در حال بارگذاری...
ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه >

پرسش و پاسخ آنلاین

1
2
3
4
5
7
8
9
10
... 56 57
1
پاسخ
9

چنانچه به هر علت، اجراي دستور و يا تكميل دستور مقامات قضايي ميسر نباشد، ضابطين موظفند گزارش آن را با ذكر علت .......... به ..... اعلام نمايند.

 • 1) الف) در پايان هر ماه- مقام قضايي
 • 2) ب) بلافاصله-رییس مجتمع
 • 3) ج) ظرف يك هفته-مقام قضايي
 • 4) د) ظرف 24ساعت- مقام قضايي
1
پاسخ
1

احاله پرونده در امور كيفري از حوزه اي به حوزه ديگر استان، به درخواست رییس حوزه قضايي مبدا و موافقت... خواهد بود.

 • 1) الف) ديوان عالي كشور
 • 2) ب) رییس حوزه قضايي مقصد
 • 3) ج) شعبه اول دادگاه تجديدنظر همان استان
 • 4) د) دادستان كل كشور
1
پاسخ
7

در جرايم غيرقابل گذشت چنانچه شاكي يا مدعي خصوصي بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد، محكومٌ عليه چه تقاضايي را ميتواند مطرح نمايد؟

 • 1) الف) تجديدنظر در ميزان مجازات از دادگاه صادركننده حكم قطعي
 • 2) ب) تعليق اجراي مجازات از دادگاه تجديدنظر استان
 • 3) ج) موقوف الاجرا ماندن حكم از دادگاه بدوي صادركننده حكم
 • 4) د) اعاده دادرسي
1
پاسخ
6

براي ايجاد وحدت رويه در موضوعات مورد اختلاف در ديوان عالي كشور براي تشكيل جلسه، حضور ........

 • 1) الف) نصف به علاوه يك از كليه رؤسا و مستشاران شعب لازم و ضروري است.
 • 2) ب) رییس و دادستان كل كشور به اتفاق هر تعداد از قضات ديوان عالي كشور كافي است.
 • 3) ج) حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب به اتفاق رییس ديوان عالي كشور يا معاون او و دادستان كل كشور يا نماينده او لازم است.
 • 4) د) تمامي رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور ضروري است.
1
پاسخ
8

در صورت وجود شرايط لازم قانوني محكومٌ عليه پس از گذرانيدن چه مدت از حبس خود ميتواند تقاضاي آزادي مشروط نمايد؟

 • 1) الف) يك سوم از مدت
 • 2) ب) دو سوم از مدت
 • 3) ج) سه چهارم از مدت
 • 4) د) نصف مدت
1
پاسخ
8

در صورتي كه دادگاه با توجه به اهميت و دلايل جرم، قرار عدم خروج متهم را از كشور، صادر نمايد اين قرار چه مدت اعتبار دارد؟

 • 1) الف) دو ماه
 • 2) ب) شش ماه
 • 3) ج) تا خاتمه رسيدگي و صدور و اجراي دادنامه
 • 4) د) موكول به نظر قاضي است.
1
پاسخ
10

چنانچه دادگاه براي تامين ضرر و زيان شاكي، قرار تامين خواسته صادر نمايد قرار صادره:

 • 1) الف) ظرف مدت يك هفته قابل اعتراض است.
 • 2) ب) ظرف مدت ده روز قابل اعتراض است.
 • 3) ج) ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض است.
 • 4) د) قطعي و غيرقابل اعتراض است.
1
پاسخ
6

در صورتي كه دادگاه تجديدنظر، اعتراض متهم را به قرار بازداشت وارد تشخيص دهد:

 • 1) الف) قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده را به منظور تامين مناسب ديگر به دادگاه صادركننده قرار اعاده مي نمايد.
 • 2) ب) قرار بازداشت موقت را فسخ و رأساً تامين متناسب از متهم اخذ و پرونده را به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي نمايد.
 • 3) ج) قرار را فسخ و پرونده را به نظر رياست مجتمع قضايي مي رساند.
 • 4) د) قرار را فسخ و پرونده را به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال مي دارد.
1
پاسخ
11

قرار اناطه كه از سوي دادگاه صادر مي شود:

 • 1) الف) قطعي و غيرقابل اعتراض است.
 • 2) ب) قابل واخواهي است.
 • 3) ج) به تبع اصل حكم كه در ماهيت دعوي صادر ميشود قابل تجديدنظر خواهي است.
 • 4) د) مستقلاً قابل تجديدنظر خواهي است.
1
پاسخ
8

در مواردي كه قاضي قرار بازداشت متهم را صادر مي نمايد، مكلف است:

 • 1) الف) بعد از يك ماه در صورت ضرورت با قيد و ذكر دليل قرار بازداشت را تجديد و يا قرار ديگري صادر نمايد.
 • 2) ب) بعد از چهار ماه قرار را تجديد يا قرار تأمين ديگري غير از بازداشت صادر كند.
 • 3) ج) بعد از بيست روز از تاريخ صدور بايد تبديل يا با ذكر علت تجديد نمايد.
 • 4) د) پرونده را بلافاصله به دادسراي انتظامي قضات ارسال دارد.
1
پاسخ
9

هزينه تجديدنظر خواهي فرد زنداني:

 • 1) الف) طبق تعرفه مصوب هزينه هاي مالي است.
 • 2) ب) بر اساس مقررات قانون آئين دادرسي مدني مي باشد.
 • 3) ج) برابر هزينه دعاوي غيرمالي است.
 • 4) د) از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر نسبت به امري به موجب آن بازداشت است معاف ميباشد.
1
پاسخ
6

در صورت تعدد محكومٌ عليهم، هر يك از آنان چه ميزان از هزينه هاي دادرسي را بايد بپردازند؟

 • 1) الف) بالسويه بين تمامي محكومٌ عليهم تقسيم مي شود.
 • 2) ب) با توجه به بضاعت مالي آنان تقسيم مي شود.
 • 3) ج) هزينه از بيت المال پرداخت مي شود.
 • 4) د) ميان آنها تقسيم ميشود دادگاه در اين تقسيم به مقصر اصلي و فرعي توجه نموده و سهم هر يك را با توجه به تناسب دخالت آنان در وقوع جرم تعيين مي نمايد.
1
پاسخ
8

هرگاه متهم و يا مدعي خصوصي درخواست احضار شهود و يا كسب نظر كارشناسان رسمي را نمايند، درخواست كننده بايد هزينه هاي مربوطه را بپردازد و مقدار اين هزينهها بر حسب تعرفهاي است كه:

 • 1) الف) به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
 • 2) ب) به تصويب هيات وزيران رسيده است.
 • 3) ج) توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رییس قوه قضاییه ميرسد.
 • 4) د) به پيشنهاد معاونت اداري و مالي وزير دادگستري و به تصويب وزير دادگستري رسيده است.
1
پاسخ
8

هرگاه از رأي غيرقطعي محاكم كيفري در مهلت مقرر قانوني تجديدنظر خواهي نشده يا به هر علتي رأي قطعي شده باشد و محكومٌ عليه مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن رأي باشد ميتواند ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضا مهلت تجديدنظر خواهي يا قطعيت حكم از طريق دادستان كل كشور تقاضاي نقض حكم را بنمايد. تقاضاي ياد شده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه مربوطه به مأخذ:

 • 1) الف) اساساً هزينه اي نبايد پرداخت شود.
 • 2) ب) دو برابر هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظر احكام كيفري بايد پرداخت شود.
 • 3) ج) سه برابر هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظر احكام كيفري بايد پرداخت شود.
 • 4) د) پرداخت هزينه مطابق دادخواست هاي حقوقي مي باشد.
1
پاسخ
8

مدت تجديدنظر براي متهمي كه قرار بازداشت او صادر شده:

 • 1) الف) ده روز است.
 • 2) ب) بيست روز است.
 • 3) ج) يك ماه است.
 • 4) د) در قانون پيش بيني نشده ولي هر زمان كه متهم بخواهد ميتواند بدان اعتراض كند.
1
پاسخ
11

103 : رسيدگي به اتهام اشخاصي كه مبادرت به تهيه فيلم يا عكس از محل‌هاي اختصاصي بانوان نظير حمام‌ها و استخرها نموده و اقدام به تكثير و توزيع آنها مي‌كنند در صلاحيت كدام مرجع قضايي است؟

 • 1) الف: دادگاه انقلاب
 • 2) ب: دادگاه كيفري استان
 • 3) ج: دادگاه عمومي جزايي
 • 4) د: حسب مورد دادگاه عمومي جزايي يا انقلاب
1
پاسخ
12

102 : پيشگيري ومقابله با جرايم سازمان يافته امنيتي در مقام ضابط دادگستري به عهده كدام يك از مراجع زير است؟

 • 1) الف: وزارت اطلاعات
 • 2) ب: نيروي انتظامي
 • 3) ج: نيروي مقاومت بسيج
 • 4) د: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

موردی یافت نشد. لطفا فیلترهای دیگر را امتحان کنید.

1
2
3
4
5
7
8
9
10
... 56 57
فیلترهای بیشتر
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ایلیا احمدی در: آزمون آنلاین درس عربی پایه هفتم - دوره کامل کتاب عالی

علیرضا عباس زاده در: آزمون آنلاین درس عربی پایه هفتم - دوره کامل کتاب خیلی ممنون از این برنامه خوب است نکات خوبی دارد ممنون

زهرا مهدی زاده در: تست آنلاین درسی پیام های آسمان پایه نهم - درس 11 انفاق عالیه

رضا سبزواری در: سوالات متداول شاه آزمون با سلام سایتتون خیلی خوبه ولی متاسفانه امکان استفاده و شرکت در آزمون برای دبیران رایگان نیست.

دنیا سیدابادی در: امتحان آنلاین درس پیام های آسمان پایه هشتم - درس 14 ما مسلمانان خیلی ممنون عالی بود💐

فاطمه سلیمانی در: آزمون تستی مطالعات نهم آنلاین - درس 6 زیست‌بوم‌ها در خطرند اگه آزمون اتون رایگان بود خیلی خوب میشد !!🚶‍♀️🚶‍♀💔

آیلین در: تست هدیه های آسمانی ششم دبستان آنلاین - درس 5 شتربان با ایمان سوالات خیلیی کم بود😞

محمدسواری در: آزمون درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 6 چه خبر 1 ممنونم سایتی که گذاشتین عالیه

کمال در: آزمون آنلاین درس دین و زندگی 3 پایه دوازدهم - درس 10 تمدن جدید و مسئولیت ما ممنون از وب سایت خوبتون.

پری کاظمی در: امتحان آنلاین بخش آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت سال 83 با تشکر لطفا آزمون وکالت سال های گذشته را قرار دهید.

کامیاب پورباقری در: تست آنلاین تافل درس 19 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

داوود رشیدی در: شبیه سازی آنلاین آزمون تستی آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی شماره 6 خوب بود. ممنون

فرهاد سلطانی در: امتحان مجازی گرامر زبان انگلیسی مرحله پیشرفته شماره 54 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

سارا طاهری در: آزمون زبان انگلیسی آنلاین بخش گرامر مرحله پیشرفته شماره 62 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

مریم فراهانی در: تست آنلاین icdl 5 نرم افزار اکسس سری 3 با تشکر از شاه آزمون. لطفا آزمون icdl نیز قرار دهید.

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

آزمون آنلاین تستی درس به درس کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم آمادگی امتحان نوبت دوم فصل های 1 تا 6 - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

نمونه سوال آموزش قرآن پایه هفتم آنلاین - درس اول - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم درس 1 تا 6 - درسی

سوالات تستی درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم به صورت آنلاین - درس 5 زباله، فاجعه محیط زیست - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون مجانی 504 کلمه انگلیسی دروس 1 و 2 و 3 - زبان

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون آنلاین انسان و محیط زیست پایه یازدهم - درس 1 آب سرچشمه زندگی - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

آزمون درسی آنلاین ادبیات فارسی 3 پایه دوازدهم - درس 1 شکر نعمت (سری 1) - درسی

آزمون تستی درسی زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم - درس 1 Sense of Appreciation بخش گرامر - درسی

آزمون آنلاین MHLE وزارت بهداشت شماره 1 - MHLE