در حال بارگذاری...
ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه >

پرسش و پاسخ آنلاین

1
پاسخ
7

عیّن ما لیس فیه فعل أمر:

 • 1) طالع هذا الکتاب، ربّما یساعدک!
 • 2) فکّر حول هذا الموضوع و اکتب إنشاء!
 • 3) اِستمع الطّلاب إلی کلام المعلّم بدقّة!
 • 4) اِجتنب عن کلام فیه إساءة الأدب!
1
پاسخ
13

عین الصحیح عن نوعیة الکلمات فی العبارت التالیة: «سیُسجل أحد مهاجمی الفریق هدفین»

 • 1) یسجِّل: مضارع – مزید ثلاثی (مصدره: تسجیل) – السین حرف استقبال
 • 2) مهاجمی: جمع سالم للمذکر – مشتق و اسم فاعل (مصدره: هجوم) – مضاف ألیه
 • 3) أحد: اسم – مفرد مذکر – معرفة – مفعول به و منصوب
 • 4) هدفین: مثنی مذکر – معرفة – مفعول به و منصوب
1
پاسخ
16

عین الصحیح عن نوعیة الکلمات فی العبارت التالیة: «مَن یَعمل خیراً خیر ممَّن یعمل شراً»

 • 1) من: اسم – من أدوات الشرط الجازمة – مبتدأ و الجملة اسمیة
 • 2) یعمل: مضارع – للغائب – مزید ثلاثی – فعل شرط و مجزوم
 • 3) خیراً: مفرد مذکر – مشتق و اسم تفضیل – نکرة – مفعول
 • 4) خیر: اسم – مفرد مذکر – جامد – نکرة – خبر و مرفوع
1
پاسخ
13

عین الصحیح عن نوعیة الکلمات فی العبارت التالیة: «عبادُ الله الصالحون یَدخلون الجنّة!»:

 • 1) الله: لفظ الجلالة ـ اسم ـ مفرد مذکر ـ نکرة ـ مضاف إلیه
 • 2) عباد: اسم ـ جمع مکسر أو تکسیر (مفرد« عبد، مذکر)‌ ـ مبتدأ و الجملة اسمیة
 • 3) الصالحون ـ جمع سالم للمذکر ـ مشتق و اسم فاعل ـ معرّف بأل ـ خبر
 • 4) یدخلون ـ مضارع ـ للغائبین ـ مزید ثلاثی ـ فاعله ضمیر الواو البارز
1
پاسخ
28

عَیّن الخطأَ فی الترجمة.

 • 1) هولاءِ الطّلابُ مجتهدونَ: این‌ها، دانش‌آموزان پر تلاش هستند.
 • 2) هاتان الزّجاجتان اِنکَسرتا: این دو شیشه، شکستند.
 • 3) إولئکَ تلمیذاتُ ناجحاتٌ: آنان، دانش‌آموزان موفقی هستند.
 • 4) هولاءِ الطّبیباتُ مُجدّاتٌ: این پزشکان، کوشا هستند.
1
پاسخ
8

فی أی اختیار فعلُ «الماضی الاستمراری» بصورةٍ صحیحةٍ موجود؟

 • 1) کانت مریمُ یَشعُرُ بالصّداعِ.
 • 2) کانت الرّیاحُ عَصَفَت.
 • 3) کان التلامیذُ یَدرسونَ فی صفوفِ الدّرس.
 • 4) کانتِ التلمیذاتُ تَعلَّمنَ فی المدرسةِ.
1
پاسخ
23

مفهوم بیت زیر در همهٔ ابیات وجود دارد، به جز: «کسی نیک بـیند به هـر دو سرای / کـــه نیکی رساند به خلق خدای»

 • 1) کسی خســـبد آســوده در زیر گل / کـــه خسبند ازو مردم آسوده دل
 • 2) کسی گــــوی دولت ز دنیـــا بَرَد / کـــه با خود نصیبی به عقبی بَرَد
 • 3) به غم‌خوارگی چون سرانگشت من / نخبارد کس اندر جهان پشت من
 • 4) درون فـــــرومـــاندگان شـاد کن / ز روز فـــرومـــاندگی یـــاد کن
1
پاسخ
8

همهٔ مصراع‌های زیر درست معنی شده‌اند، به جز:

 • 1) کزین پس به کنجی نشینم چو مور: از این به بعد مانند مورچه‌ای در گوشه‌ای می‌نشینم.
 • 2) زَنَخدان فروبرد چندی به جیب: مدتی بدون تلاش و کوشش در گوشه‌ای نشست.
 • 3) نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست: هیچ کس چه غریب و چه آشنا، غمخوار او نبود.
 • 4) که دون همّتانند بی مغز و پوست: چون انسان‌های پست، بی مغز و پوست هستند.
1
پاسخ
9

آرایه‌های درج شده روبه‌روی کدام بیت تماماً درست است ؟

 • 1) به نام چـــاشنـــی بـخش زبان‌ها / حلاوت سنج معـنی در بیان‌ها (حس‌آمیزی- جناس)
 • 2) و گر تـوفیــق او یــک سو نهد پای / نه از تــدبیر کــار آیـد نه از رای (تشخیص- کنایه)
 • 3) بگــیر ای جوان، دست درویش پیر / نه خود را بیفکن که دستم بگیر (کنایه - تشبیه)
 • 4) بـرو شیـــر درّنـــده باش، ای دغل / مینـداز خود را چو روبـــاه شل (استعاره - تشبیه)
1
پاسخ
11

در کدام بیت واژه‌هایی یافت می‌شود که با هم رابطهٔ معنایی «تضمّن» دارند؟

 • 1) تلخی از زهر و حلاوت ز شکر مطلوب است / دشمن آن به که به خوبی نکند یاد مرا
 • 2) توان ز ظــاهر هـر کس به باطنش پی برد / ز آب، شوری و شیرینی زمین پیداست
 • 3) تکـــرار، حــــلاوت بـــرد از چاشنـی جان / پـــرهیز ز قنــدی که مکرر شده باشد
 • 4) نغــــمۀ شیــــــــرین مــــرغان سحــر / شــور در مستان خواب انداخته ست
1
پاسخ
21

مفهوم بیت زیر در کدام بیت آمده است؟ «در نابستهٔ احسان گشادهاست / به هر کس آنچه می‌بایست، داده‌ست»

 • 1) دهنده‌ای که به گل نکهت (بو) و به گل جان داد / به هر کس آنچه سزا بود حکمتش آن داد
 • 2) آنـــــچه بایســـت نـــدادند به من / وانـــچه دادنــــــد نبایست مرا
 • 3) آرزو مـــی‌خواه لیـــــک انـدازه خواه / بــــرنتابد کــــوه را یک برگ کاه
 • 4) چون در رزق خدا بر روی درویش و غنی / بر گدا و محتشم بادا درِ لطف تو باز
1
پاسخ
13

معنی عبارت «وامانده» در کدام بیت به بیت زیر نزدیک تر است؟ «چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر / چه باشی چو روبه به وامانده، سیر؟»

 • 1) خـدا را! ســـاربــــان! آهسته مـــی‌ران / که مــــن وامــــاندۀ این قافله استم
 • 2) بـزمی ست که واماندهٔ صد جمشید است / قصری‌ست که تکیه‌گاه صد بهرام است
 • 3) بـی خویش شــو از هستی تا بازنمانی تو / ای چون تو به هر منزل واماندۀ بسیاری
 • 4) چـه دانــنــد جیـــحــونیان قـــدر آب / ز وامــــــاندگان پــــــرس در آفتاب
1
پاسخ
15

آرایۀ روبه‌روی کدام بیت نادرست است ؟

 • 1) با تو نقشی که در تصــور ماست / به زبـــان قلــــــم نیـــاید راست (تشخیص)
 • 2) حاجت ما تویی چرا که ز دوسـت / حاجتی به ز دوست نتوان خواست (جناس همسان)
 • 3) مجـــلس ما بــی تو ندارد فروغ / زان که رُخت شمع شبستان ماست (تشبیه)
 • 4) مرا یاقـــوت او قوت روان اسـت / ولـــی اشکم چو یاقوت روان است (استعار)
1
پاسخ
15

در کدام یک از بیت های زیر دو واژهٔ متضاد دیده می‌شود؟

 • 1) از لطافـت کوه‌ها را در هوا رقــصان کنند / وز حلاوت بحرها را چون شکر شیرین کنند
 • 2) رَخــتِ دل بــــر درِ هــــوس مَبـــرید / مُــــهر شتـــه بـــر زرِ دغــــل مَـــنهید
 • 3) ای دوسـت به ماتم چه نشینـی چندین؟ / کز مـــاتم تــــو شـــدیم با مــرگ قرین
 • 4) ز شـور چشمی ادبار غافل افتـــاده است / سبک سری که به اقبــال شادمـــان گردد
1
پاسخ
14

مفهوم بیت زیر در کدام بیت دیده می‌شود؟ «به ترتـــیبی نـــهاده وضـــع عالم / که نی یک موی باشد بیش و نی کم»

 • 1) چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است / چـــو بـــر صحــیفۀ هستی رقم نخواهد ماند
 • 2) هــــر چیــز که هســـت آن چنـــان می‌باید / آن چــــیز کــــه آن چنان نمــی‌بـاید نیست
 • 3) تــــــوان دانـــست عــــالم را بـــه غایــت / بدیــــــن تــــــرتـیب از اول تا نـــــهایـت
 • 4) دارنده چو تــرکیب طبایـع (سرشت‌ها) آراست / بــاز از چـــه سبب فکــندش اندر کم و کاست
1
پاسخ
19

مفهوم کدام بیت متفاوت است ؟

 • 1) جهــد رزق ار کنـــی وگـــر نکــنی / برســـاند خـــدای عـــزّوجل
 • 2) کزین پس به کنجی نشینم چو مـور / که روزی نخوردند پیلان به زور
 • 3) نه روزی به سرپنــجگی می‌خـورنـد / که سر پنجگان تنگ‌روزی ترند
 • 4) چو روزی بخش ما روزی چنـین کرد / گهی روزی دوا باشد گـهی درد

موردی یافت نشد. لطفا فیلترهای دیگر را امتحان کنید.

فیلترهای بیشتر
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ایلیا احمدی در: آزمون آنلاین درس عربی پایه هفتم - دوره کامل کتاب عالی

علیرضا عباس زاده در: آزمون آنلاین درس عربی پایه هفتم - دوره کامل کتاب خیلی ممنون از این برنامه خوب است نکات خوبی دارد ممنون

زهرا مهدی زاده در: تست آنلاین درسی پیام های آسمان پایه نهم - درس 11 انفاق عالیه

رضا سبزواری در: سوالات متداول شاه آزمون با سلام سایتتون خیلی خوبه ولی متاسفانه امکان استفاده و شرکت در آزمون برای دبیران رایگان نیست.

دنیا سیدابادی در: امتحان آنلاین درس پیام های آسمان پایه هشتم - درس 14 ما مسلمانان خیلی ممنون عالی بود💐

فاطمه سلیمانی در: آزمون تستی مطالعات نهم آنلاین - درس 6 زیست‌بوم‌ها در خطرند اگه آزمون اتون رایگان بود خیلی خوب میشد !!🚶‍♀️🚶‍♀💔

آیلین در: تست هدیه های آسمانی ششم دبستان آنلاین - درس 5 شتربان با ایمان سوالات خیلیی کم بود😞

محمدسواری در: آزمون درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 6 چه خبر 1 ممنونم سایتی که گذاشتین عالیه

کمال در: آزمون آنلاین درس دین و زندگی 3 پایه دوازدهم - درس 10 تمدن جدید و مسئولیت ما ممنون از وب سایت خوبتون.

پری کاظمی در: امتحان آنلاین بخش آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت سال 83 با تشکر لطفا آزمون وکالت سال های گذشته را قرار دهید.

کامیاب پورباقری در: تست آنلاین تافل درس 19 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

داوود رشیدی در: شبیه سازی آنلاین آزمون تستی آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی شماره 6 خوب بود. ممنون

فرهاد سلطانی در: امتحان مجازی گرامر زبان انگلیسی مرحله پیشرفته شماره 54 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

سارا طاهری در: آزمون زبان انگلیسی آنلاین بخش گرامر مرحله پیشرفته شماره 62 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

مریم فراهانی در: تست آنلاین icdl 5 نرم افزار اکسس سری 3 با تشکر از شاه آزمون. لطفا آزمون icdl نیز قرار دهید.

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

آزمون آنلاین تستی درس به درس کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم آمادگی امتحان نوبت دوم فصل های 1 تا 6 - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

نمونه سوال آموزش قرآن پایه هفتم آنلاین - درس اول - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم درس 1 تا 6 - درسی

سوالات تستی درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم به صورت آنلاین - درس 5 زباله، فاجعه محیط زیست - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون مجانی 504 کلمه انگلیسی دروس 1 و 2 و 3 - زبان

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون آنلاین انسان و محیط زیست پایه یازدهم - درس 1 آب سرچشمه زندگی - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

آزمون درسی آنلاین ادبیات فارسی 3 پایه دوازدهم - درس 1 شکر نعمت (سری 1) - درسی

آزمون تستی درسی زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم - درس 1 Sense of Appreciation بخش گرامر - درسی

آزمون آنلاین MHLE وزارت بهداشت شماره 1 - MHLE