که دستم بگیر (کنایه - تشبیه)
 • 4) بـرو شیـــر درّنـــده باش، ای دغل / مینـداز خود را چو روبـــاه شل (استعاره - تشبیه)
1
پاسخ
27

در کدام بیت واژه‌هایی یافت می‌شود که با هم رابطهٔ معنایی «تضمّن» دارند؟

 • 1) تلخی از زهر و حلاوت ز شکر مطلوب است / دشمن آن به که به خوبی نکند یاد مرا
 • 2) توان ز ظــاهر هـر کس به باطنش پی برد / ز آب، شوری و شیرینی زمین پیداست
 • 3) تکـــرار، حــــلاوت بـــرد از چاشنـی جان / پـــرهیز ز قنــدی که مکرر شده باشد
 • 4) نغــــمۀ شیــــــــرین مــــرغان سحــر / شــور در مستان خواب انداخته ست
1
پاسخ
65

مفهوم بیت زیر در کدام بیت آمده است؟ «در نابستهٔ احسان گشادهاست / به هر کس آنچه می‌بایست، داده‌ست»

 • 1) دهنده‌ای که به گل نکهت (بو) و به گل جان داد / به هر کس آنچه سزا بود حکمتش آن داد
 • 2) آنـــــچه بایســـت نـــدادند به من / وانـــچه دادنــــــد نبایست مرا
 • 3) آرزو مـــی‌خواه لیـــــک انـدازه خواه / بــــرنتابد کــــوه را یک برگ کاه
 • 4) چون در رزق خدا بر روی درویش و غنی / بر گدا و محتشم بادا درِ لطف تو باز
1
پاسخ
43

معنی عبارت «وامانده» در کدام بیت به بیت زیر نزدیک تر است؟ «چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر / چه باشی چو روبه به وامانده، سیر؟»

 • 1) خـدا را! ســـاربــــان! آهسته مـــی‌ران / که مــــن وامــــاندۀ این قافله استم
 • 2) بـزمی ست که واماندهٔ صد جمشید است / قصری‌ست که تکیه‌گاه صد بهرام است
 • 3) بـی خویش شــو از هستی تا بازنمانی تو / ای چون تو به هر منزل واماندۀ بسیاری
 • 4) چـه دانــنــد جیـــحــونیان قـــدر آب / ز وامــــــاندگان پــــــرس در آفتاب
1
پاسخ
31

آرایۀ روبه‌روی کدام بیت نادرست است ؟

 • 1) با تو نقشی که در تصــور ماست / به زبـــان قلــــــم نیـــاید راست (تشخیص)
 • 2) حاجت ما تویی چرا که ز دوسـت / حاجتی به ز دوست نتوان خواست (جناس همسان)
 • 3) مجـــلس ما بــی تو ندارد فروغ / زان که رُخت شمع شبستان ماست (تشبیه)
 • 4) مرا یاقـــوت او قوت روان اسـت / ولـــی اشکم چو یاقوت روان است (استعار)
1
پاسخ
34

در کدام یک از بیت های زیر دو واژهٔ متضاد دیده می‌شود؟

 • 1) از لطافـت کوه‌ها را در هوا رقــصان کنند / وز حلاوت بحرها را چون شکر شیرین کنند
 • 2) رَخــتِ دل بــــر درِ هــــوس مَبـــرید / مُــــهر شتـــه بـــر زرِ دغــــل مَـــنهید
 • 3) ای دوسـت به ماتم چه نشینـی چندین؟ / کز مـــاتم تــــو شـــدیم با مــرگ قرین
 • 4) ز شـور چشمی ادبار غافل افتـــاده است / سبک سری که به اقبــال شادمـــان گردد
1
پاسخ
50

مفهوم بیت زیر در کدام بیت دیده می‌شود؟ «به ترتـــیبی نـــهاده وضـــع عالم / که نی یک موی باشد بیش و نی کم»

 • 1) چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است / چـــو بـــر صحــیفۀ هستی رقم نخواهد ماند
 • 2) هــــر چیــز که هســـت آن چنـــان می‌باید / آن چــــیز کــــه آن چنان نمــی‌بـاید نیست
 • 3) تــــــوان دانـــست عــــالم را بـــه غایــت / بدیــــــن تــــــرتـیب از اول تا نـــــهایـت
 • 4) دارنده چو تــرکیب طبایـع (سرشت‌ها) آراست / بــاز از چـــه سبب فکــندش اندر کم و کاست
1
پاسخ
97

مفهوم کدام بیت متفاوت است ؟

 • 1) جهــد رزق ار کنـــی وگـــر نکــنی / برســـاند خـــدای عـــزّوجل
 • 2) کزین پس به کنجی نشینم چو مـور / که روزی نخوردند پیلان به زور
 • 3) نه روزی به سرپنــجگی می‌خـورنـد / که سر پنجگان تنگ‌روزی ترند
 • 4) چو روزی بخش ما روزی چنـین کرد / گهی روزی دوا باشد گـهی درد
1
پاسخ
48

توضیح روبه‌روی کدام مصراع نادرست است ؟

 • 1) یقین، مرد را دیده، بیننده کرد (یقین و اطمینان، دیدهٔ مرد را بینا کرد.)
 • 2) زَنَخدان فرو برد چندی به جیب (از کار باز ایستاد.)
 • 3) کَرَم ورزد آن سر که مغزی در اوست (انسان فهیم، بخشنده نیز هست.)
 • 4) یکی روبهی دید بی دست و پای (بی دست و پای، کنایه از ناتوان و بی عرضه است.)
1
پاسخ
44

مفهوم بیت زیر در کدام بیت آمده است؟ بلند آن سـر، که او خواهد بلندش / نژند آن دل، که او خواهد نژندش

 • 1) خداونـد نام و خـــداوند جـــای / خـــــداوند روزی دهِ ره‌نمــــای
 • 2) سپهــر و زمان و زمین آنِ اوست / کـم و بیش گیتی به فرمان اوست
 • 3) از اوی است گردون گردان به پای / هـم اوی است بر نیکویی رهنمای
 • 4) از اوی است پیــدا مکان و زمـان / پـــیِ مــور بــر هسـتی او نشان

موردی یافت نشد. لطفا فیلترهای دیگر را امتحان کنید.

فیلترهای بیشتر
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ششم دبستان در: امتحان درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان آنلاین درس 5 - پیشرفت علوم و فنون در دوره اسلامی خوبه ولی کاشکی کمی سوالاتش بیشتر بود!

رضوان در: امتحان درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 9 تدبیر زندگانی عالی

رامیار سلامت در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 9 الکتریسیته خیلی عالی

Daniel farahmand در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هفتم - درس 7 سفر آب درون زمین Verry good

آرشیدا زندیان در: آزمون آنلاین کتاب علوم تجربی چهارم دبستان - درس 1 تا 7 آمادگی برای آزمون نوبت اول عالی

:) در: امتحان پیام های آسمان هفتم آنلاین - درس 5 پیامبر رحمت خیلی خیلی خیلی ممنونم برای سایت خوبتون ;)

نگین در: تست مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 8 جهان نابرابر افتضاح😐پس کو سوالا؟

mh در: آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ عالییی

ramiya در: تست درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 4 برگی از تاریخ زمین عالی

gril blink در: سوالات انگلیسی پایه هشتم آنلاین - درس 1 My Nationality خوبه بدک نیس ولی خیلی اسونن

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم لینکی نیومد شماره ای که دادیم واتساپ نداره خاموشم هست

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم ام لینکی برای دانلود برام فرستاد نشده فقط رسید خرید ایمیل شده متاسفانه شماره ای که دادی هم واتساپ نداره

سها غلامی در: امتحان آنلاین چهارگزینه ای درس زیست شناسی 2 پایه یازدهم - فصل 2 حواس (گفتار 2 - حواس ویژه) عالی بود

نرگس خلجی در: آزمون درس زیست شناسی پایه دهم آنلاین - فصل 1 گفتار دوم زیست شناسی نوین عالی

محمد ماهان قاسمی در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 11 کانی‌ها خوب

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون تستی مجازی تاریخ 1 پایه دهم - درس 5 هند و چین سری 2 - درسی

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 1 کنش‌های ما - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی - درس 3 جهان اجتماعی - درسی

سوالات درس جغرافیای ایران پایه دهم آنلاین - فصل 1 جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

تست آنلاین درس جامعه شناسی 2 پایه یازدهم - درس 4 نمونه‌های فرهنگ جهانی (2) - درسی

آزمون آنلاین روانشناسی پایه یازدهم انسانی - درس 1 روان شناسی (تعریف و روش مورد مطالعه) سری 1 - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

سوالات امتحانی آنلاین درس آموزش قرآن پایه نهم - درس 1 سوره شوری و زخرف - درسی