در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه

پرسش و پاسخ آنلاین

1
پاسخ
27

21 . چنانچه خواسته دعوا پول خارجی )ارز( باشد »بهای« خواسته ........... محاسبه می گرددو در صورت ذی حق بودن خواهان، در مرحله اجرا، ............. ارز محاسبه می شود.

 • 1) بهای واقعی – بهای واقعی
 • 2) به نرخ بانک مرکزی – بهای واقعی
 • 3) بهای واقعی – به نرخ بانک مرکزی
 • 4) ه نرخ بانک مرکزی- به نرخ بانک مرکزی
1
پاسخ
43

42 . انتخاب نخستین گروه از مدیران و بازرسان در شرکت ..............................انجام می گیرد.

 • 1) سهامی عام و خاص به اتفاق و در مجمع عمومی مؤسس
 • 2) سهامی خاص با اکثریت آراء مطلق مؤسسین و سهامی عام با دو سوم آراء حاضر مجمع عمومی مؤسس
 • 3) سهامی عام و خاص در مجمع عمومی مؤسس با دو سوم آراء حاضر
 • 4) سهامی عام در مجمع عمومی مؤسس با دو سوم آراء حاضر و در شرکت سهامی خاص به اتفاق آراء مؤسسین
1
پاسخ
28

41 . کدام گزینه صحیح است؟

 • 1) گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک به منزله واخواست است
 • 2) واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۱ قانون تجارت قید شده، در مورد چک هم جاری است.
 • 3) واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۳۱ قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی کند.
 • 4) دارنده چک می تواند بدون توجه به محل استقرار بانک محال علیه، در دادگاه محل صدور چک دعوای مطالبه را طرح نماید.
1
پاسخ
38

82 . در مورد تأثیر عفو بر مجازاتهاي تبعی ناشی از حکم محکومیت، کدام گزینه صحیح است؟

 • 1) عفو تأثیري بر مجازاتهاي تبعی ندارد
 • 2) عفو سبب زوال مجازاتهاي تبعی نیز میشود
 • 3) عفو عمومی سبب زوال مجازاتهاي تبعی میشود ولی عفو خصوصی تأثیري بر آنها ندارد
 • 4) عفو خصوصی موجب زوال مجازاتهاي تبعی میشود ولی عفو عمومی تأثیري بر آنها ندارد
1
پاسخ
27

81 . کدامیک از قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجراء نمیشود؟

 • 1) قوانین مربوط به مرور زمان
 • 2) قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت
 • 3) قوانینی که براي مدت معین و یا موارد خاص وضع شده باشد
 • 4) قوانین مربوط به ادله اثبات دعوي تا قبل از اجراي حکم
1
پاسخ
22

102 . کدامیک از موارد زیر از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب نیست؟

 • 1) عفو عمومی
 • 2) فوت متهم یا محکوم علیه
 • 3) سخ مجازات قانونی پس از ارتکاب جرم
 • 4) گذشت شاکی خصوصی در جرم غیرقابل گذشت
1
پاسخ
10

101 . چنانچه رأي توسط دادگاهی که فاقد صلاحیت محلّی بوده، صادر شده باشد، مرجع تجدید نظر

 • 1) رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارجاع مینماید
 • 2) به لحاظ عدم ارتباط با نظم عمومی، رسیدگی و حکم صادر میکند
 • 3) در صورت طرح ایراد از سوي هر یک از طرفین، رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارجاع مینماید
 • 4) در صورت طرح ایراد از سوي محکوم علیه، رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارجاع مینماید
1
پاسخ
29

1 . درصورت عدم رعايت غبطه مولي عليه توسط قيم،عمل حقوقي انجام گرفته توسط قيم، چه وضعيتي پيدا مي كند؟

 • 1) اصولا قيم برخلاف ولي قهري،ملزم به رعايت غبطه محجورنيست.
 • 2) اگربدون عمد وتقصيرغبطه را رعايت نكندوموجب زيان محجور شود،عمل وي نافذ است
 • 3) اگربدون عمد وتقصير باشد،عمل وي نافذ ولي در برابر محجور،مسئول جبران ضرراست
 • 4) اگردرحدود اختيارات قانوني عمل كند،نافذ است حتي اگرغبطه رعايت نشده باشد.
1
پاسخ
15

22 . حكم راجع به فسخ نكاح،چنانچه مستند به نظريه يك يا چند كارشناس باشد كه طرفين،رأي آن ها را قاطع دعوي قرارداده باشند،ازحيث قابليت فرجام چگونه است؟

 • 1) مطلقا قابل فرجام نيست
 • 2) فقط به درخواست زوجه،قابل فرجام است
 • 3) فقط به درخواست زوج،قابل فرجام است
 • 4) مطلقا قابل فرجام است
1
پاسخ
18

21 . چنانچه درمرحله تجديد نظر،قراركارشناسي به تشخيص دادگاه صادرشود،پرداخت هزينه كارشناسي به عهده كيست وضمانت اجراي عدم پرداخت چيست؟

 • 1) طرفين دعوي-متوقف شدن تجديدنظرخواهي
 • 2) تجديدنظرخوانده-تأييد دادنامه بدوي
 • 3) دادگاه-متوقف شدن تجديدنظرخواهي
 • 4) تجديدنظرخواه-متوقف شدن تجديد نظرخواهي
1
پاسخ
20

62 . كدام مورد، حكم وضعي است ؟

 • 1) عدم نفوذ صلح با اكراه
 • 2) ممنوعيت تفتيش عقايد
 • 3) لزوم تسليم مبيع
 • 4) اباحه تصرفات مالك
1
پاسخ
17

61 . كدام مورد، حكم تكليفي است؟

 • 1) باطل بودن معاملات مجنون
 • 2) موظف بودن تجار به داشتن دفاتر تجارتي
 • 3) عدم صحت وقف بر مجهول
 • 4) لزوم عقد بيع و اجاره
1
پاسخ
10

82 . «الف»، «ب» را براي ارتكاب جرم ساده تهديد كرده است، ولي «ب» مرتكب جرم مشدد شده است. كدام مورد صحيح است؟

 • 1) رفتار «الف» فاقد وصف جزايي است
 • 2) «الف» مرتكب معاونت در جرم مشدد شده است
 • 3) «الف» مرتكب معاونت در جرم ساده شده است
 • 4) «الف» مكرِه و «ب» مكرَه محسوب مي شود
1
پاسخ
17

81 . «الف» با علم به اينكه «ب» (پسر 14 ساله) قصد آتش زدن اتومبيل «ج» را دارد، حسب درخواست او بنزين به وي داده است، «ب» اتومبيل را آتش داده است. كدام مورد صحيح است؟

 • 1) «الف» و «ب» شركاء جرم هستند
 • 2) «الف» معاون جرم است
 • 3) «الف» مباشر معنوي است
 • 4) «الف» سبب اقوي از مباشر است.
1
پاسخ
20

102 . در جرم غيرقابل گذشت كه مجازات آن از نوع تعزيري درجه شش و قابل تعليق است، مقام قضايي براي حصول سازش، موضوع را با توافق طرفين به ميانجيگري ارجاع مي دهد. در اثر ميانجيگري، شاكي گذشت مي كند و متهم نيز فاقد سابقه محكوميت كيفري مؤثر است. كدام قرار صادر مي شود؟

 • 1) تعليق تعقيب پس از اخذ موافقت متهم
 • 2) بايگاني كردن پرونده پس از اخذ موافقت شاكي
 • 3) ترك تعليق پس از اخذ موافقت متهم
 • 4) موقوفي تعقيب پس از اخذ موافقت شاكي

موردی یافت نشد. لطفا فیلترهای دیگر را امتحان کنید.

فیلترهای بیشتر
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ششم دبستان در: امتحان درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان آنلاین درس 5 - پیشرفت علوم و فنون در دوره اسلامی خوبه ولی کاشکی کمی سوالاتش بیشتر بود!

رضوان در: امتحان درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 9 تدبیر زندگانی عالی

رامیار سلامت در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 9 الکتریسیته خیلی عالی

Daniel farahmand در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هفتم - درس 7 سفر آب درون زمین Verry good

آرشیدا زندیان در: آزمون آنلاین کتاب علوم تجربی چهارم دبستان - درس 1 تا 7 آمادگی برای آزمون نوبت اول عالی

:) در: امتحان پیام های آسمان هفتم آنلاین - درس 5 پیامبر رحمت خیلی خیلی خیلی ممنونم برای سایت خوبتون ;)

نگین در: تست مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 8 جهان نابرابر افتضاح😐پس کو سوالا؟

mh در: آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ عالییی

ramiya در: تست درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 4 برگی از تاریخ زمین عالی

gril blink در: سوالات انگلیسی پایه هشتم آنلاین - درس 1 My Nationality خوبه بدک نیس ولی خیلی اسونن

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم لینکی نیومد شماره ای که دادیم واتساپ نداره خاموشم هست

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم ام لینکی برای دانلود برام فرستاد نشده فقط رسید خرید ایمیل شده متاسفانه شماره ای که دادی هم واتساپ نداره

سها غلامی در: امتحان آنلاین چهارگزینه ای درس زیست شناسی 2 پایه یازدهم - فصل 2 حواس (گفتار 2 - حواس ویژه) عالی بود

نرگس خلجی در: آزمون درس زیست شناسی پایه دهم آنلاین - فصل 1 گفتار دوم زیست شناسی نوین عالی

محمد ماهان قاسمی در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 11 کانی‌ها خوب

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون تستی مجازی تاریخ 1 پایه دهم - درس 5 هند و چین سری 2 - درسی

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 1 کنش‌های ما - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی - درس 3 جهان اجتماعی - درسی

سوالات درس جغرافیای ایران پایه دهم آنلاین - فصل 1 جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

آزمون آنلاین روانشناسی پایه یازدهم انسانی - درس 1 روان شناسی (تعریف و روش مورد مطالعه) سری 1 - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی جغرافیا 2 پایه یازدهم انسانی - درس 1 معنا و مفهوم ناحیه - درسی

امتحان آنلاین درس منطق پایه دهم انسانی - درس 1 انسان و تفکر سری 2 - درسی