در حال بارگذاری...
ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه >

پرسش و پاسخ آنلاین

1
2 ...
9
10
11
12
14
15
16
17
... 56 57
1
پاسخ
10

41 . كدام مورد،صحيح است؟

 • 1) ثبت اسم تجاري اختياري است،مگر اينكه وزارت دادگستري آن را الزامي كند و پس از ثبت،اسم تجارتي قابل انتقال مي باشد.
 • 2) ثبت اسم تجارتي اختياري است و اسم تجارتي قابل انتقال است.
 • 3) ثبت اسم تجارتي اجباري است و اسم تجارتي قابل انتقال است.
 • 4) ثبت اسم تجارتي اجباري است و اسم تجارتي قابل انتقال نيست
1
پاسخ
8

62 : با اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (28/7/1381) :

 • 1) الف: تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهدۀ بازپرس نهاده شده است.
 • 2) ب: دادستان ها فقط مجاز به انجام تحقیقات مربوط به جرایم مستوجب مجازات تعریزی هستند.
 • 3) ج: دادستان نیز، همانند بازپرسان، قانوناً مجاز به انجام تحقیقات مقدماتی در همۀ مواردند.
 • 4) د: فقط تحقیقات مقدماتی جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه های کیفری استان است توسط بازپرس انجام می شود.
1
پاسخ
9

61 : در موردی که تحقیقات مقدماتی، طبق ظوابط قانونی، توسط دادیار به عمل می آید:

 • 1) الف: کلیه قرارها باید با موافقت دادستان باشد.
 • 2) ب: فقط قرار بازداشت موقت باید مورد تأیید دادستان قرار گیرد.
 • 3) ج: در صدور قرار های اعدادی نیازی به موفقت دادستان نیست و فقط قرارهای نهایی باید تأیید شوند.
 • 4) د: تنها قرار مجرمیت باید با موافقت دادستان صادر شود تا امکان صدور کیفرخواست وجود داشته باشد.
1
پاسخ
8

کدام مورد،‌ بیان کننده حکم وضعی است؟

 • 1) الف) وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند.
 • 2) ب) عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.
 • 3) ج) بعد از فوت واهب یا متهب، رجوع ممکن نیست.
 • 4) د) هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.
1
پاسخ
6

کدام مورد،‌ بیان کننده حکم تکلیفی است؟

 • 1) الف) عین مستأجره باید معین باشد.
 • 2) ب) عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
 • 3) ج) امین باید عین مالی را که دریافت کرده است،‌ رد نماید.
 • 4) د) متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
1
پاسخ
8

شخصي كه شروع به ارتكاب جرم كرده به ميل خود از ارتكاب آن جرم منصرف مي شود. طبق قواعد شروع به جرم در حقوق جزاي عمومي فعلي ايران:

 • 1) الف) شروع به جرم واقع شده و مجازات مي شود.
 • 2) ب) شروع به جرم واقع نشده و اگر اقدام انجام شده جرم باشد، مجازات مي شود.
 • 3) ج) شروع به جرم واقع نشده ولي از موجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد.
 • 4) د) شروع به جرم كرده و به ميل خود آن را ترك كرده و اگر اقدام انجام شده، جرم باشد از موجبات تخفيف مجازات برخورداري خواهد شد.
1
پاسخ
8

ديه شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديه معيني است، اگر معالجه شود و بدون عيب گردد:

 • 1) الف) يك پنجم ديه عضو است.
 • 2) ب) چهار پنجم ديه عضو است.
 • 3) ج) چهار پنجم ديه شكستن آن عضو است.
 • 4) د) ارش آن توسط دادرس دادگاه تعيين مي شود.
1
پاسخ
1

83 : اگر شخصي داده‌ها يا علايم موجود در كارت‌هاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا تراشه‌ها را تغيير داده و يا اينكه داده‌ها

 • 1) الف: جعل
 • 2) ب: كلاهبرداري رايانه‌اي
 • 3) ج: تخريب داده‌هاي رايانه‌اي
 • 4) د: دست‌كاري غير مجاز در سيستم رايانه‌اي
1
پاسخ
12

82 : تحريك يا ترغيب به خودكشي:

 • 1) الف: جرم نيست.
 • 2) ب: تسبيب در قتل تلقي مي‌شود.
 • 3) ج: معاونت در قتل به حساب مي‌آيد.
 • 4) د: در صورتي كه از طريق سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي صورت گيرد جرم تلقي مي‌گردد.
1
پاسخ
11

81 : الف كه فردي عاقل و بالغ است براي سرقت از آقاي ب كه ۱۴ سال تمام هجري شمسي دارد استفاده مي‌كند. در اين صورت:

 • 1) الف: الف در حكم مباشر است.
 • 2) ب: الف در حكم مباشر و ب فاقد مسئوليت كيفري است.
 • 3) ج: الف معاون در جرم تلقي و ب نيز تعزير مي‌گردد.
 • 4) د: الف در حكم مباشر نيست و ب نيز فاقد مسئوليت كيفري است.
1
پاسخ
8

102 : اگر از متوفا، دو وصيت نامه متعارض، ابراز گردد كه يكي داراي تاريخ و ديگري مجهول التاريخ باشد، تكليف چيست؟

 • 1) الف: طبق اصل تأخر حادث، بايد وصيت نامه بدون تاريخ را حاوي آخرين اراده موصي دانسته و به آن عمل كرد.
 • 2) ب: وصيت نامه بدون تاريخ، ناقص بوده و نمي توان آن را آخرين اراده موصي شناخت.
 • 3) ج: از نظر شرعي، نداشتن تاريخ، وصيت نامه را از اعتبار نمي اندازد و بايد به هر دو وصيت عمل كرد.
 • 4) د: تنها موادي از دو وصيت نامه كه مشترك است،لازم الاجراء مي باشد.
1
پاسخ
5

101 : اگر مخصص، مفهوماً و مصداقاً مجمل باشد، آيا موجب اجمال عام نيز مي گردد؟

 • 1) الف: اين گونه مخصص، در صورتي كه متصل به عام باشد، موجب اجمال آن مي شود.
 • 2) ب: اين گونه مخصص، به دليل اجمال و ابهام، از قابليت استناد، خارج بوده و عام را مجمل نمي كند.
 • 3) ج: اين گونه مخصص، عام را نيز از هر جهت مجمل و از قابليت استناد مي اندازد.
 • 4) د: اين گونه مخصص، تنها نسبت به قدر متيقن ازآن، موجب اجمال عام مي گردد.
1
پاسخ
1

102 . مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آراء قطعی صادر از شعب سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تخلفات قاچاق کالاو ارز، کدام مقام زیر، در صورت احر

 • 1) رئیس سازمان تعزیرات حکومتی.
 • 2) رئیس قوه قضائیه.
 • 3) دادستان کل کشور
 • 4) وزیر دادگستری
1
پاسخ
1

101 . کدام عبارت در خصوص نقش سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت ازمحیط زیست، منابع طبیعی و بهداشت عمومی است، در جهت تعقیب و دادرسی

 • 1) می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند
 • 2) حق تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادر از دادگاه ها در خصوص موضوعات فوق الذکر را دارند.
 • 3) می توانند در تمام مراحل دادرسی مربوط به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق شرکت کنند
 • 4) در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، برای اعلام جرم، رضایت بزه دیده را نیز باید اخذ کنند.
1
پاسخ
6

در جرايم تعزيری درجه شش، تشکيل جلسه رسيدگی و دعوت طرفين توسط دادگاه تجديدنظر استان، در کدام يک از موارد زير ضروری است؟

 • 1) الف) در کلیه مواردی که مجازات قانونی جرم،حبس باشد
 • 2) ب) در کلیه احکام متضمن محکومیت، مطلقا ضروری است
 • 3) ج) حکم مورد اعتراض ، متضمن محکومیت کیفری به جزای نقدی باشد.
 • 4) د) حکم مورد اعتراض ،متضمن محکومیت کیفری به حبس باشد.
1
پاسخ
10

معاينه پزشکی در مورد افراد تیت نظر، به تقاضای چه شخصی و توسط کدام پزشک به عمل می آيد؟

 • 1) الف) شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی- پزشک منتخب شخص تحت نظر یا بستگان وی
 • 2) ب) شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی- یکی از پزشکان به تعیین دادستان
 • 3) ج) ضابط دادگستری و یا شخص تحت نظر- پزشک مورد اعتماد ضابط دادگستری
 • 4) د) فقط شخص تحت نظر- پزشک تعیین شده توسط دادستان

موردی یافت نشد. لطفا فیلترهای دیگر را امتحان کنید.

1
2 ...
9
10
11
12
14
15
16
17
... 56 57
فیلترهای بیشتر
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ایلیا احمدی در: آزمون آنلاین درس عربی پایه هفتم - دوره کامل کتاب عالی

علیرضا عباس زاده در: آزمون آنلاین درس عربی پایه هفتم - دوره کامل کتاب خیلی ممنون از این برنامه خوب است نکات خوبی دارد ممنون

زهرا مهدی زاده در: تست آنلاین درسی پیام های آسمان پایه نهم - درس 11 انفاق عالیه

رضا سبزواری در: سوالات متداول شاه آزمون با سلام سایتتون خیلی خوبه ولی متاسفانه امکان استفاده و شرکت در آزمون برای دبیران رایگان نیست.

دنیا سیدابادی در: امتحان آنلاین درس پیام های آسمان پایه هشتم - درس 14 ما مسلمانان خیلی ممنون عالی بود💐

فاطمه سلیمانی در: آزمون تستی مطالعات نهم آنلاین - درس 6 زیست‌بوم‌ها در خطرند اگه آزمون اتون رایگان بود خیلی خوب میشد !!🚶‍♀️🚶‍♀💔

آیلین در: تست هدیه های آسمانی ششم دبستان آنلاین - درس 5 شتربان با ایمان سوالات خیلیی کم بود😞

محمدسواری در: آزمون درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 6 چه خبر 1 ممنونم سایتی که گذاشتین عالیه

کمال در: آزمون آنلاین درس دین و زندگی 3 پایه دوازدهم - درس 10 تمدن جدید و مسئولیت ما ممنون از وب سایت خوبتون.

پری کاظمی در: امتحان آنلاین بخش آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت سال 83 با تشکر لطفا آزمون وکالت سال های گذشته را قرار دهید.

کامیاب پورباقری در: تست آنلاین تافل درس 19 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

داوود رشیدی در: شبیه سازی آنلاین آزمون تستی آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی شماره 6 خوب بود. ممنون

فرهاد سلطانی در: امتحان مجازی گرامر زبان انگلیسی مرحله پیشرفته شماره 54 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

سارا طاهری در: آزمون زبان انگلیسی آنلاین بخش گرامر مرحله پیشرفته شماره 62 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

مریم فراهانی در: تست آنلاین icdl 5 نرم افزار اکسس سری 3 با تشکر از شاه آزمون. لطفا آزمون icdl نیز قرار دهید.

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

آزمون آنلاین تستی درس به درس کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم آمادگی امتحان نوبت دوم فصل های 1 تا 6 - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

نمونه سوال آموزش قرآن پایه هفتم آنلاین - درس اول - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم درس 1 تا 6 - درسی

سوالات تستی درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم به صورت آنلاین - درس 5 زباله، فاجعه محیط زیست - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون مجانی 504 کلمه انگلیسی دروس 1 و 2 و 3 - زبان

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون آنلاین انسان و محیط زیست پایه یازدهم - درس 1 آب سرچشمه زندگی - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

آزمون درسی آنلاین ادبیات فارسی 3 پایه دوازدهم - درس 1 شکر نعمت (سری 1) - درسی

آزمون تستی درسی زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم - درس 1 Sense of Appreciation بخش گرامر - درسی

آزمون آنلاین MHLE وزارت بهداشت شماره 1 - MHLE