در حال بارگذاری...
ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه >

پرسش و پاسخ آنلاین

1
2
3
4
6
7
8
9
... 56 57
1
پاسخ
8

مجازات شركا در جرايم غيرعمدي كه ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد، چه اندازه است؟

 • 1) الف) مجازات فاعل مستقل همان جرم است.
 • 2) ب) مجازات شركای جرم غيرعمدي كمتر از حداقل مجازات فاعل مستقل است.
 • 3) ج) حداقل مجازات فاعل جرم است.
 • 4) د) دادگاه مختار است هر مجازاتي كه مصلحت مي داند، تعيين نمايد.
1
پاسخ
16

مقررات مربوط به تعليق مجازات درباره كساني كه به جرايم عمدي متعدد محكوم ميشوند:

 • 1) الف) قابل اجرا نيست.
 • 2) ب) قابل اجرا است.
 • 3) ج) در صورتي كه جرايم متعدد مشابه هم باشد قابل اجرا است.
 • 4) د) در هر صورت بسته به نظر دادرس دادگاه است.
1
پاسخ
13

در جرايم غيرعمدي كه ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد، مجازات هر يك از آنان:

 • 1) الف) حداقل مجازات فاعل جرم است.
 • 2) ب) مجازات فاعل مستقل است.
 • 3) ج) موكول به نظر دادرس دادگاه است.
 • 4) د) مجازات شركای جرم غيرعمدي، كمتر از حداقل مجازات فاعل مستقل است.
1
پاسخ
10

شخصي به مجازات تبعيد به مدت سه سال محكوم شده، بعد از گذراندن چه مدت از تبعيد مي تواند از مقررات آزادي مشروط استفاده نمايد؟

 • 1) الف) بعد از سپري شدن نصف مدت تبعيد
 • 2) ب) بعد از سپري شدن دو سوم مدت تبعيد
 • 3) ج) بلافاصله بعد از شروع به اجرا
 • 4) د) حق استفاده از مقررات آزادي مشروط را ندارد.
1
پاسخ
9

شخصي كه افسر نيروي انتظامي نيست خود را افسر آن نيرو معرفي مي نمايد؛ اين عمل:

 • 1) الف) عنوان كلاهبرداري دارد.
 • 2) ب) فاقد وصف كيفري است.
 • 3) ج) از مصاديق جعل به شمار مي رود.
 • 4) د) از مصاديق غصب عناوين و مشاغل است.
1
پاسخ
15

منشي دادگاه در انعكاس اظهارات يكي از اصحاب دعوي به جاي اينكه بنويسد: «قبول ندارم» نوشته است «قبول دارم» اين عمل:

 • 1) الف) از مصاديق جعل معنوي است.
 • 2) ب) از مصادیق گواهی خلاف واقع است.
 • 3) ج) در حكم شهادت دروغ است.
 • 4) د) فاقد وصف كيفري بوده و عنوان خطاي اداري دارد.
1
پاسخ
12

كداميك از تعاريف ذيل در مورد قذف صحيح و كامل است؟

 • 1) الف) نسبت دادن زنا به شخص ديگر
 • 2) ب) نسبت دادن لواط به شخص ديگر
 • 3) ج) نسبت دادن روابط نامشروع غير از زنا به شخص ديگر
 • 4) د) نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگر
1
پاسخ
6

شخصي متهم به معاونت در قطع عضوي از اعضاي بدن شاكي است. مجازات چنين شخصي در صورت اثبات جرم چقدر است؟

 • 1) الف) قطع همان عضو متهم است.
 • 2) ب) سه ماه تا يك سال حبس است.
 • 3) ج) 99 ضربه شلاق است.
 • 4) د) متهم بايد ديه پرداخت كند و ديه آن همان ديه عضوي است كه قطع شده است.
1
پاسخ
12

قتلي در اثر خطاي محض واقع شده و جاني نيز به قتل اقرار نموده است. در اين صورت ديه آن بر عهده چه كسي است؟

 • 1) الف) جاني مسئول پرداخت ديه است.
 • 2) ب) جاني و عاقله متضامناً مسئول پرداخت ديه هستند.
 • 3) ج) ديه از بيت المال داده مي شود.
 • 4) د) عاقله جاني مسئول پرداخت ديه است.
1
پاسخ
14

هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت وجود ندارد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفتي غير از زنا گردند مجازات آنها:

 • 1) الف) تبعيد تا مدت يك سال است.
 • 2) ب) حبس از شش ماه تا دو سال است.
 • 3) ج) شلاق تا نود و نه ضربه است.
 • 4) د) جزاي نقدي از يك ميليون تا دو ميليون ريال است.
1
پاسخ
13

شخصي محكوم به حدّ شرب خمر گرديده و سپس ديوانه شده است. اجراي حكم حد چگونه است؟

 • 1) الف) اجراي حد متوقف مي گردد.
 • 2) ب) حد درباره محكوم در هر حال اجرا مي گردد.
 • 3) ج) حكم حد به پرداخت جزاي نقدي تبديل مي شود.
 • 4) د) پرونده به دادگاه صادركننده حكم ارسال مي شود تا درباره محكوم اظهارنظر شود.
1
پاسخ
8

شخصي كه شروع به ارتكاب جرم كرده به ميل خود از ارتكاب آن جرم منصرف مي شود. طبق قواعد شروع به جرم در حقوق جزاي عمومي فعلي ايران:

 • 1) الف) شروع به جرم واقع شده و مجازات مي شود.
 • 2) ب) شروع به جرم واقع نشده و اگر اقدام انجام شده جرم باشد، مجازات مي شود.
 • 3) ج) شروع به جرم واقع نشده ولي از موجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد.
 • 4) د) شروع به جرم كرده و به ميل خود آن را ترك كرده و اگر اقدام انجام شده، جرم باشد از موجبات تخفيف مجازات برخورداري خواهد شد.
1
پاسخ
10

ديه شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديه معيني است، اگر معالجه شود و بدون عيب گردد:

 • 1) الف) يك پنجم ديه عضو است.
 • 2) ب) چهار پنجم ديه عضو است.
 • 3) ج) چهار پنجم ديه شكستن آن عضو است.
 • 4) د) ارش آن توسط دادرس دادگاه تعيين مي شود.
1
پاسخ
8

در صورتي كه متهم پرونده سه نفر وكيل داشته باشد، براي رسميت جلسه حضور چند نفر از وكلاء مذكور لازم است؟

 • 1) الف) سه نفر از وكلاء
 • 2) ب) دو نفر از وكلاء
 • 3) ج) يك نفر وكيل
 • 4) د) براي رسميت جلسه حضور وكلاء ضرورتي ندارد.
1
پاسخ
8

چنانچه هنگام اجراي حكم، محكومٌ عليه فوت نموده باشد، هزينه دادرسي چگونه وصول ميشود؟

 • 1) الف) از مدعي خصوصي يا شاكي
 • 2) ب) از ماترك وي
 • 3) ج) از وارث محكوم عليه
 • 4) د) از بيت المال
1
پاسخ
4

منظور از علني بودن محاكمه اين است كه:

 • 1) الف) ورود افراد و انتشار جريان محاكمه آزاد باشد.
 • 2) ب) ورود افراد آزاد، اما انتشار در رسانه هاي گروهي قبل از قطعي شدن حكم مجاز نيست.
 • 3) ج) ورود افراد به جز شاكي، متهم، شاهد و كارشناس ممنوع، اما ورود خبرنگاران آزاد است و انتشار جريان محاكمه موكول به قطعي شدن حكم است.
 • 4) د) احتمال اختلال در نظم دادگاه به لحاظ نوع اتهام نرود.
1
پاسخ
8

دادگاه رسيدگي كننده به جرايم اطفال وقتي وكيل تسخيري براي طفل تعيين ميكند كه:

 • 1) الف) سرپرست طفل در دادگاه حاضر نشود.
 • 2) ب) سرپرست قانوني طفل، وكيل تعيين نكند.
 • 3) ج) سرپرست طفل در دادگاه حاضر نشده و وكيل هم تعيين نكرده باشد.
 • 4) د) عدم ملائت طفل يا سرپرست او محرز باشد.

موردی یافت نشد. لطفا فیلترهای دیگر را امتحان کنید.

1
2
3
4
6
7
8
9
... 56 57
فیلترهای بیشتر
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ایلیا احمدی در: آزمون آنلاین درس عربی پایه هفتم - دوره کامل کتاب عالی

علیرضا عباس زاده در: آزمون آنلاین درس عربی پایه هفتم - دوره کامل کتاب خیلی ممنون از این برنامه خوب است نکات خوبی دارد ممنون

زهرا مهدی زاده در: تست آنلاین درسی پیام های آسمان پایه نهم - درس 11 انفاق عالیه

رضا سبزواری در: سوالات متداول شاه آزمون با سلام سایتتون خیلی خوبه ولی متاسفانه امکان استفاده و شرکت در آزمون برای دبیران رایگان نیست.

دنیا سیدابادی در: امتحان آنلاین درس پیام های آسمان پایه هشتم - درس 14 ما مسلمانان خیلی ممنون عالی بود💐

فاطمه سلیمانی در: آزمون تستی مطالعات نهم آنلاین - درس 6 زیست‌بوم‌ها در خطرند اگه آزمون اتون رایگان بود خیلی خوب میشد !!🚶‍♀️🚶‍♀💔

آیلین در: تست هدیه های آسمانی ششم دبستان آنلاین - درس 5 شتربان با ایمان سوالات خیلیی کم بود😞

محمدسواری در: آزمون درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 6 چه خبر 1 ممنونم سایتی که گذاشتین عالیه

کمال در: آزمون آنلاین درس دین و زندگی 3 پایه دوازدهم - درس 10 تمدن جدید و مسئولیت ما ممنون از وب سایت خوبتون.

پری کاظمی در: امتحان آنلاین بخش آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت سال 83 با تشکر لطفا آزمون وکالت سال های گذشته را قرار دهید.

کامیاب پورباقری در: تست آنلاین تافل درس 19 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

داوود رشیدی در: شبیه سازی آنلاین آزمون تستی آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی شماره 6 خوب بود. ممنون

فرهاد سلطانی در: امتحان مجازی گرامر زبان انگلیسی مرحله پیشرفته شماره 54 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

سارا طاهری در: آزمون زبان انگلیسی آنلاین بخش گرامر مرحله پیشرفته شماره 62 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

مریم فراهانی در: تست آنلاین icdl 5 نرم افزار اکسس سری 3 با تشکر از شاه آزمون. لطفا آزمون icdl نیز قرار دهید.

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

آزمون آنلاین تستی درس به درس کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم آمادگی امتحان نوبت دوم فصل های 1 تا 6 - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

نمونه سوال آموزش قرآن پایه هفتم آنلاین - درس اول - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم درس 1 تا 6 - درسی

سوالات تستی درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم به صورت آنلاین - درس 5 زباله، فاجعه محیط زیست - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون مجانی 504 کلمه انگلیسی دروس 1 و 2 و 3 - زبان

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون آنلاین انسان و محیط زیست پایه یازدهم - درس 1 آب سرچشمه زندگی - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

آزمون درسی آنلاین ادبیات فارسی 3 پایه دوازدهم - درس 1 شکر نعمت (سری 1) - درسی

آزمون تستی درسی زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم - درس 1 Sense of Appreciation بخش گرامر - درسی

آزمون آنلاین MHLE وزارت بهداشت شماره 1 - MHLE