در حال بارگذاری...
ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه >

پرسش و پاسخ آنلاین

1
2 ...
6
7
8
9
11
12
13
14
... 56 57
1
پاسخ
34

کدام مورد در خصوص خرید لوازم خانگی توسط تاجر برای جهیزیه دختر خود از مغازه خرده فروشی، صحیح است؟

 • 1) الف) چنانچه ثمن از صندوق تجارتخانه پرداخت شود،‌ مشمول عمل تجاری است.
 • 2) ب) در صورتی که فروشنده تاجر باشد، عمل تجاری است.
 • 3) ج) عمل تجاری محسوب می شود.
 • 4) د) به هیچ وجه تجاری نیست.
1
پاسخ
9

مسئوليت کيفری به علت رفتار ديگری، با کدام شرايط محقق می شود؟

 • 1) الف) شخص به طور قانونی، مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.
 • 2) ب) شخص به طور قانونی، مسئول اعمال دیگری باشد و در رابطه با نتیجه رفتار دیگری، مرتکب تقصیر شود.
 • 3) ج) شخص به طور قانونی یا قراردادی، مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار دیگری، مرتکب تقصیر شود.
 • 4) د) شخص به طور قانونی یا قراردادی، مسئول اعمال دیگری باشد و در رابطه با نتیجه رفتار دیگری، مرتکب تقصیر شود.
1
پاسخ
7

ملاک شرکت در جرم، در قانون مجازات اسلامی چيست؟

 • 1) الف) مشارکت در عملیات اجرایی جرم و مستند بودن جرم به رفتار مرتکب.
 • 2) ب) هر کس عالماً، عامداً با دیگری در ارتکاب جرم مشارکت نماید.
 • 3) ج) جرم ارتکابی مستند به عمل همه آنها باشد.
 • 4) د) شرکت در عملیات اجرایی جرم.
1
پاسخ
8

چنانچه موکل فوت کند و وکیل بدون اطلاع از فوت، موضوع وکالت را بعداً انجام دهد، کدام مورد درخصوص اقدامات وکیل، صحیح است؟

 • 1) الف) باطل و بلااثر است.
 • 2) ب) غیرنافذ است.
 • 3) ج) صحیح است، مشروط بر آنکه رعایت غبطه و مصلحت را کرده باشد.
 • 4) د) تا رسیدن خبر فوت، نافذ است.
1
پاسخ
12

یکی از دو مالک ملکی که متعلق به دو شرکت خصوصی است، قصد افراز ملک را دارد. در چه صورتی درخواست افراز در صلاحیت اداره ثبت است؟ در خصوص تصمیم اداره ثبت مبنی بر افراز، کدام مورد صحیح است؟

 • 1) الف) کافی است ملک در جریان ثبت باشد- تصمیم اداره ثبت ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی رأی دادگاه عمومی قابل تجدیدنظر است.
 • 2) ب) اگر جریان ثبتی ملک پایان یافته باشد- تصمیم اداره ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه عمومی و رأی دادگاه عمومی قابل تجدیدنظر است.
 • 3) ج) کافی است ملک در جریان ثبت باشد- تصمیم اداره ثبت فقط ظرف بیست روز، قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.
 • 4) د) کافی است ملک در جریان ثبت باشد- تصمیم اداره ثبت ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی رأی دادگاه عمومی است.
1
پاسخ
13

در خصوص قابلیت استماع دعوی تصرف عدوانی که شرکتی خصوصی علیه شخص حقیقی به استناد ق.آ.د.م در دادگاه عمومی(حقوقی) اقامه می‌کند، کدام مورد صحیح است؟

 • 1) الف) نسبت به مال (منقول یا غیرمنقول) بوده و ملک موضوع دعوی، قابلیت تملک خصوصی داشته باشد
 • 2) ب) نسبت به مال غیرمنقول بوده و ملک موضوع دعوی، قابلیت تملک خصوصی داشته و باید دارای سابقه ثبت هم باشد.
 • 3) ج) نسبت به مال غیر منقول بوده و ملک موضوع دعوی، قابلیت تملک خصوصی داشته باشد.
 • 4) د) نسبت به مال غیرمنقول باشد، ولو ملک موضوع دعوی، قابلیت تملک خصوصی نداشته باشد.
1
پاسخ
15

انجام کدام‌یک از اقدامات زیر، برای شرکت‌های سهامی خاص مجاز است؟

 • 1) الف) عرضه سهام خود برای فروش در بورس اوراق بها‌دار
 • 2) ب) عرضه سهام خود برای پذیره نویسی.
 • 3) ج) مبادرت به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود
 • 4) د) در افزایش سرمایه، تادیه مبلغ اسمی سهام به صورت غیر‌نقد
1
پاسخ
14

تاجری اختیار قائم‌مقام خود را محدود به فروش کالا کرده، وی را از خرید کالا منع می‌کند. قائم مقام تجارتی بدون توجه به این ممنوعیت، اقدام به خرید کالا می‌کند. در کدام صورت، تاجر می‌تواند به بی اعتباری چنین معامله‌ای استناد کند؟

 • 1) الف) طرف معامله، از محدودیت اختیارات قائم‌مقام آگاه باشد.
 • 2) ب) نمی‌تواند مگر اینکه محدودیت در اختیارات به‌صورت کتبی باشد.
 • 3) ج) در هر حال می‌تواند.
 • 4) د) به هیچ‌عنوان نمی‌تواند
1
پاسخ
9

محکوم به اقامت اجباری، در اثنای اجرای حکم، محل را ترک می کند. دادگاه چه تصمیمی درباره او اتخاذ می کند؟

 • 1) الف) دادگاه می‌تواند بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل کند.
 • 2) ب) به منظور تضمین اجرای حکم، دادگاه می‌تواند محکوم را به معرفی ضامن با تودیع وثیقه ملزم کند.
 • 3) ج) دادگاه مکلف است برای بار اول، مدت مجازات تکمیلی را تا یک سوم افزایش دهد.
 • 4) د) دادگاه می‌تواند محکوم را به مجازات تکمیلی دیگری که به حال او مناسب‌تر باشد، محکوم کند.
1
پاسخ
13

رفتار مردی که نسبت به همسر و اولاد واجب النفقه خود ترک انفاق کند، واجد چه وصفی است؟

 • 1) الف) رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدّد
 • 2) ب) جرایم متعدّد دارای عنوان مجرمانه خاص
 • 3) ج) تعدّد اعتباری
 • 4) د) در حکم تعدّد مادی
1
پاسخ
6

در صورت بروز اختلاف نظر بین دادستان و بازپرس، در مصادیق قانونی جرم،‌ تصمیم کدام مرجع یا مقام ملاک عمل است؟

 • 1) الف) دادستان، با توجه به نظارت عالیه او بر قضات دادسرا
 • 2) ب) دادگاه کیفری یک واقع در شهرستان مرکز استان
 • 3) ج) بازپرس، به اعتبار مقام تحقیق بودن و استقلال او نسبت به مقام تعقیب
 • 4) د) دادگاه کیفری دویی که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.
1
پاسخ
6

درمواردی که دادگاه کیفری حکم به پرداخت قیمت مال تلف شده صادر می نماید. ملاک پرداخت قیمت، کدام زمان است؟

 • 1) الف) تلف مال
 • 2) ب) صدور حکم
 • 3) ج) اجرای حکم
 • 4) د) تقدیم دادخواست ضرر و زیان
1
پاسخ
13

هرگاه دادخواست واخواهی ناقعی تقدیم دادگاه شده باشد و پس از اخطار رفع نقص هم تکمیل نشود چه خواهد شد؟

 • 1) دادگاه قرار رد دادخواست صادر می کند.
 • 2) دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر می کند.
 • 3) دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند.
 • 4) دادگاه قرار إيطال دادخواست صادر می کند.
1
پاسخ
8

چنانچه آپارتمانی به لحاظ اخذ وام در رهن بانک باشد، صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صحیح است یا خیر؟

 • 1) با حفظ حقوق سند رسمی حكم الزام به تنظیم سند رسمی صادر می شود.
 • 2) حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر می شود.
 • 3) دعوا قابلیت استماع ندارد و قرار رد دعوی صادر می گردد.
 • 4) حکم به بطلان دعوی مزبور صادر می شود.
1
پاسخ
13

در صورتیکه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف احداث بنا کرده باشد، آیا پس از اخراج متصرف از ملک، بنا نیز تخریب می شود؟

 • 1) چنانچه متصرف، مدعی مالکیت باشد.
 • 2) اصولا سلك تخریب شده و طرفین در مورد بنا باید مصالحه نمایند .
 • 3) پس از قطعیت حکم رفع تصرف بنا تخریب می شود.
 • 4) بلافاصله و پس از اخراج متصرف بنا نیز تخریب می شود.
1
پاسخ
10

دعاوی راجع به ترکه متوفی چنانچه ترکه تقسیم نشده باشد با کدام دادگاه خواهد بود؟

 • 1) چنانچه خواسته راجع به مال غیر منقول باشد دادگاه سحل وقوع مال صالح است.
 • 2) دادگاه محل اقامت ورته صالح می باشد.
 • 3) چنانچه خواسته راجع به دین باشد ، دادگاه محل اقامت خوانده صالح است.
 • 4) دادگاه آخرین محل اقامت متوفی در ایران صالح به رسیدگی است.
1
پاسخ
5

کدام یک از دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست؟

 • 1) دعوای ورشکستگی
 • 2) دعاوی راجع به اسناد تجاری
 • 3) دعاوی راجع به متفرعات نکاح
 • 4) دعاوی راجع به اموال غیرمنقول

موردی یافت نشد. لطفا فیلترهای دیگر را امتحان کنید.

1
2 ...
6
7
8
9
11
12
13
14
... 56 57
فیلترهای بیشتر
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ایلیا احمدی در: آزمون آنلاین درس عربی پایه هفتم - دوره کامل کتاب عالی

علیرضا عباس زاده در: آزمون آنلاین درس عربی پایه هفتم - دوره کامل کتاب خیلی ممنون از این برنامه خوب است نکات خوبی دارد ممنون

زهرا مهدی زاده در: تست آنلاین درسی پیام های آسمان پایه نهم - درس 11 انفاق عالیه

رضا سبزواری در: سوالات متداول شاه آزمون با سلام سایتتون خیلی خوبه ولی متاسفانه امکان استفاده و شرکت در آزمون برای دبیران رایگان نیست.

دنیا سیدابادی در: امتحان آنلاین درس پیام های آسمان پایه هشتم - درس 14 ما مسلمانان خیلی ممنون عالی بود💐

فاطمه سلیمانی در: آزمون تستی مطالعات نهم آنلاین - درس 6 زیست‌بوم‌ها در خطرند اگه آزمون اتون رایگان بود خیلی خوب میشد !!🚶‍♀️🚶‍♀💔

آیلین در: تست هدیه های آسمانی ششم دبستان آنلاین - درس 5 شتربان با ایمان سوالات خیلیی کم بود😞

محمدسواری در: آزمون درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 6 چه خبر 1 ممنونم سایتی که گذاشتین عالیه

کمال در: آزمون آنلاین درس دین و زندگی 3 پایه دوازدهم - درس 10 تمدن جدید و مسئولیت ما ممنون از وب سایت خوبتون.

پری کاظمی در: امتحان آنلاین بخش آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت سال 83 با تشکر لطفا آزمون وکالت سال های گذشته را قرار دهید.

کامیاب پورباقری در: تست آنلاین تافل درس 19 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

داوود رشیدی در: شبیه سازی آنلاین آزمون تستی آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی شماره 6 خوب بود. ممنون

فرهاد سلطانی در: امتحان مجازی گرامر زبان انگلیسی مرحله پیشرفته شماره 54 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

سارا طاهری در: آزمون زبان انگلیسی آنلاین بخش گرامر مرحله پیشرفته شماره 62 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

مریم فراهانی در: تست آنلاین icdl 5 نرم افزار اکسس سری 3 با تشکر از شاه آزمون. لطفا آزمون icdl نیز قرار دهید.

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

آزمون آنلاین تستی درس به درس کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم آمادگی امتحان نوبت دوم فصل های 1 تا 6 - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

نمونه سوال آموزش قرآن پایه هفتم آنلاین - درس اول - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم درس 1 تا 6 - درسی

سوالات تستی درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم به صورت آنلاین - درس 5 زباله، فاجعه محیط زیست - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون مجانی 504 کلمه انگلیسی دروس 1 و 2 و 3 - زبان

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون آنلاین انسان و محیط زیست پایه یازدهم - درس 1 آب سرچشمه زندگی - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

آزمون درسی آنلاین ادبیات فارسی 3 پایه دوازدهم - درس 1 شکر نعمت (سری 1) - درسی

آزمون تستی درسی زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم - درس 1 Sense of Appreciation بخش گرامر - درسی

آزمون آنلاین MHLE وزارت بهداشت شماره 1 - MHLE