در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه

پرسش و پاسخ آنلاین

1
پاسخ
29

شخصي كه افسر نيروي انتظامي نيست خود را افسر آن نيرو معرفي مي نمايد؛ اين عمل:

 • 1) الف) عنوان كلاهبرداري دارد.
 • 2) ب) فاقد وصف كيفري است.
 • 3) ج) از مصاديق جعل به شمار مي رود.
 • 4) د) از مصاديق غصب عناوين و مشاغل است.
1
پاسخ
50

منشي دادگاه در انعكاس اظهارات يكي از اصحاب دعوي به جاي اينكه بنويسد: «قبول ندارم» نوشته است «قبول دارم» اين عمل:

 • 1) الف) از مصاديق جعل معنوي است.
 • 2) ب) از مصادیق گواهی خلاف واقع است.
 • 3) ج) در حكم شهادت دروغ است.
 • 4) د) فاقد وصف كيفري بوده و عنوان خطاي اداري دارد.
1
پاسخ
20

كداميك از تعاريف ذيل در مورد قذف صحيح و كامل است؟

 • 1) الف) نسبت دادن زنا به شخص ديگر
 • 2) ب) نسبت دادن لواط به شخص ديگر
 • 3) ج) نسبت دادن روابط نامشروع غير از زنا به شخص ديگر
 • 4) د) نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگر
1
پاسخ
12

شخصي متهم به معاونت در قطع عضوي از اعضاي بدن شاكي است. مجازات چنين شخصي در صورت اثبات جرم چقدر است؟

 • 1) الف) قطع همان عضو متهم است.
 • 2) ب) سه ماه تا يك سال حبس است.
 • 3) ج) 99 ضربه شلاق است.
 • 4) د) متهم بايد ديه پرداخت كند و ديه آن همان ديه عضوي است كه قطع شده است.
1
پاسخ
15

قتلي در اثر خطاي محض واقع شده و جاني نيز به قتل اقرار نموده است. در اين صورت ديه آن بر عهده چه كسي است؟

 • 1) الف) جاني مسئول پرداخت ديه است.
 • 2) ب) جاني و عاقله متضامناً مسئول پرداخت ديه هستند.
 • 3) ج) ديه از بيت المال داده مي شود.
 • 4) د) عاقله جاني مسئول پرداخت ديه است.
1
پاسخ
22

هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت وجود ندارد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفتي غير از زنا گردند مجازات آنها:

 • 1) الف) تبعيد تا مدت يك سال است.
 • 2) ب) حبس از شش ماه تا دو سال است.
 • 3) ج) شلاق تا نود و نه ضربه است.
 • 4) د) جزاي نقدي از يك ميليون تا دو ميليون ريال است.
1
پاسخ
22

شخصي محكوم به حدّ شرب خمر گرديده و سپس ديوانه شده است. اجراي حكم حد چگونه است؟

 • 1) الف) اجراي حد متوقف مي گردد.
 • 2) ب) حد درباره محكوم در هر حال اجرا مي گردد.
 • 3) ج) حكم حد به پرداخت جزاي نقدي تبديل مي شود.
 • 4) د) پرونده به دادگاه صادركننده حكم ارسال مي شود تا درباره محكوم اظهارنظر شود.
1
پاسخ
20

شخصي كه شروع به ارتكاب جرم كرده به ميل خود از ارتكاب آن جرم منصرف مي شود. طبق قواعد شروع به جرم در حقوق جزاي عمومي فعلي ايران:

 • 1) الف) شروع به جرم واقع شده و مجازات مي شود.
 • 2) ب) شروع به جرم واقع نشده و اگر اقدام انجام شده جرم باشد، مجازات مي شود.
 • 3) ج) شروع به جرم واقع نشده ولي از موجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد.
 • 4) د) شروع به جرم كرده و به ميل خود آن را ترك كرده و اگر اقدام انجام شده، جرم باشد از موجبات تخفيف مجازات برخورداري خواهد شد.
1
پاسخ
14

ديه شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديه معيني است، اگر معالجه شود و بدون عيب گردد:

 • 1) الف) يك پنجم ديه عضو است.
 • 2) ب) چهار پنجم ديه عضو است.
 • 3) ج) چهار پنجم ديه شكستن آن عضو است.
 • 4) د) ارش آن توسط دادرس دادگاه تعيين مي شود.
1
پاسخ
15

در صورتي كه متهم پرونده سه نفر وكيل داشته باشد، براي رسميت جلسه حضور چند نفر از وكلاء مذكور لازم است؟

 • 1) الف) سه نفر از وكلاء
 • 2) ب) دو نفر از وكلاء
 • 3) ج) يك نفر وكيل
 • 4) د) براي رسميت جلسه حضور وكلاء ضرورتي ندارد.
1
پاسخ
12

چنانچه هنگام اجراي حكم، محكومٌ عليه فوت نموده باشد، هزينه دادرسي چگونه وصول ميشود؟

 • 1) الف) از مدعي خصوصي يا شاكي
 • 2) ب) از ماترك وي
 • 3) ج) از وارث محكوم عليه
 • 4) د) از بيت المال
1
پاسخ
10

منظور از علني بودن محاكمه اين است كه:

 • 1) الف) ورود افراد و انتشار جريان محاكمه آزاد باشد.
 • 2) ب) ورود افراد آزاد، اما انتشار در رسانه هاي گروهي قبل از قطعي شدن حكم مجاز نيست.
 • 3) ج) ورود افراد به جز شاكي، متهم، شاهد و كارشناس ممنوع، اما ورود خبرنگاران آزاد است و انتشار جريان محاكمه موكول به قطعي شدن حكم است.
 • 4) د) احتمال اختلال در نظم دادگاه به لحاظ نوع اتهام نرود.
1
پاسخ
14

دادگاه رسيدگي كننده به جرايم اطفال وقتي وكيل تسخيري براي طفل تعيين ميكند كه:

 • 1) الف) سرپرست طفل در دادگاه حاضر نشود.
 • 2) ب) سرپرست قانوني طفل، وكيل تعيين نكند.
 • 3) ج) سرپرست طفل در دادگاه حاضر نشده و وكيل هم تعيين نكرده باشد.
 • 4) د) عدم ملائت طفل يا سرپرست او محرز باشد.
1
پاسخ
52

چنانچه به هر علت، اجراي دستور و يا تكميل دستور مقامات قضايي ميسر نباشد، ضابطين موظفند گزارش آن را با ذكر علت .......... به ..... اعلام نمايند.

 • 1) الف) در پايان هر ماه- مقام قضايي
 • 2) ب) بلافاصله-رییس مجتمع
 • 3) ج) ظرف يك هفته-مقام قضايي
 • 4) د) ظرف 24ساعت- مقام قضايي
1
پاسخ
7

احاله پرونده در امور كيفري از حوزه اي به حوزه ديگر استان، به درخواست رییس حوزه قضايي مبدا و موافقت... خواهد بود.

 • 1) الف) ديوان عالي كشور
 • 2) ب) رییس حوزه قضايي مقصد
 • 3) ج) شعبه اول دادگاه تجديدنظر همان استان
 • 4) د) دادستان كل كشور
1
پاسخ
13

در جرايم غيرقابل گذشت چنانچه شاكي يا مدعي خصوصي بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد، محكومٌ عليه چه تقاضايي را ميتواند مطرح نمايد؟

 • 1) الف) تجديدنظر در ميزان مجازات از دادگاه صادركننده حكم قطعي
 • 2) ب) تعليق اجراي مجازات از دادگاه تجديدنظر استان
 • 3) ج) موقوف الاجرا ماندن حكم از دادگاه بدوي صادركننده حكم
 • 4) د) اعاده دادرسي
1
پاسخ
10

براي ايجاد وحدت رويه در موضوعات مورد اختلاف در ديوان عالي كشور براي تشكيل جلسه، حضور ........

 • 1) الف) نصف به علاوه يك از كليه رؤسا و مستشاران شعب لازم و ضروري است.
 • 2) ب) رییس و دادستان كل كشور به اتفاق هر تعداد از قضات ديوان عالي كشور كافي است.
 • 3) ج) حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب به اتفاق رییس ديوان عالي كشور يا معاون او و دادستان كل كشور يا نماينده او لازم است.
 • 4) د) تمامي رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور ضروري است.
1
پاسخ
56

در صورت وجود شرايط لازم قانوني محكومٌ عليه پس از گذرانيدن چه مدت از حبس خود ميتواند تقاضاي آزادي مشروط نمايد؟

 • 1) الف) يك سوم از مدت
 • 2) ب) دو سوم از مدت
 • 3) ج) سه چهارم از مدت
 • 4) د) نصف مدت

موردی یافت نشد. لطفا فیلترهای دیگر را امتحان کنید.

فیلترهای بیشتر
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

رضوان در: امتحان درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 9 تدبیر زندگانی عالی

رامیار سلامت در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 9 الکتریسیته خیلی عالی

Daniel farahmand در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هفتم - درس 7 سفر آب درون زمین Verry good

آرشیدا زندیان در: آزمون آنلاین کتاب علوم تجربی چهارم دبستان - درس 1 تا 7 آمادگی برای آزمون نوبت اول عالی

:) در: امتحان پیام های آسمان هفتم آنلاین - درس 5 پیامبر رحمت خیلی خیلی خیلی ممنونم برای سایت خوبتون ;)

نگین در: تست مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 8 جهان نابرابر افتضاح😐پس کو سوالا؟

mh در: آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ عالییی

ramiya در: تست درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 4 برگی از تاریخ زمین عالی

gril blink در: سوالات انگلیسی پایه هشتم آنلاین - درس 1 My Nationality خوبه بدک نیس ولی خیلی اسونن

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم لینکی نیومد شماره ای که دادیم واتساپ نداره خاموشم هست

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم ام لینکی برای دانلود برام فرستاد نشده فقط رسید خرید ایمیل شده متاسفانه شماره ای که دادی هم واتساپ نداره

سها غلامی در: امتحان آنلاین چهارگزینه ای درس زیست شناسی 2 پایه یازدهم - فصل 2 حواس (گفتار 2 - حواس ویژه) عالی بود

نرگس خلجی در: آزمون درس زیست شناسی پایه دهم آنلاین - فصل 1 گفتار دوم زیست شناسی نوین عالی

محمد ماهان قاسمی در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 11 کانی‌ها خوب

ArKshiaN در: آزمون آنلاین درس ادبیات فارسی پایه هشتم - دوره کتاب فارسی هفتم سلام ببخشید ولی چرا باید پولی باشه؟

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون تستی مجازی تاریخ 1 پایه دهم - درس 5 هند و چین سری 2 - درسی

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 1 کنش‌های ما - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی - درس 3 جهان اجتماعی - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

سوالات درس جغرافیای ایران پایه دهم آنلاین - فصل 1 جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر - درسی

سوالات امتحانی آنلاین درس آموزش قرآن پایه نهم - درس 1 سوره شوری و زخرف - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی جغرافیا 2 پایه یازدهم انسانی - درس 1 معنا و مفهوم ناحیه - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی دهم انسانی - درس 2 پدیده‌های اجتماعی - درسی