در حال بارگذاری...
ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه >

پرسش و پاسخ آنلاین

1
پاسخ
23

توضیح روبه‌روی کدام مصراع نادرست است ؟

 • 1) یقین، مرد را دیده، بیننده کرد (یقین و اطمینان، دیدهٔ مرد را بینا کرد.)
 • 2) زَنَخدان فرو برد چندی به جیب (از کار باز ایستاد.)
 • 3) کَرَم ورزد آن سر که مغزی در اوست (انسان فهیم، بخشنده نیز هست.)
 • 4) یکی روبهی دید بی دست و پای (بی دست و پای، کنایه از ناتوان و بی عرضه است.)
1
پاسخ
14

مفهوم بیت زیر در کدام بیت آمده است؟ بلند آن سـر، که او خواهد بلندش / نژند آن دل، که او خواهد نژندش

 • 1) خداونـد نام و خـــداوند جـــای / خـــــداوند روزی دهِ ره‌نمــــای
 • 2) سپهــر و زمان و زمین آنِ اوست / کـم و بیش گیتی به فرمان اوست
 • 3) از اوی است گردون گردان به پای / هـم اوی است بر نیکویی رهنمای
 • 4) از اوی است پیــدا مکان و زمـان / پـــیِ مــور بــر هسـتی او نشان
1
پاسخ
11

در کدام بیت «صفت مبهم» وابستهٔ پیشین است؟

 • 1) من بنـدهٔ آن دمـــام که ساقــی گوید / یک جــام دگـــر بگیــر و من نتوانم
 • 2) عشق می‌ورزم و امید که این فن شریف / چون هنرهای دگر موجب حرمان (بی‌بهرگی) نشود
 • 3) شکـــر آن را که دگر بار رسیدی به بهار / بیخ نیــکی بنشان و ره تحقیق بجوی
 • 4) دوش شــراب ریختی وز بر ما گریختی / بار دگر گرفتمــت بار دگــر چنان مکن
1
پاسخ
25

نقش دستوری ضمیر مشخص شده در کدام بیت متفاوت است؟

 • 1) برو ای سپر ز پیشم که به جـان رسید پیکان / بگذار تا ببینـــم که، که می‌زند به [تیرم] (ـَ م در تیرم)
 • 2) گـــر بگـــریم چـــو شمـــــع معـــذورم / کـــس نگـــــویـــد در [آتشم] مگذار (ـَ م در آتشم)
 • 3) باری به طــــریق [کـــرمم] بنـدهٔ خود خوان / تا بشـــــنوی از هر بن موییم جوابی (ـَ م در کرمم)
 • 4) نه آنچنان به تو مشغــولم ای بـــهشتی رو / کـــــه یاد [خویشتنم] در ضمیر می‌آید (ـَ م در خویشتنم)
1
پاسخ
14

همهٔ کلمات مشخص شده درست معنی شده‌اند، به جز:

 • 1) کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید / قضا همی بردش تا به [چنگ] بازآید (نوعی ساز)
 • 2) گــرم جــرم بینی مــکان عیب من / تــویی سر بــرآورده از [جـیب] من (گریبان)
 • 3) چــه جــویی از این تیره خاک [نژند] / که بازگــــــرداندت مستــــمند (خوار و زبون)
 • 4) ز نادانی و [تیــره رایی] که اوســـت / خلاف افکند در میــان دو دوست (بداندیشی و ناراستی)
1
پاسخ
22

در کدام بیت کلمه‌ای به معنی «خوراک و غذا» دیده می‌شود؟

 • 1) با قــــوت بــــازوان عشــــقت / ســـــــر پنـــجۀ عـــقل ناتـوان است
 • 2) شوق را بر صبـــر قوت غالب است / عــــقل را با عـــشق دعوی باطـل است
 • 3) بگیر فطره ام امــا مـخور برادر جان / که من در این رمضان قوت غالبم غم بود
 • 4) اعـــتبار کـــوه بخــــشد کـــاه را / قــــوت شیــــران دهـــد روبـــاه را
1
پاسخ
118

در کدام بیت «جناس تام» هست؟

 • 1) یا دل به ما دهی چون دل ما به دست توست / یا مهر خویشــتن ز دل ما به در بـری
 • 2) ای بــــرق اگـــر به گـوشۀ آن بام بگذری / آنجا کـــه باد زهـــره ندارد خبر بری
 • 3) ای مــرغ اگر پری به ســــر کـوی آن صنم / پیغــام دوستــان برسانی بدان پری
 • 4) باز آی کـــز صبـــوری و دوری بســوختیم / ای غایــب از نــظر که به مـعنی برابر
1
پاسخ
81

آرایه‌های بیت «نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست / چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست» در کدام گزینه آمده است؟

 • 1) کنایه- تشبیه- تضاد- تناسب
 • 2) مراعات نظیر- تناقض- اغراق- جناس
 • 3) پارادوکس- تشبیه- کنایه- جناس
 • 4) استعاره- تضاد- حس آمیزی- تلمیح
1
پاسخ
11

کدام اثر با صاحب آن مطابقت ندارد ؟

 • 1) بوستان: سعدی
 • 2) شعر نیکی: سعدی
 • 3) بهارستان: جامی
 • 4) فرهاد و شیرین: نظامی
1
پاسخ
22

در کدام یک از بیت های زیر غلط املایی وجود دارد ؟

 • 1) اگر لطفش قــرین حال گـــردد / همـــه ادبـــارها اقبـــال گـردد
 • 2) بلند آن سر، که او خواهد بلندش / نژند آن دل، که او خواهد نژندش
 • 3) بــه گــوش ارقوان آهسته گفتم / بــهارت خــوش که فکر دیگرانی
 • 4) به ترتیـــبی نــهاده وضــع عالم / که نی یک موی باشد بیش و نی کم
1
پاسخ
26

معنای واژگان «توفیق، چاشنی، ادبار، نژند» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

 • 1) پیروزی، تلخی، خوش بختی، مهیب
 • 2) کامیاب، شیرینی، سیه‌روزی، افسرده
 • 3) مدد کردن بخت، مزه، پشت کردن، اندوهگین
 • 4) به کاری دست یافتن، طعم، اقبال، خشمگین
1
پاسخ
8

معنی کدام کلمه با توجه به بیت مقابلش نادرست آمده است؟

 • 1) با لطف بهارت دل چون برگ چــرا لرزد / ترســد که خــزان آیـد آرد [دغلی] دیگر (مکر)
 • 2) ساقی بیا که هاتف [غیبم] به مژده گفت / با درد صبــر کــن که دوا می‌فرستمت (نهان)
 • 3) ید بیضا و عصایی شده ثعبان رسـدش / جملگی تشنه دلان [قـوّت] از او می‌یابند (طعام)
 • 4) میــدان تــو بــی‌کس است بنـشین / [شــوریده] ســری بس است بنشیــن (آشفته)
1
پاسخ
14

معنی واژه‌های «دغل- دون همّت- تیمار» در کدام گزینه کاملاً درست نیامده است؟

 • 1) حیله گر- لئیم- خدمت
 • 2) مزوّر- پست- اندیشه
 • 3) مکر- والامقام- پرستاری
 • 4) مکّار- پست- غم‌خوار
1
پاسخ
68

«ضیعتک» یعنی چه؟

 • 1) چراغ کم‌نور
 • 2) خرابی اندک
 • 3) زراعت کم محصول
 • 4) زمین زراعتی کوچک
1
پاسخ
9

کدام واژه‌های زیر درست معنا نشده است ؟

 • 1) کران: ساحل، کنار
 • 2) ناو: سوراخ، کشتی و قایق بزرگی که از چوپ درختان میان تهی سازند.
 • 3) توقیع: امضا کردن، نشان گذاشتن، نوشتن چیزی ذیل کتاب، مهر کردن نامه و فرمان
 • 4) صلت: بخشش، انعام، جایزه
1
پاسخ
280

کدام کتاب از نمونه های ادبیات تعلیمی و اندرزی نیست؟

 • 1) گلستان و بوستان
 • 2) شاهنامه
 • 3) مثنوی معنوی
 • 4) کلیله و دمنه

موردی یافت نشد. لطفا فیلترهای دیگر را امتحان کنید.

فیلترهای بیشتر
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ایلیا احمدی در: آزمون آنلاین درس عربی پایه هفتم - دوره کامل کتاب عالی

علیرضا عباس زاده در: آزمون آنلاین درس عربی پایه هفتم - دوره کامل کتاب خیلی ممنون از این برنامه خوب است نکات خوبی دارد ممنون

زهرا مهدی زاده در: تست آنلاین درسی پیام های آسمان پایه نهم - درس 11 انفاق عالیه

رضا سبزواری در: سوالات متداول شاه آزمون با سلام سایتتون خیلی خوبه ولی متاسفانه امکان استفاده و شرکت در آزمون برای دبیران رایگان نیست.

دنیا سیدابادی در: امتحان آنلاین درس پیام های آسمان پایه هشتم - درس 14 ما مسلمانان خیلی ممنون عالی بود💐

فاطمه سلیمانی در: آزمون تستی مطالعات نهم آنلاین - درس 6 زیست‌بوم‌ها در خطرند اگه آزمون اتون رایگان بود خیلی خوب میشد !!🚶‍♀️🚶‍♀💔

آیلین در: تست هدیه های آسمانی ششم دبستان آنلاین - درس 5 شتربان با ایمان سوالات خیلیی کم بود😞

محمدسواری در: آزمون درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 6 چه خبر 1 ممنونم سایتی که گذاشتین عالیه

کمال در: آزمون آنلاین درس دین و زندگی 3 پایه دوازدهم - درس 10 تمدن جدید و مسئولیت ما ممنون از وب سایت خوبتون.

پری کاظمی در: امتحان آنلاین بخش آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت سال 83 با تشکر لطفا آزمون وکالت سال های گذشته را قرار دهید.

کامیاب پورباقری در: تست آنلاین تافل درس 19 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

داوود رشیدی در: شبیه سازی آنلاین آزمون تستی آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی شماره 6 خوب بود. ممنون

فرهاد سلطانی در: امتحان مجازی گرامر زبان انگلیسی مرحله پیشرفته شماره 54 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

سارا طاهری در: آزمون زبان انگلیسی آنلاین بخش گرامر مرحله پیشرفته شماره 62 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

مریم فراهانی در: تست آنلاین icdl 5 نرم افزار اکسس سری 3 با تشکر از شاه آزمون. لطفا آزمون icdl نیز قرار دهید.

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

آزمون آنلاین تستی درس به درس کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم آمادگی امتحان نوبت دوم فصل های 1 تا 6 - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

نمونه سوال آموزش قرآن پایه هفتم آنلاین - درس اول - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم درس 1 تا 6 - درسی

سوالات تستی درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم به صورت آنلاین - درس 5 زباله، فاجعه محیط زیست - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون مجانی 504 کلمه انگلیسی دروس 1 و 2 و 3 - زبان

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون آنلاین انسان و محیط زیست پایه یازدهم - درس 1 آب سرچشمه زندگی - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

آزمون درسی آنلاین ادبیات فارسی 3 پایه دوازدهم - درس 1 شکر نعمت (سری 1) - درسی

آزمون تستی درسی زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم - درس 1 Sense of Appreciation بخش گرامر - درسی

آزمون آنلاین MHLE وزارت بهداشت شماره 1 - MHLE