در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه اخبار و مقاله ها دانلود لیست لغات زبان انگلیسی - مجموعه ی جامعی از لغات زبان انگلیسی (سری 3)

دانلود لیست لغات زبان انگلیسی - مجموعه ی جامعی از لغات زبان انگلیسی (سری 3)

در این مقاله شاه آزمون، لیست لغات زبان انگلیسی - مجموعه ی جامعی از لغات زبان انگلیسی را همراه با معنای فارسی برای شما آورده ایم. به امید یادگیری بیشتر زبان انگلیسی.

آموزش لیست جامعی از لغات زبان انگلیسی

 

دانلود لیست لغات زبان انگلیسی - مجموعه ی جامعی از لغات زبان انگلیسی

4001 baccate توت مانند
4002 bacchant بادهپرست
4003 bacchic آواز مستي
4004 bachelor بدون عيال
4005 bachelor عزب
4006 bachelor عزب
4007 bachelor مجرد
4008 bachelor باشليه
4009 bachelor دانشياب
4010 bachelor's degree ليسانس
4011 bachelorhood عزبي
4012 bachelorhood تجرد
4013 bachelorship بي زني
4014 bacillar ميله ميله
4015 bacillary ميله ميله
4016 bacillus باسيل
4017 back کول
4018 back خلف
4019 back ظهر
4020 back عقبي
4021 back عقب
4022 back پشتانداختن
4023 back ظهر
4024 back پشت
4025 back alley پس کوچه
4026 back and forth پس و پيش
4027 back and forth پس و پيش
4028 back formation لغت سازي
4029 back of پس
4030 back out زه زدن
4031 back out دبه کردن
4032 back out دبه در آوردن
4033 Back rest تکيه گاه
4034 back up بعقب بردن
4035 back up بعقب رفتن
4036 back up پشتي کردن
4037 back yard حياط
4038 backache پشت درد
4039 backache درد کمر
4040 backache کمردرد
4041 backalley پس کوچه
4042 backbite غيبت کردن
4043 backbiting غيبت
4044 backbone استواري
4045 backbone ستون فقرات
4046 backbone مازه
4047 backed پشت گرم
4048 backed پشتي دار
4049 backfire نتيجه معکوس گرفتن
4050 backgammon مهره
4051 backgammon نرد
4052 backgammon تخته نرد
4053 backgammon player شش انداز
4054 backgammon player نراد
4055 background دورنما
4056 background سابقه
4057 background پيشينه
4058 background processing پردازش زمينهاي
4059 background program برنامه زمينهاي
4060 backing پشتي
4061 backing store انباره پشتيبان
4062 backlash واکنش شديد
4063 backpack کوله
4064 backset عقب زني
4065 backside دبر
4066 backspace پسبرد
4067 backspace پسبردن
4068 backstairs پلهکان پشت
4069 backsword شمشير يکدمه
4070 backup پشتيباني کردن
4071 backup system سيستم پشتيبان
4072 backward بدون ترقي
4073 backwards ازپشت
4074 backwards عقب مانده
4075 backwater باريکه آب
4076 backwoods جنگلهاي دورافتاده
4077 backyard حيات خلوت
4078 bacteria ترکيزه
4079 bacteria ميکروب
4080 bacteria باکتري
4081 bacterial باکتريائي
4082 bactericidal ضد باکتري
4083 bacteriologist ميکرب شناس
4084 bacteriologist باکتري شناس
4085 bacteriology باکتري شناسي
4086 bacterization آلودگي بميکرب
4087 bad بد
4088 bad بي محل
4089 bad لاوصول
4090 bad مشئوم
4091 bad ناسره
4092 bad سوء
4093 bad بد
4094 bad behavior بدسلوکي
4095 bad day روزبد
4096 bad luck نگون بختي
4097 bad luck بد شانسي
4098 bad luck بدبياري
4099 bad luck بخت سياه
4100 bad meat گوشت خراب
4101 bad mood خلق تنگ
4102 bad omen طيره
4103 bad omen مرغوا
4104 bad situation تنگنا
4105 bad smell تعفن
4106 bad taste بي سليقگي
4107 bad taste بدمزگي
4108 bad taste بدسليقگي
4109 bad taste کج سليقگي
4110 bad temper تند خويي
4111 bad temperedness بي ظرفيتي
4112 bad-hearted بددل
4113 bad-tempered تند خو
4114 bad-tempered بدحالت
4115 bad-tempered بدخلق
4116 Badakhshan بدخشان
4117 badge مدال
4118 badger گورکن
4119 badger سربسر گذاشتن
4120 badger شغار
4121 Badgheis بادغيس
4122 badly بطور بد
4123 badly بطور ناشايسته
4124 badly built بنا ساز
4125 badminton بدمينتن
4126 Badr بدر
4127 baffle بينتيجه کردن
4128 baffle بور کردن
4129 bafflement دست پاچگي
4130 bag چنته
4131 bag ساک
4132 bag خورجين
4133 bag کيسه
4134 bag کيسه
4135 bag تبره
4136 bag of musk نافه
4137 bagful يک بسته
4138 bagful يک بقچه
4139 baggage بارسفر
4140 baggily کيسه دار
4141 bagging پارچه کيسهاي
4142 baggy کيسه اي متورم
4143 Baghdad بغداد
4144 Bagher باقر
4145 Bagher Al Hakim باقر حکيم
4146 bagpipe ني انبان
4147 Bahai بهايي
4148 Bahai بهايي
4149 Bahaism بهائيت
4150 Bahamin بهامين
4151 Bahar بهار
4152 Baharak بهارک
4153 Bahareh بهاره
4154 Bahman بهمن
4155 Bahman بهمن
4156 Bahman بهمن
4157 Bahrain بحرين
4158 Bahrainian بحريني
4159 Bahrainian بحريني
4160 Bahram بهرام
4161 bail باامانت سپردن
4162 bail ضامن شدن
4163 bail کفيل گرفتن
4164 bailee مظارب
4165 bailer کفيل دهنده
4166 bailie عضوانجمن شهر
4167 bailiff ضابط
4168 bailor امانت دهنده
4169 bailor کفيل دهنده
4170 bailsman ضامن
4171 bait مايه تطميع
4172 bait طعمه دادن
4173 bait طعمه
4174 baiter طعمه دهنده
4175 bake طبخ کردن
4176 bake پختن
4177 baked meat غذاي پخته
4178 baked meat شيريني آردي
4179 bakemeat شيريني آردي
4180 bakemeat غذاي پخته
4181 baker نان پز
4182 baker نانوا
4183 baker شاطر
4184 baker خباز
4185 bakery نانوايي
4186 bakery نانوا خانه
4187 bakery نانوايي
4188 bakery نان وايي
4189 bakery دکان نانوايي
4190 Bakhtiari tribe بختياري
4191 Bakhtyar بختيار
4192 Bakhtyari بختياري
4193 Bakhtyari person بختياري
4194 baking طبخ
4195 baking soda جوش شيرين
4196 Baku باکو
4197 balance تعادل بر قرار کردن
4198 balance مانده
4199 balance بالانس
4200 balance بحال تعادل در آوردن
4201 balance مساوي کردن
4202 balance تتمه
4203 balance تراز
4204 balance متعادل کردن
4205 balance تعادل
4206 balance موازنه
4207 balance برابري دروزن
4208 balance توازن
4209 balance مابقي
4210 balance sheet ترازنامه
4211 balance sheet بيلان
4212 balance wheel رقاصک
4213 balanced متوازن
4214 balanced متعادل
4215 balanced ترازمند
4216 balanced system سيستم متعادل
4217 balancer آکروبات
4218 balas لعل بدخشان
4219 balcony بالکن
4220 balcony خروجي
4221 balcony لژ بالا
4222 bald تاس
4223 bald طاس
4224 bald کجل
4225 bald کل
4226 bald بي مو
4227 balding کم مو
4228 baldness کجلي
4229 baldness داء الثعاب
4230 baldness طاسي
4231 bale تاچه
4232 bale عدل کردن
4233 bale عدل
4234 baleen ماهي سيم
4235 baleen والانه
4236 balefire آتش علامت
4237 baleful مصيبت بار
4238 baleful غم انگيز
4239 balk امتناع ورزيدن
4240 balk زيرش زدن
4241 balk مايه لغزش
4242 balker طفرهرو
4243 balker زيرش زن
4244 Balkh بلخ
4245 balky امتناعي
4246 ball مجلس رقص
4247 ball گلوله کردن
4248 ball گوي
4249 ball توپ بازي
4250 ball توپ
4251 ball گرهک
4252 ball گروهه
4253 ball bearing بلبرينگ
4254 ballad شعر افسانه اي
4255 ballade مسمط مستزاد
4256 ballast بالاست
4257 ballet باله
4258 ballet بالت
4259 ballista منجنيق
4260 ballista سنگ انداز
4261 balloon بادکنک
4262 balloon مثل بالون
4263 balloon بالن
4264 ballot ورقه راي
4265 ballot box صندوق آرا
4266 balm مرهم
4267 balmy مرهمي
4268 baloney نوعي کالباس
4269 balsam بلسان
4270 Baltic بالتيک
4271 Baluch بلوچ
4272 Baluchi بلوچ
4273 baluchi زبان بلوچي
4274 Baluchi بلوچ
4275 Baluchistan بلوچستان
4276 baluster ستون نرده
4277 bamboo خيزران
4278 bamboo بامبو
4279 Bamdad بامداد
4280 Bamin بامين
4281 Bamshad بمشاد
4282 ban قدغن کردن
4283 ban نهي
4284 ban لعن کردن
4285 ban نهي کردن
4286 ban منع کردن
4287 ban تحريم کردن
4288 Banafsheh بنفشه
4289 banana موز
4290 band بند
4291 band باند
4292 band saw اره نواري
4293 bandage تنزيب
4294 bandage پانسمان
4295 bandage رفاده
4296 bandage باندبيچي
4297 bandage جبيره
4298 bandaging زخم بندي
4299 bandeau گيسوبند
4300 banderol نوار چسب
4301 banderol باندرول
4302 banderole باندرول
4303 banderole نوار چسب
4304 bandit سارق
4305 bandit راهزن
4306 bandit راهزن
4307 banditry سرقت مسلح
4308 banditry راهزني
4309 bandog سگ بزرگ
4310 bandolier قطار فشنگ
4311 bandy-legged پاچنبري
4312 bane مخرب زندگي
4313 bane جاني
4314 bang چتر زلف
4315 Bangkok بانکوک
4316 Bangladesh بنگلادش
4317 bangle النگو
4318 banish دور کردن
4319 banish نفي بلد کردن
4320 banish اخراج بلد کردن
4321 banishment نفي
4322 banishment نفي بلد
4323 banishment تبعيد
4324 bank بانک
4325 bank acceptance قبولي بانکي
4326 bank paper سفته بانکي
4327 banker بانک دار
4328 banker بانکدار
4329 banker صراف
4330 banking بانکي
4331 banking بانکداري
4332 banking صرافي
4333 banknote اسکناس
4334 bankroll پشتوانه
4335 bankroll سرمايه بانک
4336 bankrupt ورشکست
4337 bankruptcy اعسار
4338 bankruptcy افلاس
4339 bankruptcy ورشکستگي
4340 banned ممنوعه
4341 banned منحه
4342 banner درفش
4343 banner علم
4344 banner رايت
4345 banquet مهماني
4346 banquet سور
4347 banquet بزم
4348 bantam weight خروس وزن
4349 banter شوخي کنايه دار
4350 bantham weight خروس وزن
4351 bantham weight خروس وزن
4352 baptism تعميد
4353 baptism غسل
4354 baptism غسل تعميد
4355 baptism of the cross خاج شويان
4356 baptismal تعميدي
4357 baptist معمد
4358 baptist تعميد دهنده
4359 baptistry تعميدگاه
4360 baptistry جاي تعميد
4361 baptize تعميد دادن
4362 bar ميل
4363 bar مشروبفروشي
4364 bar شمش
4365 bar بار
4366 bar chart نمودار ميله اي
4367 bar printer چاپگر ميلهاي
4368 Barak باراک
4369 Baratali براتعلي
4370 barb پيکاندار کردن
4371 barbarian بي تمدن
4372 barbarianism بربريت
4373 barbaric بربري
4374 barbarism وحشيگري
4375 barbarity بي رحمي
4376 barbarity قساوت قلب
4377 barbarization توحش
4378 barbarize وحشي کردن
4379 barbarous غير مصطلح
4380 barbecued chicken جوجه کباب
4381 barbed خاردار
4382 barbed wire سيم خاردار
4383 barbel ماهي ريشدار
4384 barbell هالتر
4385 barbell دامبل
4386 barber سلماني
4387 barber سرتراش
4388 barber آرايشگر
4389 barber آرايشگر
4390 barberry زرشک
4391 barbery ريش تراشي
4392 barbule موي کوچک
4393 bard زرهاسب
4394 Bardia برديا
4395 bare لخت شدن
4396 bare نمايان کردن
4397 bare پتي
4398 bare handed بي وسيله
4399 bare handed دست تنها
4400 bare machine ماشين لخت
4401 bareback بي زين
4402 bareback سواراسب برهنه
4403 barebaked سواراسب برهنه
4404 barefaced رو باز
4405 barefoot پابرهنه
4406 bareheaded برهنه سر
4407 bareheaded سربرهنه
4408 bargain چانه زدن
4409 bargain قرارداد معامله
4410 bargain معامله
4411 bargain چک وچانه زدن
4412 bargaining چانه زني
4413 barge سرزده وارد شدن
4414 barge دوبه
4415 barilla قلياب قمي
4416 barium باريم
4417 bark عوعو
4418 bark پارس کردن
4419 bark وغ وغ کردن
4420 bark عوعو کردن
4421 barkeep صاحب ميکده
4422 barkeeper صاحب ميکده
4423 barking عو
4424 barley عليق
4425 barley جوين
4426 barley شعير
4427 barley grain جودانه
4428 barley seller جو فروش
4429 barley seller جو فروش
4430 barley water ماء الشعير
4431 barleywater ماشعير
4432 barmaid گارسون
4433 barmecide برمکي
4434 barn طويله
4435 barn کاهدان
4436 barn سرطويله
4437 barnacle نوعي صدف
4438 barnacles لباشه
4439 barography فشارنگاري
4440 barometer ميزان الهواء
4441 barometer فشارنگار
4442 barometer هواسنج
4443 barometric pressure فشار جو
4444 baron باروري
4445 baronage مقام باروني
4446 baroness همسر بارون
4447 barony شان بارون
4448 barony املاک بارون
4449 barque بارکاس
4450 barrack سربازخانه
4451 barrack درسربازخانه جادادن
4452 barrack انبار کاه
4453 barrack منزل کارگران
4454 barracoon بازداشتگاه بردگان
4455 barrage رگبار گلوله
4456 barrator جنگ کننده
4457 barratry ستيزه جو
4458 barrel لول
4459 barrel خم
4460 barrel چليک
4461 barrel درخمره ريختن
4462 barrel دربشکه کردن
4463 barrel بشکه
4464 barrel لوله تفنگ
4465 barrel خمرهچوبي
4466 barrel بشکه
4467 barrel maker بشکه ساز
4468 barrel printer چاپگر بشکهاي
4469 barrel switch گزينه بشکه اي
4470 barrel-shaped خمره اي
4471 barrel-shaped ضربي
4472 barren عقيم
4473 barren مقطع النسل
4474 barren لم يزرع
4475 barren نامزروع
4476 barren لم يزرع
4477 barren نازا
4478 barrenness عقيمي
4479 barrette پنس مو
4480 barrier مانع
4481 barriers موانع
4482 barrister وکيل مشاور
4483 barrister وکيل دعاوي
4484 barrow خاک کش
4485 barrow چرخ دستي
4486 barrow زنبه
4487 bartender متصدي بار
4488 barter پاياپاي
4489 barter دادوستد کالا
4490 barter تهاتر
4491 barter تهاتر کردن
4492 bartered تهاتري
4493 Barzani بارزاني
4494 Barzin برزين
4495 basalt سياسنگ
4496 basalt بازالت
4497 basalt مرمر سياه
4498 basalt مرمرسياه
4499 base پايگاه
4500 base دني الطبع
4501 base پست فطرت
4502 base فرومايه
4503 base لئيم
4504 base پايه ستون
4505 base فرومايه
4506 base address نشاني پايه
4507 base piece توپ مبنا
4508 base register ثبات پايه
4509 base-minded دون همت
4510 baseball بيسبال
4511 based متکي
4512 based مستند
4513 based مبتني
4514 based مبني
4515 based on بنابر
4516 based on از قول
4517 based on براساس
4518 based on بر طبق
4519 based on برابر
4520 based on مبني بر
4521 based on برپايه
4522 based on طبق
4523 based on بر مبناي
4524 based on برحسب
4525 based on duty حسب الوظيفه
4526 based on guesses حدسي
4527 based on the fact that مبني بر اين که
4528 based on truth مبني بر حقيقت
4529 baseless بي اساس
4530 baseless بي ماخذ
4531 baseless بي پايه
4532 baselessness بي اساسي
4533 basement زير زمين
4534 basement زيرزمين
4535 basement سرداب
4536 basement زير زمين
4537 baseness دوني
4538 baseness پست فطرتي
4539 baseness فرومايگي
4540 baseness دنائت
4541 bashaw نجيب زاده
4542 bashful محجوبانه
4543 bashful محجوبانه
4544 bashful شرمرو
4545 bashfulness کمروئي
4546 basic پايهاي
4547 basic اصلي
4548 basic اساسي
4549 basic language زبان بيسيک
4550 basic responsibility وظيفهاساسي
4551 basically اساساً
4552 basically اصلاً
4553 basics پايه کار
4554 basin تشتک
4555 basin طشت
4556 basined لگن دار
4557 basis ملاک
4558 basis شالوده
4559 basis مناط
4560 basis پايه
4561 basis بنياد
4562 basis اساس
4563 basis اصل
4564 basis مبني
4565 basis مبنا
4566 basis for action ملاک عمل
4567 bask حمام آفتاب گرفتن
4568 basket سبد
4569 basket زنبيل
4570 basket درسبد ريختن
4571 basket making سبدبافي
4572 basket-like سبدي
4573 basketwork سبدسازي
4574 basophil ماده قليادوست
4575 basophile ماده قليادوست
4576 basophilic بازدوست
4577 Basra بصره
4578 bass بم
4579 bastard زنازاده
4580 bastard ولد الزنا
4581 bastard مادر بخطا
4582 bastard مادر بخطا
4583 bastard مادربخطا
4584 bastardize حرامزاده کردن
4585 bastardry حرام زادگي
4586 basting نخکوک
4587 bastion باستيون
4588 bat شبپره
4589 bat پارهآجر
4590 bat چوکان زدن
4591 bat خفاش
4592 bat چوگاندار
4593 bat نيمه يا چوب
4594 bat an eyelid خم به ابرو آوردن
4595 Batalov باتالف
4596 batch processing پردازش دستهاي
4597 bath گرمابه
4598 bath حمام
4599 bath تنشوي
4600 bath استحمام
4601 bath keeper حمامي
4602 bathe شستشو کردن
4603 bathe شستشو دادن
4604 bathe شستشو
4605 bathe استحمام کردن
4606 bathe آبتني کردن
4607 bathhouse لباس کن
4608 bathhouse گرمابه
4609 bathhouse حمام
4610 bathing آبتني
4611 bathing suit شلوار شنا
4612 bathometer عمق سنج
4613 bathometer ژرفاسنج
4614 bathrobe هوله حمام
4615 bathroom حوضخانه
4616 bathroom خلاء
4617 bathroom توالت
4618 bathroom مستراح
4619 bathroom اتاقک توالت
4620 bathtub وان
4621 bathtub وان حمام
4622 bathymetry عمق سنجي
4623 Batista باتيستا
4624 batiste پاتيس
4625 baton باتون
4626 baton عصاي افسران
4627 battailous مشتاق جنگ
4628 battalion گردان
4629 batten حال آمدن
4630 batter پي درپي زدن
4631 battering ram دژکوب
4632 battery باتري
4633 battery باطري
4634 battle جنگ
4635 battle پيکار
4636 battle نبرد
4637 battle مصاف
4638 battle رزم
4639 battle پيکار کردن
4640 battle کارزار
4641 battle cry شعار جنگي
4642 battle readiness آمادگي رزمي
4643 battlefield نبردگاه
4644 battlefield عرصه
4645 battlefield عرصه منازعه
4646 battlefield رزمگاه
4647 battlefield رزم گاه
4648 battleground عرصه منازعه
4649 battleground نبردگاه
4650 battleship کشتي جنگي
4651 battleship رزمناو
4652 battleship رزم ناو
4653 battleship رزمناو
4654 battleship ناو
4655 Batul بتول
4656 bawdry جا کشي
4657 bay کهر
4658 bay خليج
4659 bayonet سرنيزه
4660 Baztab بازتاب
4661 BBC بي بي سي
4662 bdellium مقل
4663 be تشريف داشتن
4664 be بودن
4665 be قرارداشتن
4666 be a basis ملاک بودن
4667 be a broker دلالي کردن
4668 be a prodigy محشر پبا کردن
4669 be able قادر بودن
4670 be able to توانستن
4671 be able to tolerate تاب تحمل داشتن
4672 be abolished ورافتادن
4673 be aboundant وافر بودن
4674 be acceptable مسموع بودن
4675 be accepted مورد موافقت قرار گرفتن
4676 be accepted اجابت شدن
4677 be accepted مقبول واقع شدن
4678 be accepted مقبول افتادن
4679 be accused مورد اتهام قرار گرفتن
4680 be accused مورد اتهام واقع شدن
4681 be achieved عملي شدن
4682 be acquainted with احاطه داشتن
4683 be acquitted روسفيد شدن
4684 be acquitted تبرئه شدن
4685 be added ازافه شدن
4686 be added اضافه شدن
4687 be addicted اعتياد داشتن
4688 be addressed خطاب شدن
4689 be adhered to عمل شدن
4690 be adopted اتخا شدن
4691 be adopted اتخل شدن
4692 be affected with اثر پذيرفتن
4693 be affilliated وابستگي داشتن
4694 be affilliated وابسته بودن
4695 be agitated تلاطم داشتن
4696 be agreed توافق شدن
4697 be alert مراقب بودن
4698 be alive زنده بودن
4699 be allocated اختصاص يافتن
4700 be allocated تخصيص يافتن
4701 be allocated اختصاص داشتن
4702 be allocated هزينه شدن
4703 be allowable جايز بودن
4704 be amazed حيران شدن
4705 be amazed حيرت زده شدن
4706 be answerable جوابگو بودن
4707 be antagonistic در تضاد بودن
4708 be anticipated پيشبيني شدن
4709 be applied اطلاق شدن
4710 be applied مشمول شدن
4711 be applied generally اطلاق شدن
4712 be appointed انتصاب شدن
4713 be appointed منصوب شدن
4714 be appointed مبعوث شدن
4715 be approved به تاييد رسيدن
4716 be approved مورد موافقت قرار گرفتن
4717 be approved تصويب شدن
4718 be arrested بازداشت شدن
4719 be arrested دستگير شدن
4720 be as follows از اين قرار بودن
4721 be asked سئوال شدن
4722 be assessed ارزيابي شدن
4723 be associated محشور بودن
4724 be assured خاطرجمع شدن
4725 be assured اطمينان يافتن
4726 be attached منضم بودن
4727 be attached to دلبستگي داشتن
4728 be attacked هدف حمله قرار گرفتن
4729 be attracted مجزوب شدن
4730 be attracted مجذوب شدن
4731 be attributed منسوب شدن
4732 be authorized مجاز بودن
4733 be authorized مختار بودن
4734 be avaible در دست بودن
4735 be available گير آمدن
4736 be awakened متنبه شدن
4737 be aware آگاهي داشتن
4738 be aware مطلع بودن
4739 be aware واقف بودن
4740 be aware of وقوف داشتن
4741 be balanced موازنه داشتن
4742 be beaten چوب خوردن
4743 be better رجحان داشتن
4744 be blamed ملالت بردن
4745 be blamed ملالت شدن
4746 be blessed خير ديدن
4747 be blinded نابينا شدن
4748 be born متولد شدن
4749 be born تولد شدن
4750 be born ديده به جهان گشودن
4751 be born به دنيا آمدن
4752 be brave دليري کردن
4753 be bribed ارتشاء شدن
4754 be broken منکسر شدن
4755 be budgeted هزينه شدن
4756 be buried مدفون شدن
4757 be buried دفن شدن
4758 be calculated محاسبه شدن
4759 be calm آرام بودن
4760 be candid رک گفتن
4761 be captured اسير شدن
4762 be careless سهل انگاري شدن
4763 be carried حمل شدن
4764 be carried out به اجرا درآمدن
4765 be castrated اخته شدن
4766 be caught گرفتار شدن
4767 be caught به دام افتادن
4768 be caught بدام افتادن
4769 be cautious بر حذر بودن
4770 be centralized مرکزيت يافتن
4771 be centralized تمرکز يافتن
4772 be certain حتم داشتن
4773 be chained به زنجير کشيده شدن
4774 be charged with متهم شدن
4775 be charmed طلسم شدن
4776 be charred زغال شدن
4777 be chastised مواخذه قرار گرفتن
4778 be chastised مواخذه شدن
4779 be cheated گول خوردن
4780 be cheated مغبون شدن
4781 be checkmated مات شدن
4782 be chosen منتخب شدن
4783 be chosen اتخا شدن
4784 be chosen اتخل شدن
4785 be circumcised ختنه شدن
4786 be clever زرنگي کردن
4787 be coagulated منعقد شدن
4788 be codified مدون شدن
4789 be comfortable راحت بودن
4790 be compared مقايسه شدن
4791 be compelled ناچار بودن
4792 be completed کامل شدن
4793 be concluded منعقد شدن
4794 be condemned محکوم شدن
4795 be condemned to death محکوم بمرگ شدن
4796 be confirmed تاييد شدن
4797 be confirmed محرز شدن
4798 be confiscated ضبط شدن
4799 be confused متشنج شدن
4800 be connected اتصال داشتن
4801 be connected متصل شدن
4802 be connected اتصال يافتن
4803 be considered ملاحظه شدن
4804 be considered به شمار آمدن
4805 be considered در نظر گرفته شدن
4806 be contained گنجيدن
4807 be contrary مغاير بودن
4808 be contrary مغايرت داشتن
4809 be convinced متقاعد شدن
4810 be convinced مجاب شدن
4811 be counted به حساب آمدن
4812 be counted به شمار رفتن
4813 be courageous جرات داشتن
4814 be covered مستور شدن
4815 be created خلق شدن
4816 be created بوجود آمدن
4817 be created به وجود آمدن
4818 be crucified مصلوب شدن
4819 be crushed له شدن
4820 be cured شفا يافتن
4821 be cured درمان شدن
4822 be customery متداول بودن
4823 be cut off منقطع شدن
4824 be cut off قطع شدن
4825 be damaged عيب کردن
4826 be damp رطوبت داشتن
4827 be deceived فريب خوردن
4828 be deceived اغفال شدن
4829 be decided بنا شدن
4830 be decorated مدال گرفتن
4831 be defeated مغلوب شدن
4832 be defeated منهزم شدن
4833 be defeated شکست خوردن
4834 be deformed دشديده شدن
4835 be degraded خوار شدن
4836 be delayed به تاخير افتادن
4837 be delayed وقفه داشتن
4838 be delighted محظوظ شدن
4839 be delivered ايراد شدن
4840 be deposed خلع شدن
4841 be deprived محروم شدن
4842 be destroyed منهدم شدن
4843 be destroyed منعدم شدن
4844 be destroyed مضمحل شدن
4845 be destroyed منقرض شدن
4846 be destroyed از ميان رفتن
4847 be destroyed نابود شدن
4848 be destroyed از بين رفتن
4849 be determined تعيين شدن
4850 be developed ظاهر شدن
4851 be difficult دشوار بودن
4852 be directed رهبري شدن
4853 be disabled عاجز شدن
4854 be disappointed مايوس شدن
4855 be discontinued قطع شدن
4856 be discovered مکشوف شدن
4857 be discovered کشف شدن
4858 be discovered منکشف شدن
4859 be disgraced خفت کشيدن
4860 be disgraced روسياه شدن
4861 be disgraced مفتضح شدن
4862 be dislocated در رفتن
4863 be displayed به نمايش درآمدن
4864 be dissolved انحلال يافتن
4865 be dissolved منحل شدن
4866 be dissuaded منصرف شدن
4867 be distinct متمايز داشتن
4868 be disturbed متشنج شدن
4869 be divided منقسم شدن
4870 be divulged منتشر شده
4871 be done انجام شدن
4872 be done انجام گرفتن
4873 be drafted مشمول شدن
4874 be dried خشک شدن
4875 be due to قرار بودن
4876 be dumped تخليه شدن
4877 be dying محتضر بودن
4878 be effective موثر بودن
4879 be elected اانتخاب شدن
4880 be elected برگزيده شدن
4881 be eliminated مرتفع شدن
4882 be eliminated حذف شدن
4883 be embarrassed خجل شدن
4884 be embarrassed خجالت کشيدن
4885 be employed در خدمت بودن
4886 be employed اشتغال داشتن
4887 be enchanted مسحور شدن
4888 be enchanted طلسم شدن
4889 be enclosed درج شدن
4890 be engaged سرگرم بودن
4891 be engaged سرگرم شدن
4892 be engaged مشغول بودن
4893 be envolved اشتغال داشتن
4894 be equipped مجهز بودن
4895 be established داير شدن
4896 be established تاسيس شدن
4897 be established ايجاد شدن
4898 be estimated برآورد شدن
4899 be evaluated ارزيابي شدن
4900 be excited جوش خوردن
4901 be excited جوش زدن
4902 be excluded مستثني شدن
4903 be exempt معاف شدن
4904 be exhausted واماندن
4905 be expanded گسترش يافتن
4906 be expected انتظار رفتن
4907 be expelled دفع شدن
4908 be experienced تجربه شدن
4909 be exploded منفجر شدن
4910 be exported صادر شدن
4911 be extracted به دست آمدن
4912 be failed مردود شمردن
4913 be fair انصاف داشتن
4914 be familiar with آشنايي داشتن
4915 be fascinated مفتون شدن
4916 be favorable مساعد بودن
4917 be felt احساس شدن
4918 be fenced حصار کشي شدن
4919 be filled مشحون شدن
4920 be fined جرم شدن
4921 be fired شليک شدن
4922 be fixed درست شدن
4923 be fond of راغب بودن
4924 be fooled خر شدن
4925 be forced مجبور بودن
4926 be forced مجبور شدن
4927 be forstalled رودست خوردن
4928 be found پيدا شدن
4929 be founded مبتني بودن
4930 be freed تحويل دادن
4931 be friends دوست بودن
4932 be frightened متوحش شدن
4933 be gained به دست رسيدن
4934 be gentleman آقائي کردن
4935 be given ارائه شدن
4936 be given واکهدار شدن
4937 be granted مستجاب شدن
4938 be greedy هرص زدن
4939 be greedy طمع داشتن
4940 be harmful ضرر داشتن
4941 be healed بهبود يافتن
4942 be heedless غافل شدن
4943 be held برگزار گرديدن
4944 be held منعقد شدن
4945 be held برگزار شدن
4946 be held accountable پاسخ گو بودن
4947 be helpless در ماندن
4948 be hesitant مذبذب بودن
4949 be hired مزدور شدن
4950 be hired اجير شدن
4951 be hit ضربه خوردن
4952 be honest درستکاري کردن
4953 be horny حشري بودن
4954 be hospitalized بستري شدن
4955 be hostile خصومت داشتن
4956 be humble درويشي کردن
4957 be humble تواضع کردن
4958 be humilated تحقير شدن
4959 be humiliated تحقير شدن
4960 be imagined مجسم شدن
4961 be imported وارد شدن
4962 be imprisoned زنداني شدن
4963 be imprisoned به زندان افتادن
4964 be in charge رياست برعهده داشتن
4965 be in charge of برعهده داشتن
4966 be in contact در تماس بودن
4967 be in demand مورد تقاضا بودن
4968 be in demand شيرين شدن
4969 be in difficulty در مضيقه بودن
4970 be in disfavor مغضوب واقع شدن
4971 be in disfavor مغضوب قرار گرفتن
4972 be in doubt ترديد پيدا کردن
4973 be in minority اقليت داشتن
4974 be in progress در جريان بودن
4975 be incarnated متجلي شدن
4976 be inclined ارادت داشتن
4977 be inclined ارادت نمودن
4978 be incompatible منافات داشتن
4979 be indebted مديون شدن
4980 be indebted to حق بگردن داشتن
4981 be indicted تحت تعقيب بودن
4982 be indolent کاهلي کردن
4983 be infected واگرفتن
4984 be inflamed ملتهب شدن
4985 be informed در جريان قرار گرفتن
4986 be informed مطلع شدن
4987 be informed با خبر شدن
4988 be informed آگاهي داشتن
4989 be informed آگاه شدآن
4990 be informed آگاه شدن
4991 be informed در جريان بودن
4992 be informed وقوف يافتن
4993 be injected تزريق شدن
4994 be injured زخمي شدن
4995 be inquisitive کنجکاوي کردن
4996 be inserted مندرج شدن
4997 be inspired الهام گرفتن
4998 be inspired الهام يافتن
4999 be inspired الهام داشتن
5000 be inspired الهام شدن
5001 be institutionalized مهادين شدن
5002 be interrupted فاصله خوردن
5003 be intesified تشديد شدن
5004 be intesified شدت کردن
5005 be introduced معرفي شدن
5006 be investigated تحت رسيدگي قرار گرفتن
5007 be invited دعوت شدن
5008 be invited وعده داشتن
5009 be involved درگير بودن
5010 be involved دست داشتن
5011 be irrigated مشروب شدن
5012 be judged دادرسي شدن
5013 be kept نگهداري شدن
5014 be killed کشته شدن
5015 be killed مقتول شدن
5016 be kind دوستي کردن
5017 be late دير کردن
5018 be left باقي بودن
5019 be left behind جا ماندن
5020 be left behind به جا ماندن
5021 be likely احتمال رفتن
5022 be likely احتمال داشتن
5023 be limited محدود شدن
5024 be lined خط کشي شدن
5025 be lost از دست رفتن
5026 be lost از بين رفتن
5027 be loyal وفاکردن
5028 be lubber خام دستي کردن
5029 be made بعمل آمدن
5030 be made به عمل آوردن
5031 be made اتخل شدن
5032 be made اتخا شدن
5033 be made توليد شدن
5034 be mentioned ذکر شدن
5035 be mineralized معدني شدن
5036 be mixed اختلاط يافتن
5037 be mixed آميخته شدن
5038 be mocked استهزاء شدن
5039 be moderate ميانه روي کردن
5040 be monitored تحت نظارت بودن
5041 be monitored تحت تعقيب بودن
5042 be name ملقب شدن
5043 be named نام داشتن
5044 be naughty شيطنت کردن
5045 be necessary لزوم داشتن
5046 be neglected منفک شدن
5047 be negotiated مذاکره شدن
5048 be noble born اصالت ذاتي داشتن
5049 be noticed به چشم خوردن
5050 be noticed متوجه شدن
5051 be noxious ضرر داشتن
5052 be obligated ملزم شدن
5053 be obliged التزام داشتن
5054 be obstinate لجاجت کردن
5055 be obtained فراهم شدن
5056 be obtained حاصل شدن
5057 be obtained بدست آمدن
5058 be obtained حاصل آمدن
5059 be offered عرضه شدن
5060 be old کهنه بودن
5061 be on diet رژيم داشتن
5062 be on display در معرض تماشا بودن
5063 be on the alert گوش بزنگ بودن
5064 be opened گشايش يافتن
5065 be optimistic خوش بين بودن
5066 be organized برگزار شدن
5067 be ostentatious خودفروشي کردن
5068 be overambitious جاه طلبي کردن
5069 be overturned چپه شدن
5070 be paid ادا شدن
5071 be paid پرداخت شدن
5072 be painted رنگ شدن
5073 be passed تصويب شدن
5074 be passionate شور پيدا کردن
5075 be perform اجراء حکم
5076 be perform اجراء شدن
5077 be personified مجسم شدن
5078 be placed جا گرفتن
5079 be planted کشت شدن
5080 be plundered غارت شدن
5081 be pointed out متذکر شدن
5082 be poisoned مسموم شدن
5083 be polluted ملوت شدن
5084 be porter حمالي کردن
5085 be possible احتمال داشتن
5086 be possible امکان پذير بودن
5087 be possible امکان داشتن
5088 be postponed موکول شدن
5089 be postponed به تاخير افتادن
5090 be predicted پيش بيني شدن
5091 be pregnant آبستن بودن
5092 be prepared تهيه شدن
5093 be prepared آماده بودن
5094 be prescribed تجويز شدن
5095 be present حضور داشتن
5096 be present در خدمت بودن
5097 be presented هديه شدن
5098 be prevalent شايع شدن
5099 be prevented پيشگيري شدن
5100 be printed چاپ شدن
5101 be printed منتشر نمودن
5102 be produced توليد شدن
5103 be profitable منفعت داشتن
5104 be promoted ارتقاء يافتن
5105 be prostitute جندگي کردن
5106 be proud of غرور داشتن
5107 be proved اثبات شدن
5108 be proved بثبوت رسيدن
5109 be proven ثابت شدن
5110 be provided فراهم شدن
5111 be provided تامين شدن
5112 be published منتشر گرديدن
5113 be published شايع شدن
5114 be published منتشر شدن
5115 be published منتشر شده
5116 be published درج شدن
5117 be published به چاپ رسيدن
5118 be published انتشار يافتن
5119 be punished ادب شدن
5120 be purchased خريداري شدن
5121 be put قرار گرفتن
5122 be put down توسري خوردن
5123 be put in order مرتب شدن
5124 be put into effect به اجرا درآمدن
5125 be put under treatment تحت درمان قرار گرفتن
5126 be quick جلد کردن
5127 be ready حاضر بودن
5128 be ready آماده بودن
5129 be received دريافت شدن
5130 be recieved به دست آمدن
5131 be recommended توصيح کردن
5132 be recorded ضبط شدن
5133 be recycled خمير شدن
5134 be reduced کاهش يافتن
5135 be referred ارجاع شدن
5136 be referred احاله شدن
5137 be refused وا خوردن
5138 be refused واخوردن
5139 be regarded as محسوب شدن
5140 be rejected مردود شمردن
5141 be rejected وا خوردن
5142 be rejected مردود شدن
5143 be related مربوط شدن
5144 be related ارتباط داشتن
5145 be related مناسبت داشتن
5146 be relaxed وارفتن
5147 be released رها شدن
5148 be relieved خلص شدن
5149 be relieved وارستن
5150 be religious مذهبي بودن
5151 be reluctant اکراه داشتن
5152 be repaired تعميرشدن
5153 be repaired تعمير شدن
5154 be reported گزارش شدن
5155 be required واجب بودن
5156 be responsible پاسخگو بودن
5157 be restless بيقرار بودن
5158 be revealed مشخص شدن
5159 be revealed متجلي شدن
5160 be revealed مکشوف گرديدن
5161 be revealed فاش شدن
5162 be revealed برملا شدن
5163 be revealed مکشوف شدن
5164 be reversed برعکس شدن
5165 be revoked سلب شدن
5166 be rude گستاخي کردن
5167 be ruined خانه خراب شدن
5168 be rumored شهرت داده شدن
5169 be satisfied خورسند بودن
5170 be satisfied خورسند شدن
5171 be satisfied خرسند بودن
5172 be satisfied رضايت داشتن
5173 be satisfied with اکتفا کردن
5174 be save نجات يافتن
5175 be saved رستگار شدن
5176 be saved رهيدن
5177 be scared to death زهره ترک شدن
5178 be scattered متفرق شدن
5179 be second to none دومي نداشتن
5180 be seen به چشم خوردن
5181 be selected اانتخاب شدن
5182 be sensitive حساسيت داشتن
5183 be sensual شهوتراني کردن
5184 be sent اعزام شدن
5185 be sent ارجاع شدن
5186 be sent ارسال شدن
5187 be sent مرسول شدن
5188 be separated جدا بودن
5189 be separated منفک شدن
5190 be separated مفروز شدن
5191 be set تعيين شدن
5192 be shot هدف توپ قرار گرفتن
5193 be shot هدف گلوله قرار گرفتن
5194 be shut down به حال تعطيل درآمدن
5195 be shy رودربايستي کردن
5196 be signed امضاء شدن
5197 be similar مشابهت داشتن
5198 be social اجتماغي بودن
5199 be sold فروخته شدن
5200 be sold به فروش رفتن
5201 be sorry متاسف بودن
5202 be special خاصيت داشتن
5203 be spent خرج شدن
5204 be spent صرف شدن
5205 be spoiled عيب کردن
5206 be spoiled ضايع شدن
5207 be spread شايع شدن
5208 be startled واچرتيدن
5209 be stingy خسيسي کردن
5210 be stingy خسيخ بودن
5211 be stocked ذخيره سازي شدن
5212 be stolen به سرقت رفتن
5213 be stopped منع شدن
5214 be stopped متوقف گرديدن
5215 be stopped متوقف شدن
5216 be stored انبار شدن
5217 be stored ذخيره سازي شدن
5218 be strengthened مستحکم شدن
5219 be struck مبهوت شدن
5220 be stubborn خودسري کردن
5221 be subdued مقهور شدن
5222 be subdued مطيع شدن
5223 be subtracted منها شدن
5224 be summarized خلاصه شدن
5225 be supported حمايت شدن
5226 be supposed to قرار بودن
5227 be suprised متعجب شدن
5228 be surprised متحير شدن
5229 be surrounded محصور شدن
5230 be surveyed مساحت شدن
5231 be suspected مظنون واقع شدن
5232 be suspended تعليق درآمدن
5233 be suspended معلق شدن
5234 be suspicious مظنون بودن
5235 be taken انتقال يافتن
5236 be taken care of تنظيم شدن
5237 be talkative لفاظي کردن
5238 be tampered with دست خوردن
5239 be targeted هدف قرار گرفتن
5240 be tasteless بيمزه بودن
5241 be thirsty تشنه بودن
5242 be thrown پرت شدن
5243 be thrown پرتاب شدن
5244 be thrown away دور افتادن
5245 be tickled غلغلک شدن
5246 be torn دريده شدن
5247 be touched دست خوردن
5248 be touched متاثر شدن
5249 be traded مبادله شدن
5250 be tranformed تبديل شدن
5251 be transported انتقال يافتن
5252 be treated تحت درمان قرار گرفتن
5253 be tried محاکمه شدن
5254 be trustee توليت کردن
5255 be trustworthy مناط بودن
5256 be turbulent تلاطم داشتن
5257 be turned منقلب شدن
5258 be turned منعطف شدن
5259 be turned on به صدا درآمدن
5260 be understood مفهومشدن
5261 be unfashionable مد نبودن
5262 be united اتفاق داشتن
5263 be unjust پا روي حق گذاشتن
5264 be unlikely بعيد بودن
5265 be unveiled پرده برداري شدن
5266 be used مصرف شدن
5267 be used مستعمل شدن
5268 be used استفاده بعمل آمدن
5269 be useful بدرد خوردن
5270 be useful به درد خوردن
5271 be useful فايده بخشيدن
5272 be useful نفع رساندن
5273 be versified منظوم شدن
5274 be waiting معطل بودن
5275 be weakened تضعيف شدن
5276 be whipped شلاق خوردن
5277 be willing حاضر بودن
5278 be willing خواهان بودن
5279 be wounded مجروح شدن
5280 be wounded زخم خوردن
5281 be wounded زخم برداشتن
5282 be written روي کاغذ آمدن
5283 be written مرقوم رفتن
5284 beacause به دليل اينکه
5285 beach شن زار
5286 beach ساحل
5287 beach درياکنار
5288 beach کنار دريا
5289 beaches سواحل
5290 beacon چراق دريايي
5291 bead مهره ساختن
5292 bead بريسمان کشيدن
5293 bead منجوق زدن
5294 bead مهره
5295 bead دانه
5296 bead خرمهره
5297 bead دانه تسبيح
5298 beading روکوب
5299 beadle منادي دادگاه
5300 beadroll فهرست اسامي
5301 beadroll تسبيح
5302 beads منجوق
5303 beadsman دعاخوان
5304 beak تک
5305 beak نوک
5306 beak نک
5307 beak منقار
5308 beak-like منقاري
5309 beaked نوکدار
5310 beaked منقاردار
5311 beaker ليوان آزمايشگاه
5312 beaker جام
5313 beaker ليوان آئمايشگاه
5314 beaker ظرف کيمياگري
5315 beakless بي نوک
5316 beam شعاع
5317 beam پرتوه
5318 beam پرتو
5319 beaming پرتودار
5320 beamy پر پرتو
5321 bean لوبيا
5322 bean باقا
5323 bean pod غلاف باقلا
5324 bear خرس
5325 bear دب
5326 bear fruit ثمر بخشيدن
5327 bear fruit بارآوردن
5328 bear fruit ميوه دادن
5329 bear fruit ثمر دادن
5330 bear fruit ميوهدادن
5331 bear-like خرس مانند
5332 beard ريش
5333 beard موي صورت
5334 beard ريش دارکردن
5335 beard ريشي
5336 beard محاسن
5337 bearded ريشو
5338 bearded بي ريش
5339 bearded ريشدار
5340 bearded ريشو
5341 bearded ريش دار
5342 beardless بيريش
5343 bearer درخت بارور
5344 bearer حامل
5345 bearing ياتاقان
5346 bearing fruit بار دار
5347 bearish مثل خرس
5348 beast بهيمه
5349 beast چهارپر
5350 beastly جانوروار
5351 beasts بهائم
5352 beat شکست دادن
5353 beat ضرب زدن
5354 beat ضرب گرفتن
5355 beat ناکار کردن
5356 beat کوبيدن
5357 beat تپ تپ کردن
5358 beat طپيدن
5359 beat تپش
5360 beat تپش کردن
5361 beat a kettledrum دهل زدن
5362 beat continuously پياپي زدن
5363 beat cotton حلاجي کردن
5364 beat cotton پنبه حلاجي کردن
5365 beat up کتک زدن
5366 beaten مضروب
5367 beaten زده
5368 beaten نواخته
5369 beaten کوبيده
5370 beater کوبنده
5371 beatify مبارک خواندن
5372 beatify تبرک کردن
5373 beating چوبکاري
5374 beating ضربان
5375 beating طپش
5376 beating تپ تب
5377 beating کتک کاري
5378 beating تپنده
5379 beating کتک
5380 beau جوان شيک
5381 beau ideal کمال مطلوب
5382 beau monde عالم اشرافيت
5383 beautician مشاطه
5384 beautification زيباسازي
5385 beautification زيبا سازي
5386 beautifier قشنگ کننده
5387 beautifier زيباکننده
5388 beautiful ماه پيکر
5389 beautiful صاحب جمال
5390 beautiful خوشرو
5391 beautiful وجيه
5392 beautiful خوشگل
5393 beautiful قشنگ
5394 beautiful پري پيکر
5395 beautiful زيبا
5396 beautiful پر جلوه
5397 beautiful پري پيکر
5398 beautiful ماهرو
5399 beautiful جميل
5400 beautiful ماهرخ
5401 beautiful پريرو
5402 beautify زيبا کردن
5403 beautify قشنگ کردن
5404 beautify داراي ظاهرخوب کردن
5405 beauty وجاهت
5406 beauty خوبي
5407 beauty خوشگلي
5408 beauty جمال
5409 beauty زيبائي
5410 beauty زنان زيبا
5411 beauty نيکويي
5412 beauty صباحت
5413 beauty salon سالن زيبايي
5414 beauty salon آرايشگاه
5415 beauty spot خال
5416 beaux arts هنرهاي زيبا
5417 beaux arts هنرهاي مستظرفه
5418 because چو
5419 because بواسطه
5420 because زيراکه
5421 because زانکه
5422 because زيرا
5423 because چرا که
5424 because چه
5425 because چراکه
5426 because چون
5427 because براياينکه
5428 because چونانکه
5429 because چونکه
5430 because of بواسطه
5431 because of به خاطر
5432 because of براثر
5433 because of در اثر
5434 because of از براي
5435 because of به دليل
5436 because of بدليل
5437 because of از دست
5438 because of ازبهر
5439 beccafico مرغ انجير
5440 beccafico مرغ انجير خوار
5441 become شدن
5442 become تحويل يافتن
5443 become زيبنده بودن
5444 become آمدن به
5445 become در آمدن
5446 become a citizen به تابعت درآمدن
5447 become a habit ملکه شدن
5448 become a Muslim اسلام آوردن
5449 become better بهترشدن
5450 become divided تقسيم شدن
5451 become exhusted فرسودهشدن
5452 become famous اشتهار يافتن
5453 become famous اسم در کردن
5454 become helpless درماندن
5455 become mild ملايم شدن
5456 become nationalized ملي شدن
5457 become official رسميت پيدا کردن
5458 become poor به پيسي افتادن
5459 become relevant ربط پيدا کردن
5460 become sociable الفت گرفتن
5461 become sore زخم شدن
5462 become tall استخان ترکاندن
5463 bed بستر
5464 bed تختخواب
5465 bed تخت
5466 bed فراش
5467 bed فراش
5468 bed تخت
5469 bed fellow هم بستر
5470 bed maker بسترساز
5471 bed of a river مغ
5472 bedazzle بکلي خيرهکردن
5473 bedazzlement ماتي
5474 bedchamber شبستان
5475 bedder سنگ بستر
5476 bedding رختخواب
5477 bedding لايه زيرين
5478 bedding لوازم تختواب
5479 bedding هواي آزاد
5480 bedevil خبيث کردن
5481 bedfellow همخواب
5482 bedfellow همخوابه
5483 bedfellow هم بستر
5484 bedight مزين ساختن
5485 bedmate همخوابه
5486 bedridden بستري
5487 bedroom خوابگاه
5488 bedroom اطاق خواب
5489 bedroom اتاق خواب
5490 bedsheet ملافه
5491 bedsheet ملحفه
5492 bedsheet ملفه
5493 bedside بالين
5494 bedspread روتختي
5495 bedspread روتختخوابي
5496 bedtime وقت استراحت
5497 bedtime موقع خوابيدن
5498 bee مگس انگبين
5499 bee زنبور
5500 beech آلش
5501 beef گوشت گاو
5502 beef brained کند ذهن
5503 beef cattle گاو پرواري
5504 beef stroganoff بيف استروگانف
5505 beefsteak بيفتک گاو
5506 beehive کندو
5507 beehive کندوي عسل
5508 beeline اقصر طرق
5509 beer آبجو
5510 beer keg بشکه آبجو
5511 beery مانند آبجو
5512 Bees نحل
5513 beet چغندر
5514 beetle تخماق
5515 beetle سوسک
5516 beetle خرچسنه
5517 befit بنظر آمدن
5518 befit درخور بودن
5519 before پيشاپيش
5520 before پيش از
5521 before قبلازاينکه
5522 before پيش از آن که
5523 before در پيشگاه
5524 before ماقبل
5525 before درحضور
5526 before قبل
5527 before قبل از
5528 before قبل ازاينکه
5529 beforehand پيشاپيش
5530 beforehand پيشاپيش
5531 befriend تجيب کردن
5532 befriend رفاقت کردن
5533 befriending تجيب
5534 beg التماس کن
5535 beg التماس کردن
5536 beg استدعا کردن
5537 beg تضرع کردن
5538 beg دست دراز کردن
5539 beg for mercy امان خواستن
5540 beget پس انداختن
5541 beget سبب وجود شدن
5542 beggar متکدي
5543 beggar فقير
5544 beggar گدا
5545 beggarly فقيرانه
5546 beggarly گداوار
5547 beggarly گدامنش
5548 begging دريوزه
5549 begging تضرع
5550 begging استعاثه
5551 begging طلب
5552 begging گدايي
5553 begging التماس
5554 begging متکدي
5555 begging باالتماس خواستن
5556 begging متمني
5557 begin آغاز کردن
5558 begin شروع شدن
5559 begin ابتدا کردن
5560 begin شروع کردن
5561 begin بنا کردن
5562 begin آغاز گرديدن
5563 begin آغاز به کار کردن
5564 begin آغاز شدن
5565 begin آغاز نهادن
5566 begin speech زبان باز کردن
5567 begin to improve رو ب بهبود گذاشتن
5568 begin to say لب تر کردن
5569 begin to speak دهان باز کردن
5570 begin to talk به زبان آمدن
5571 begining بادي
5572 beginner نواموز
5573 beginner آغازگر
5574 beginning بدو
5575 beginning اوايل
5576 beginning شروع
5577 beginning آغاز
5578 beginning سرآغاز
5579 beginning اول کار
5580 beginning ابتدا
5581 beginning بدايت
5582 beguile تدليس کردن
5583 behave رفتار کردن
5584 behave ادب نگاهداشتن
5585 behave درست رفتار کردن
5586 behave سلوک کردن
5587 behave spitefully غرض راني کردن
5588 behavior رفتار
5589 behavior اخلاق
5590 behavior سلوک
5591 behaviorism رفتار گرائي
5592 behaviorist رفتار گراي
5593 behaviorist رفتار گراي
5594 behaviors سير
5595 Behbaha بهبها
5596 behead گردن زدن
5597 beheaded سربريده
5598 beheading سربريدن
5599 behind دير تراز
5600 behind عقب مانده
5601 behind پساز
5602 behind عقب
5603 behind عقب تراز
5604 behind نشيمن گاه
5605 behind باقي دار
5606 behind در عقب
5607 behind پشت سر
5608 behind پيشاپيش
5609 behind عقب
5610 behind در پشت
5611 behind پشت
5612 Behistan بيستون
5613 Behnam بهنام
5614 Behnaz بهناز
5615 Behnush بهنوش
5616 behold هان
5617 behold هين
5618 behoove فرض بودن
5619 behoove شايسته بودن
5620 behove فرض بودن
5621 behove شايسته بودن
5622 Behrad بهراد
5623 Behrang بهرنگ
5624 Behrokh بهرخ
5625 Behruz بهروز
5626 Behzad بهزاد
5627 beige بژ
5628 Beijing پکن
5629 being آفريده
5630 being فرتاش
5631 being کون
5632 being موجود زنده
5633 being موجود
5634 being at home حضار
5635 being content اکتفا
5636 being open گشادگي
5637 being veiled مستوري
5638 being wealthy توان گري
5639 being yellow زردي
5640 beings مکنونات
5641 Beirut بيروت
5642 bejewel مرصع کردن
5643 bejewelled مرصع
5644 belated دير شده
5645 belay وسيله پيچيدن
5646 Belgian بلژيکي
5647 Belgian بلژيکي
5648 Belgium بلژيک
5649 Belgrade بلگراد
5650 belie دروغگو درآمدن
5651 belie عوضي نشان دادن
5652 belie بد وانمود کردن
5653 belief ايمان
5654 belief اعتقاد
5655 belief باور
5656 beliefs معتقدات
5657 believable باور کردني
5658 believable قابل قبول
5659 believe باور کردن
5660 believe اعتقاد کردن
5661 believe گمان کردن
5662 believe ايمان داشتن
5663 believe اعتقاد داشتن
5664 believe عقيدهداشتن
5665 believe معتقد بودن
5666 believe اعتقادکردن
5667 believe بر اين باور بودن
5668 believe اعتقادداشتن
5669 believe ايمان آوردن
5670 believe گمان داشتن
5671 believe in the possibility احتمال دادن
5672 believer باور کننده
5673 believer اهل ايمان
5674 believer مومن
5675 believer معتقد
5676 believer of Eshragh اشراقي
5677 believer of Eshragh اشراقي
5678 belittle کم ارزش کردن
5679 belittle تحقير نمودن
5680 belittle تحقير کردن
5681 belive بموقع خود
5682 bell جرس
5683 bell ناقوس
5684 bell-shaped بشکل زنگ
5685 bell-shaped جرسي
5686 bellboy پادو مهمانخانه
5687 belleric myrobalan بليله
5688 belligerence کج خلقي
5689 belligerent متحارب
5690 bellows فانوس
5691 bellpull طناب زنگ
5692 bells جلاجل
5693 bellwether گوسفند زنگوله دار
5694 belly بطن
5695 belly شکم
5696 belly button ناف
5697 bellyband زيرتنگ
5698 belong متعلق بودن
5699 belong تعلق داشتن
5700 belong اختصاص داشتن
5701 belong to تعلق گرفتن
5702 belonging تعلق
5703 belonging متعلقات واموال
5704 belonging متعلق
5705 belonging to متعلق به
5706 belongings حشم
5707 belongings ضياع
5708 belongings متعلقات
5709 beloved محبوب
5710 beloved عزيز
5711 beloved محبوب
5712 beloved محبوبه
5713 below از زير
5714 below مادون
5715 below پايين
5716 below در پايين
5717 below پايين
5718 below ذيل
5719 below زير
5720 below درزير
5721 belt تسمه
5722 belt دوال
5723 belt بندچرمي
5724 belt تسمه زدن
5725 belt کمربند
5726 belt iron آهن تسمه
5727 Belt of Orion سيف الجبار
5728 belt pulley فلکه
5729 belt up بکمر زدن
5730 belvedere کلاه فرنگي
5731 belvidere کلاه فرنگي
5732 bemuse بفکر انداختن
5733 Ben Ladan بن لادن
5734 Ben Ladin بن لادن
5735 Benazir Bhutto بينظير بوتو
5736 bench نيمکت
5737 benchmark محک
5738 benchmarking محک زني
5739 bend چنبره
5740 bend کج کردن
5741 bend دولاکردن
5742 bend پيچش
5743 bend خميدن
5744 bend خماندن
5745 bend خميدگي
5746 bend خميده کردن
5747 bend خميده شدن
5748 bend برگشتگي
5749 bend خم کردن
5750 bend خم شدن
5751 bend شرايط خميدگي
5752 bend زانوئي
5753 bend شکنج
5754 bend تا کردن
5755 bend over دولا شدن
5756 bender عضله خم کننده
5757 bending انحنا
5758 bending in prayer رکوع
5759 beneath روي خاک
5760 beneath زير
5761 benediction رضوان
5762 benediction نيايش
5763 benedictory درخواستي
5764 benedictory تقديسي
5765 benedictory نيايشي
5766 benefaction احسان
5767 benefaction هبه
5768 benefactor صاحب خير
5769 benefactor باني خير
5770 benefactor نيکوکار
5771 benefactor ولينعمت
5772 benefactor صاحب خير
5773 benefactor صاحب کرم
5774 benefactor واقف
5775 benefactress زن نيوکار
5776 benefic فايده برنده
5777 beneficence نيکوکاري
5778 beneficence نکويي
5779 beneficent صاحب کرم
5780 beneficent منان
5781 beneficent نيک کردار
5782 beneficent منعم
5783 beneficial سودمند
5784 beneficial افاضه
5785 beneficial نافع
5786 beneficial بااستفاده
5787 beneficial باصرفه
5788 beneficiary ذينفع
5789 beneficiary ذينفع
5790 benefit بهره گرفتن
5791 benefit مستفيض
5792 benefit سود بردن
5793 benefit احسان کردن
5794 benefit فايده بردن
5795 benefit منتفع کردن
5796 benefit فايده
5797 benefit سود
5798 benefit توشه برگرفتن
5799 benefit مزيت دادن
5800 benefit منتفع شدن
5801 benefit مفيد بودن
5802 benefit توشه برداشتن
5803 benefit فايدهرساندن
5804 benefiting منتفع
5805 benefiting متمتع
5806 benefits حقوق و مزايا
5807 benefits خواص
5808 benefits مزايا
5809 benefits حقوقومزايا
5810 benevolence نيک خواهي
5811 benevolence خير خواهي
5812 benevolence نوع پرستي
5813 benevolence خوشدلي
5814 benevolent نيکخواه
5815 benevolent عام المنفعه
5816 benevolent خيرانديش
5817 benevolent نيکوکار
5818 benevolent خوشدل
5819 benevolent خير
5820 benevolently خير خواهانه
5821 benevolently خير خواهانه
5822 Bengal بنگاله
5823 Bengal بنگال
5824 Bengalese بنگالي
5825 benifit نصيب کردن
5826 benighted شب زده
5827 benign جيد
5828 Benin بنين
5829 benison سعادت جاوداني
5830 Benjamin بنيامين
5831 Benjamin بنجامين
5832 bent خم
5833 bent خم دار
5834 bent علف بوريا
5835 bent خميده
5836 bent علف نيزار
5837 bent خم
5838 bent متمايل
5839 bent انحناء دار
5840 bent خميدگي
5841 bent خمياده
5842 bent تمايل
5843 bent-over دولا
5844 benthos دريابن
5845 benumb کرخ کردن
5846 benumb بي حس کردن
5847 benumbed خواب رفته
5848 benzoin عسلبند
5849 benzoin حسن لبه
5850 bequeather مورث
5851 bequeather مورث
5852 bequest وقف نامه
5853 bereave داغديده کردن
5854 bereaved داغديده
5855 bereaved داغدار
5856 bereaved دلسوخته
5857 bereavement داغ
5858 bereavement داغداري
5859 beret بره
5860 beret کلاه بره
5861 bergamot ترنج
5862 bergamot اترج
5863 Berlin برلين
5864 Berlin برلن
5865 berm هره خاکريز
5866 berme هره خاکريز
5867 Bernstein برنشتاين
5868 berried حبهدار
5869 berry توت دادن
5870 berry توت
5871 berry حبه
5872 berry حب
5873 berry سته
5874 berrylike توتي
5875 berserk ازجا دررفته
5876 berserker ازجادررفته
5877 berth پهلو گرفتن
5878 berth اطاق کشتي
5879 beryl بزادي
5880 beseech التماس کردن
5881 beseeching از و جز
5882 beseem شايسته بودن
5883 beside ازطرف ديگر
5884 beside دريک طرف
5885 beside باضافه
5886 besides ازپهلو
5887 besides بعلاوه
5888 besides سواي
5889 besides بجز اينکه
5890 besides ازاينگذشته
5891 besides گذشتهاز
5892 besides گذشتهازاين
5893 besides وانگهي
5894 bespoke نامزد شده
5895 bespoken نامزد شده
5896 best بهين
5897 best اصلح
5898 best بهينه
5899 best نيکوترين
5900 best man ساقدوش داماد
5901 best man ساقدوش
5902 best part نخبه
5903 best part ريعان
5904 best seller پرفروش
5905 bestead سودمند واقع شدن
5906 bestial شبيه حيوان
5907 bestial دامي
5908 bestiality حيوان صفتي
5909 bestiality وحشي گري
5910 bestow عطا کردن
5911 bestow بذل کردن
5912 bet شرط بستن
5913 bet شرط بستن
5914 bet شرط بندي
5915 beta بتا
5916 Bethlehem بيت اللحم
5917 betimes صبح زود
5918 betray افشاء کردن
5919 betray لو دادن
5920 betray گير انداختن
5921 betray خيانت کردن
5922 betrayal خيانت
5923 betrayal افشاء سر
5924 betrayer خائن
5925 betrayer خائن
5926 better احري
5927 betterment بهي
5928 between درمقام مقايسه
5929 between فيمابين
5930 between دربين
5931 between مابين
5932 between ميان
5933 between بين
5934 betweens گاه وبيگاه
5935 beveled پخ دار
5936 beverage آشاميدني
5937 beverage نوشيدني
5938 beverage شربت
5939 beverage نوشابه
5940 bewailing عزاداري
5941 beware هلا
5942 beware هان
5943 beware برحذر باش
5944 beware زنهار دادن
5945 beware ملتفت بودن
5946 beware برحذر بودن
5947 beware الا
5948 bewilder گيج کردن
5949 bewildered شگفت زده
5950 bewildered گيج
5951 bewildered سردرگم
5952 bewilderment گيجي
5953 bewilderment سردرگمي
5954 bewilderment درهم ريختگي
5955 bewitch افسونکردن
5956 bewitched جادو شده
5957 beyond آنطرف ماوراء
5958 beyond خارج
5959 beyond خارجاز
5960 beyond آنسوي
5961 bezel پخ
5962 bezel نگين دان
5963 bezoar stone زهرمهره
5964 Bhutto بوتو
5965 bi conditional operation عمل دوشرطي
5966 biannual سالي دوبار
5967 biased طرفدارانه
5968 biased يکطرفه
5969 biased متعصب
5970 biased مغرض
5971 biased طرفدارانه
5972 biaxal دو محوري
5973 biaxial دومحوره
5974 biaxial دو محوري
5975 Bibi بيبي
5976 Bibi Hamide بيبيحميده
5977 Bibi Nahid بيبيناهيد
5978 Bibi Najme بيبينجمه
5979 Bibi Zahra بيبيزهرا
5980 Bibi Zakiye بيبيزکيه
5981 bible انجيل
5982 bible انجيل
5983 Bible کتاب مقدس
5984 biblical کتابي
5985 bibliographer کتاب شناس
5986 bibliographer کتاب شناس
5987 bibliography کتاب شناسي
5988 bibliography فهرست کتب
5989 bibliotheca فهرست کتب
5990 bicarbonate جوش شيرين
5991 bicentric دو مرکزي
5992 biceps muscle ماهيچه دوسر
5993 bicker پرخاش کردن
5994 bicker دعواومنازعه
5995 bicolor دورنگه
5996 bicolor دورنگ
5997 biconcave مقعرالطرفين
5998 biconvex محدب الطرفين
5999 bicornous دوشاخ
6000 bicycle دوچرخه

دانلود لیست لغات زبان انگلیسی در قالب فایل اکسل شامل تمام لغات

دانلود لیست کامل لغات زبان انگلیسی در قالب فایل اکسل

دانلود لیست لغات زبان انگلیسی در قالب فایل اکسس شامل تمام لغات

دانلود لیست کامل لغات زبان انگلیسی در قالب فایل اکسس

زبان انگلیسی,انگلیسی به فارسی,انگلیسی در سفر,انگلیسی حرف زدن,انگلیسی به انگلیسی,آموزش زبان انگلیسی برای کودکان,آموزش زبان انگلیسی در ۵۰ روز,آموزش زبان انگلیسی کودکان,آموزش زبان انگلیسی از پایه,زبان,زبان انگلیسی,آموزش زبان,آموزش زبان انگلیسی,انگلیسی,آموزش انگلیسی,انگلیسی به فارسی,یادگیری زبان,یادگیری زبان انگلیسی,یادگیری انگلیسی,آزمون زبان,آزمون زبان انگلیسی,زبان مقدماتی,زبان پیشرفته,زبان انگلیسی مقدماتی,زبان انگلیسی پیشرفته,آموزش زبان انگلیسی مقدماتی,آموزش زبان انگلیسی پیشرفته,آموزش مرحله به مرحله زبان انگلیسی,آموزش مرحله به مرحله انگلیسی,آموزش مرحله به مرحله زبان,امتحان زبان,امتحان زبان انگلیسی,امتحان انگلیسی,آزمون انگلیسی,واژگان انگلیسی کنکور,واژگان انگلیسی به فارسی,واژگان انگلیسی دوازدهم,واژگان انگلیسی گاج,واژگان انگلیسی دهم,واژگان انگلیسی در زبان فارسی,واژگان انگلیسی با ریشه فارسی,واژگان انگلیسی خیلی سبز,واژگان انگلیسی یازدهم,واژگان انگلیسی نهم,واژگان انگلیسی هفتم,واژگان انگلیسی دبیرستان,واژگان انگلیسی کامپیوتر,واژگان in english,زبان انگلیسی واژگان pdf,واژگان زبان انگلیسی کنکور 3in1,کتاب واژگان زبان انگلیسی 504,واژگان زبان انگلیسی 504,واژگان زبان انگلیسی 505,کلمات انگلیسی در فارسی,کلمات انگلیسی با ریشه فارسی,کلمات انگلیسی با معنی,کلمات انگلیسی زیبا,واژگان زبان انگلیسی کنکور,واژگان زبان انگلیسی دهم,واژگان زبان انگلیسی یازدهم,واژگان زبان انگلیسی پایه هشتم,واژگان زبان انگلیسی هفتم,واژگان زبان انگلیسی سطر به سطر,واژگان زبان انگلیسی دبیرستان,واژگان زبان انگلیسی پایه هفتم,واژگان زبان انگلیسی کنکور خیلی سبز,واژگان زبان انگلیسی 504 به روش tick eight,لغات زبان انگلیسی pdf,کلمات زبان انگلیسی pdf,کلمات کاربردی زبان انگلیسی pdf,لغات ضروری زبان انگلیسی pdf,لغات پرکاربرد زبان انگلیسی pdf,لغات کاربردی زبان انگلیسی pdf,آموزش لغات زبان انگلیسی pdf,دانلود لغات زبان انگلیسی pdf,لغات مهم زبان انگلیسی pdf,لغات زبان انگلیسی کنکور pdf,کلمات زبان انگلیسی 1,لغات زبان انگلیسی 3,کلمات زبان انگلیسی 3,واژگان زبان انگلیسی کنکور 3in1,لغات زبان انگلیسی چهارم دبیرستان,کلمات زبان انگلیسی چهارم دبیرستان,واژگان زبان انگلیسی 505,لغات زبان انگلیسی 504,کتاب واژگان زبان انگلیسی 504,504 واژگان ضروري زبان انگليسي,کلمات زبان انگلیسی هفتم با معنی,لغات زبان انگلیسی هفتم,لغات زبان انگلیسی هفتم با معنی,کلمات زبان انگلیسی هفتم,لغات زبان انگلیسی هفتم تا نهم,لغات زبان انگلیسی هفتم هشتم نهم,لغات زبان انگلیسی هفتم و هشتم و نهم,گرامر زبان انگلیسی زمان ها,گرامر زبان انگلیسی pdf,گرامر زبان انگلیسی به فارسی,گرامر زبان انگلیسی کامل,گرامر زبان انگلیسی از پایه,گرامر زبان انگلیسی پایه هشتم,گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده

185 مرحله آزمون آنلاین زبان انگلیسی (گرامر، لغات و کتاب های انگلیسی)


60 دقیقه

58 بار

نویسنده: تیم شاه آزمون

تاریخ انتشار: 1398/10/3 14:50

شهاب محمودی 1399/9/11 23:21
لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر
نظر شما (پاسخ شما به {{SelectedParentCommentName}})
لطفا نام را وارد کنید.
لطفا یک ایمیل معتبر وارد کنید.
لطفا متن را وارد کنید.
لطفا عدد بالا را در کادر وارد کنید.
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
به اشتراک گذاشتن این صفحه در شبکه های اجتماعی
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ششم دبستان در: امتحان درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان آنلاین درس 5 - پیشرفت علوم و فنون در دوره اسلامی خوبه ولی کاشکی کمی سوالاتش بیشتر بود!

رضوان در: امتحان درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 9 تدبیر زندگانی عالی

رامیار سلامت در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 9 الکتریسیته خیلی عالی

Daniel farahmand در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هفتم - درس 7 سفر آب درون زمین Verry good

آرشیدا زندیان در: آزمون آنلاین کتاب علوم تجربی چهارم دبستان - درس 1 تا 7 آمادگی برای آزمون نوبت اول عالی

:) در: امتحان پیام های آسمان هفتم آنلاین - درس 5 پیامبر رحمت خیلی خیلی خیلی ممنونم برای سایت خوبتون ;)

نگین در: تست مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 8 جهان نابرابر افتضاح😐پس کو سوالا؟

mh در: آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ عالییی

ramiya در: تست درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 4 برگی از تاریخ زمین عالی

gril blink در: سوالات انگلیسی پایه هشتم آنلاین - درس 1 My Nationality خوبه بدک نیس ولی خیلی اسونن

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم لینکی نیومد شماره ای که دادیم واتساپ نداره خاموشم هست

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم ام لینکی برای دانلود برام فرستاد نشده فقط رسید خرید ایمیل شده متاسفانه شماره ای که دادی هم واتساپ نداره

سها غلامی در: امتحان آنلاین چهارگزینه ای درس زیست شناسی 2 پایه یازدهم - فصل 2 حواس (گفتار 2 - حواس ویژه) عالی بود

نرگس خلجی در: آزمون درس زیست شناسی پایه دهم آنلاین - فصل 1 گفتار دوم زیست شناسی نوین عالی

محمد ماهان قاسمی در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 11 کانی‌ها خوب

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون تستی مجازی تاریخ 1 پایه دهم - درس 5 هند و چین سری 2 - درسی

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 1 کنش‌های ما - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی - درس 3 جهان اجتماعی - درسی

سوالات درس جغرافیای ایران پایه دهم آنلاین - فصل 1 جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

تست آنلاین درس جامعه شناسی 2 پایه یازدهم - درس 4 نمونه‌های فرهنگ جهانی (2) - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی جغرافیا 2 پایه یازدهم انسانی - درس 1 معنا و مفهوم ناحیه - درسی

سوالات امتحانی آنلاین درس آموزش قرآن پایه نهم - درس 1 سوره شوری و زخرف - درسی