در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه اخبار و مقاله ها لیست لغات زبان انگلیسی - مجموعه ی جامعی از لغات زبان انگلیسی (سری 2)

لیست لغات زبان انگلیسی - مجموعه ی جامعی از لغات زبان انگلیسی (سری 2)

در این مقاله شاه آزمون، لیست لغات زبان انگلیسی - مجموعه ی جامعی از لغات زبان انگلیسی را همراه با معنای فارسی برای شما آورده ایم. به امید یادگیری بیشتر زبان انگلیسی.

آموزش لیست جامعی از لغات زبان انگلیسی

لیست لغات زبان انگلیسی - مجموعه ی جامعی از لغات زبان انگلیسی

2001 always مدام
2002 always دائما
2003 Alzaz الزاس
2004 Alzheimer's disease بيماري آلزيمر
2005 amalgam ملقمه
2006 amass توده کردن
2007 amass wealth ثروت اندوختن
2008 amassment گردآوري
2009 amateur غيرحرفهي
2010 amateur دوستار
2011 amateur آماتور
2012 amateur غيرحرفهي
2013 amateur آماتور
2014 amateurish آماتوروار
2015 amateurism دوستاري
2016 amaz هاج وواج
2017 amaze حيران کردن
2018 amaze متحير ساختن
2019 amaze حيرت کردن
2020 amaze بهت زده کردن
2021 amaze مبهوت کردن
2022 amazed شگفتزده
2023 amazed حيرت زده
2024 amazed متعجب
2025 amazed بهت زده
2026 amazed متحير
2027 amazement سرگشتگي
2028 amazement اعجاب
2029 amazement سرگرداني
2030 amazement بهت
2031 amazement حيرت
2032 amazing دهشت انگيز
2033 amazing بهت انگيز
2034 amazing شگفت انگيز
2035 amazing بهت آور
2036 amazing اعجاب آميز
2037 amazing تحيرآور
2038 amazing اعجاب انگيز
2039 amazing تعجب آور
2040 amazing شگفت انگيز
2041 amazonian شير زن
2042 ambassador سفير
2043 ambassador يلچي
2044 ambassadors سفراء
2045 ambassadress همسر سفير
2046 amber شاهبوي
2047 amber کهربا
2048 amber کاهربا
2049 ambidextrous ذواليمينين
2050 ambient محاصره شده
2051 ambiguities مبهمات
2052 ambiguity ابهام
2053 ambiguous مبهم
2054 ambiguous language زبان مبهم
2055 ambition جاه طلبي
2056 ambitious بلند همت
2057 ambitious نامجو
2058 ambitiously جاه طلبانه
2059 ambivalent دوجنبهي
2060 ambsace دنکور
2061 ambulance آمبولانس
2062 ambulance بيمارستان سيار
2063 ambulance نعش کش
2064 ambulate درحرکت بودن
2065 ambush کمينگاه
2066 ambush کمين
2067 amebeia آميب
2068 amebic آميبي
2069 ameliorative بهتر شونده
2070 ameliorator بهبود دهنده
2071 amen آمين
2072 amendatory اصلاحي
2073 amendment اصلاحيه
2074 amendment اصلاح
2075 Ameneh آمنه
2076 Ameneh Khanum آمنهخانم
2077 Ameneh Khatun آمنهخاتون
2078 America آمريکا
2079 America يالات متحده آمريکا
2080 America اتازوني
2081 America امريکا
2082 america کشور آمريکا
2083 America امريکا
2084 American آمريکيي
2085 American آمريکن
2086 American آمريکيي
2087 American آمريکن
2088 American امريکيي
2089 American امريکيي
2090 american مربوط بامريکا
2091 American Airlines آمريکن ارلينز
2092 American Congressman نمينده آمريکيي
2093 ametabolic فاقد دگرديسي
2094 ametabolous فاقد دگرديسي
2095 amethyst در بنفش
2096 amethyst در کوهي بنفش
2097 amethystine ارغواني
2098 amianthus پنبه نسوز
2099 amidst در لابلي
2100 Amin امين
2101 amino acid اسيد آمينه
2102 Amir امير
2103 Amir Abbas اميرعباس
2104 Amir Ali اميرعلي
2105 Amir Faraj اميرفرج
2106 Amir Gholi اميرقلي
2107 Amir Hasan اميرحسن
2108 Amir Hoseyn اميرحسين
2109 Amir Mansur اميرمنصور
2110 Amir Mehdi اميرمهدي
2111 Amir Reza اميررضا
2112 Amjad امجد
2113 ammeter آمپرسنج
2114 ammonia آمونياک
2115 ammoniac آمونياکي
2116 ammonium chloride نشادر
2117 ammunition depot انبار مهمات
2118 ammunitions مهمات
2119 amnesia ذهول
2120 amnesia نسيان
2121 amnesty عفو عمومي کردن
2122 amnesty عفو
2123 Amnesty International عفو بين الملل
2124 amnion مشيمه
2125 amnion درون پرده
2126 amoeboid مانند آميب
2127 amok درحال جنون
2128 among جزو
2129 among در لابلي
2130 among در ميان
2131 among بين
2132 among در بين
2133 among در زمره
2134 among ميان
2135 among مابين
2136 among نزد
2137 among از ميان
2138 amonia امونياک
2139 amorist زن باز
2140 amorist عاشق پيشه
2141 amorous عاشقانه
2142 amorous عاشقانه
2143 amorous look نگاه عاشقانه
2144 amorously عاشقانه
2145 amorphous غير متبلور
2146 amorphous غير شفاف
2147 amortization مستهلک شدن
2148 amortization استهلاک
2149 amortization of capital استهلاک سرميه
2150 amortization of debt استهلاک دين
2151 amortized مستهلک
2152 Amos Nikhs آموس نيچ
2153 amount مقدار
2154 amount وجه
2155 amount مبلغ
2156 amount to بالغ شدن
2157 amounting to بالغ بر
2158 amounts مقادير
2159 amounts وجوه
2160 amperage ميليآمپر
2161 ampere آمپر
2162 amphetamine آمفتامين
2163 amphibian دوزيست
2164 amphibian ذوحياتين
2165 amphibian جانور دوزيست
2166 amphibian دوزيست
2167 amphibian ذوحياتين
2168 amphibology سخن دوپهلو
2169 amphibology يهام
2170 ampoule سرنگ
2171 amputate قطع اندام کردن
2172 Amran عمران
2173 Amrollah امرلله
2174 Amsterdam آمستردام
2175 amuse تفريح دادن
2176 amuse سرگرم کردن
2177 amusement فريب خوردگي
2178 amusement تفريح
2179 amusement تفنن
2180 amusement لهو
2181 amusement park تفريحگاه
2182 an يک
2183 Ana آنا
2184 Ana Novak آنا نوواک
2185 anachronism نابهنگامي
2186 anaclitic متکي به
2187 anacreontic شعر بزمي
2188 anadem گيس بند
2189 anadem گردن بند
2190 anadiplosis ردالعجز علي الصدر
2191 anaerobic ناهوازي
2192 anaesthesia داروي بيهوشي
2193 anagoge بزرگي معنوي
2194 anagogy بزرگي معنوي
2195 anagram جمله ديگر
2196 Anahita آناهيتا
2197 anal مجاور مقعد
2198 anal کوني
2199 anal مقعدي
2200 anal کون ده
2201 analects قطعات ادبي
2202 analeptic نيروبخش رواني
2203 analog data داده قياسي
2204 analog adder افزيشگر قياسي
2205 analog channel مجري قياسي
2206 analog computer کامپيوتر قياسي
2207 analog signal علامت قياسي
2208 analog transmission مخابره قياسي
2209 analogical قابل قياس
2210 analogous قابل قياس
2211 analysis تجزيه
2212 analysis تحليل
2213 analysis حل
2214 analyst تحليل گر
2215 analytical تحليلي
2216 analytical engine ماشين تحليلي
2217 analytics فرگشاشناسي
2218 analyzable فرگشاپذير
2219 analyze حلاجي کردن
2220 analyze تجزيه کردن
2221 analyze تحليل کردن
2222 analyze تشريح کردن
2223 analyze a problem مسئله حلاجي کردن
2224 analyzing حلاجي
2225 anarchist آشوب طلب
2226 anarchist هرج و مآرج طلب
2227 anarchy بي قانوني
2228 anarchy بي نظمي
2229 anarchy هرج و مرج
2230 anarchy آشوب طلبي
2231 anastomosis همدهانگري
2232 anastomosis بهم پيوستن
2233 anastrophe کلمات مقلوب
2234 anastrophe قلب عبارت
2235 anatomical تشريحي
2236 anatomist کالبد شناس
2237 anatomist تشريح دان
2238 anatomist کالبد شناس
2239 anatomy کالبد شناسي
2240 anatomy استخوانبندي
2241 anatomy مبحث تشريح
2242 Anbar عنبر
2243 ancestor نيا
2244 ancestor جده
2245 ancestor جد
2246 ancestors اجداد
2247 ancestors نياکان
2248 ancestors آباء
2249 ancestral اجدادي
2250 ancestral نياکاني
2251 ancestral نسبي
2252 ancestry اصل ونسب
2253 anchor لنگر
2254 anchor لنگر انداختن
2255 anchor person گويندهاخبار
2256 anchorage لنگراندازي
2257 anchovy کولي
2258 ancient باستاني
2259 ancient ديرنه
2260 ancient عتيقه
2261 ancient ديرينه
2262 ancient کهن
2263 ancient عتيق
2264 ancient ديرين
2265 ancient باستاني
2266 ancient قديم
2267 ancient. باستان
2268 ancientness قدمت
2269 ancientry عهد قديم
2270 ancients گذشتگان
2271 ancipital دو دم
2272 and و
2273 and ضرب منطقي
2274 and هم
2275 Andersen آندرسن
2276 Anderson اندرسن
2277 Anderson Cancer Research Center مرکز سرطان شناسي اندرسون
2278 Andes آند
2279 Andre Loban آندره لابان
2280 androgynous خنثي
2281 androgynous دوجنسه
2282 androgynous خنثي
2283 androgyny دوجنسي
2284 anecdotage مجموع حکيات
2285 anecdotal حکيتي
2286 anecdote ضرب المثل
2287 anecdote قصه کوتاه
2288 anecdotes فکاهيات
2289 anemia کم خوني
2290 anemic کم خون
2291 anemograph بادنگار
2292 anemography باد نگاري
2293 anemology باد شناسي
2294 anemometer بادسنج
2295 anemometry بادسنجي
2296 anemone لاله نعمان
2297 anesthesia هوش بري
2298 anesthesia بي هوشي
2299 anesthesia بيحسي
2300 anesthesia هوش بري
2301 anesthesiologist متخصص بيهوشي
2302 anesthesiologist متخصص بيهوشي
2303 anesthesize بيهوش کردن
2304 anesthetic بيحس کننده
2305 anesthetize بي حس کردن
2306 angel فرشته
2307 angel of death ملک الموت
2308 angelic ملکي
2309 angelic فرشتهي
2310 angels ملائک
2311 anger غيظ
2312 anger قهر
2313 anger خشم
2314 anger عصباني کردن
2315 anger برآشفتگي
2316 anger بر آشفتن
2317 anger تغير
2318 anger غضبناک کردن
2319 anger به خشم آوردن
2320 anger غضب
2321 angered خشمگين کردن
2322 angered خشمگين شدن
2323 angiology رگ شناسي
2324 angle گوشه
2325 angle کنج
2326 angle زاويه
2327 angled زاويهدار
2328 angles زويا
2329 anglicization انگليسي منشي
2330 anglicization انگليسي مابي
2331 anglicize انگليسي ماب کردن
2332 anglicize انگليسي ماب شدن
2333 Anglo Saxon انگلو ساکسن
2334 Anglo Saxon انگلو ساکسن
2335 Anglo-saxon آنگلو ساکسن
2336 anglophile طرفدار انگليسها
2337 angora goat مرغوز
2338 angriness غضبناکي
2339 angry غيظي
2340 angry غضبآلود
2341 angry غضبناک
2342 angry عصباني
2343 angry خشم آلود
2344 angry خشمگينانه
2345 angry نژند
2346 angry خشمگين
2347 angry خشمگينانه
2348 angry دژم
2349 angry برآشفته
2350 angry قرمز شده
2351 angry خشمناک
2352 angstrom آنگستروم
2353 anguish تاب و تب
2354 angular گوشه دار
2355 angular زاويهي
2356 angular گوشهدار
2357 angularity زاويه داري
2358 angularity گوشهداري
2359 angulate گوشهي
2360 angulation زاويهداري
2361 anihilated معدوم
2362 anihilation معدومي
2363 animal جانور
2364 animal جنبنده
2365 animal جمنده
2366 animal حيواني
2367 animal جانوري
2368 animal حيوان
2369 animal بهيمه
2370 animal driver چارپادار
2371 animal excrement پشگل
2372 animal for riding مال
2373 animal husbandry دام پروري
2374 animal instincts غرائز حيواني
2375 animal louse شپشه
2376 animal magnetism منتر
2377 animal nature حيوانيت
2378 animal-like جانوس مانند
2379 animalism نفس پرستي
2380 animalist نقاش جانور
2381 animalist مصور حيوانات
2382 animality زندگي جانوران
2383 animalize حيواني کردن
2384 animals بهائم
2385 animals مواشي
2386 animate جان دار
2387 animate روح دادن
2388 animate زندگي بخشيدن
2389 animate روح بخشيدن
2390 animosity کين
2391 animosity کينه
2392 animosity دشمني
2393 anise باديان
2394 aniseed زنيان
2395 Anita آنيتا
2396 Ankara آنکارا
2397 ankle قوزک پا
2398 ankle قوزک پا
2399 ankle رسغ
2400 ankle مچ پا
2401 anklet خلخال
2402 annals اخبار سال
2403 annals وقيع ساليانه
2404 annelid زرفيني
2405 annex ضميمه کردن
2406 annex ضميمه سازي
2407 annexation الحاق
2408 annexation ضميمه سازي
2409 annexation ضم
2410 annexed الحاقي
2411 annexed ضميم
2412 annihilate نابود کردن
2413 annihilate کن فيکون کردن
2414 annihilation نابودي
2415 annihilator نابودکننده
2416 anniversary جشن يادگاري
2417 anniversary سالروز
2418 anniversary سالگرد
2419 annotation حاشيهنويسي
2420 announce اعلان کردن
2421 announce اعلامداشتن
2422 announce اعلام کردن
2423 announce علنا اظهار داشتن
2424 announce مدرک دادن
2425 announce اعلامکردن
2426 announcement آگهي
2427 announcement اعلام
2428 announcer اعلام کننده
2429 announcer اعلامکننده
2430 announcer گوينده
2431 announcer of good news مبشر
2432 announcer of good news مبشر
2433 annoy بيحوصله کردن
2434 annoy دلتنگ کردن
2435 annoy مزاحم شدن
2436 annoy دلخورکردن
2437 annoy برسرلج آوردن
2438 annoy رنجه کردن
2439 annoy آزردن
2440 annoy رنجه دادن
2441 annoy آسوده نگذاشتن
2442 annoy مردم آزاري کردن
2443 annoy رنجاندن
2444 annoy آزرده کردن
2445 annoy بستوه آوردن
2446 annoy اذيت کردن
2447 annoyance ملا خاطر
2448 annoyance دلخوري
2449 annoyance رنجش
2450 annoyance آزردگي
2451 annoyance تاذي
2452 annoyance موي دماغ
2453 annoyance ملال
2454 annoyed دلخور
2455 annoyed آزرده
2456 annoyed آزرده خاطر
2457 annoyed ضجور
2458 annoying مدم آزار
2459 annoying رنجاننده
2460 annoying اذيت کننده
2461 annoying سرخوري
2462 annoying آزار دهنده
2463 annual يک ساله
2464 annual ساليانه
2465 annual سنواتي
2466 annual يکساله
2467 annual سالانه
2468 annual event رويداد سال
2469 annual mercury سلمه
2470 annual report گزارش سالانه
2471 annual report گزارشسالانه
2472 annually همه ساله
2473 annually سالانه
2474 annulation الغا
2475 annulment نسخ
2476 annulment ابطال
2477 annunciation تبشير
2478 annunciatory بشارتي
2479 anode قطب مثبت
2480 anode آنود
2481 anoint مسح کردن
2482 anoint تدهين کردن
2483 anointed مسح شدن
2484 anointment تدهين
2485 anoit روغن مالي کردن
2486 anoiting روغن مالي
2487 anoiting تدهيني
2488 anomalous غير متشابه
2489 anomaly غير متعارف
2490 anonym نام عاريه
2491 anonym نويسنده گمنام
2492 anonyme نويسنده گمنام
2493 anonyme نام عاريه
2494 anonymity گمنامي
2495 anonymity بينامي
2496 anonymous لاادري
2497 anonymous تخلصي
2498 anonymous مجهولالهويه
2499 anonymous گمنام
2500 anonymous بي اسم
2501 anonymous بي نام
2502 another ديگري
2503 another شخص ديگر
2504 another خودتان
2505 another دگر
2506 another guess قسمتي ديگر
2507 another one يکي ديگر
2508 another one يکي ديگر
2509 another time دگر بار
2510 another time بار دگر
2511 Anotolia آناتولي
2512 anserine مثل غاز
2513 Anserm Research Institute موسسه پژوهشي ينسرم
2514 Ansiyeh انسيه
2515 answer جواب دادن
2516 answer حساب پس دادن
2517 answer پاسخ
2518 answer پاسخ دادن
2519 answerable پاسخ دار
2520 answerable جواب دار
2521 answerback پاسخ برگشتيراديويي
2522 answering جوابده
2523 area عرصه
2524 area ناحيه
2525 area بلد
2526 area منطقه
2527 area ساحت
2528 area حوزه
2529 area مساحت
2530 area محوطه
2531 area زمينه
2532 area سطح
2533 areas مناطق
2534 areas نواحي
2535 Aref عارف
2536 arena پهنه
2537 arena صحنه
2538 arena جولانگاه
2539 arena ميدان
2540 arenicolous ماسه زي
2541 Arezu آرزو
2542 Argentina آرژانتين
2543 Argentinian آرژانتيني
2544 Argentinian آرژانتيني
2545 argentous نقره دار
2546 Arghavan ارغوان
2547 argillaceous گل مانند
2548 argillaceous رستي
2549 argol درد شراب
2550 argosy ناوگان تجارتي
2551 argot لهجه ولگردان
2552 arguable مستدل
2553 argue دليل آوردن
2554 argue مشاجره داشتن
2555 argue مشاجره کردن
2556 argue در افتادن
2557 argue محاجه کردن
2558 argue نزاع کردن
2559 argument بحث وجدل
2560 argument بحث
2561 argument جستار
2562 argument جر و بحث
2563 argument نشانوند
2564 argument حجت
2565 argument جدال
2566 argument دعوا
2567 argument association وابسته سازي نشانوند
2568 argumentation استدلال
2569 argumentation مباحهمنطقي
2570 argumentative جدلي
2571 argumentative اهل مباحثه
2572 argumentative استدلالي
2573 argumentative مشاجره ي
2574 arhythmic بي نواخت
2575 Ariana آريانا
2576 arid لم يزرع
2577 arid لم يزرع
2578 arid خشک
2579 Ariel Sharon آريل شارون
2580 Aries برج حمل
2581 arise بروز کردن
2582 aristocracy اشرافيت
2583 aristocracy نجبا
2584 aristocracy حکومت اشراف
2585 aristocracy طبقه اشراف
2586 aristocrat بزرگزاده
2587 aristocrat اشرافزاده
2588 aristocrat نجيب زاده
2589 aristocrat اشراف زاده
2590 aristocratic اعياني
2591 aristocratic اشرافي
2592 aristocrats اشراف
2593 aristocrats اعيان
2594 aristotle ارسطو
2595 arithmatic register ثبات حسابي
2596 arithmetic check مقابله حسابي
2597 arithmetic expression مبين حسابي
2598 arithmetic unit واحد حساب
2599 arithmetical حسابي
2600 arithmetical progression تصاعد عددي
2601 Arkansas آرکانزاس
2602 arm بازو
2603 arm مسلح کردن
2604 arm تسليح کردن
2605 arm chair صندلي راحتي
2606 Armaghn ارمغان
2607 Armaic ارامي
2608 armaments تسليحات
2609 Arman آرمان
2610 armature آرميچر
2611 armature winder سيم پيچ
2612 armature winding سيم پيچي
2613 armchair صندلي دسته دار
2614 armed تحت السلاح
2615 armed مسلح
2616 armed مجهز
2617 armed مسلحانه
2618 armed مسلحانه
2619 armed جنگ آماد
2620 armed forces نيروهي مسلح
2621 armed robber دزد مسلح
2622 armed robbery سرقت مسلحانه
2623 armenian ارمني
2624 armenian زبان ارمني
2625 armenian فرهنگ ارمني
2626 Armenians ارامنه
2627 armful بغل
2628 armful بقل
2629 armiger ملازم شواليه ها
2630 Armin آرمين
2631 arming تسليح
2632 armistice صلح موقت
2633 armistice متارکه جنگ
2634 armlet بازوبند
2635 armor جوشن
2636 armor piercing زره شکن
2637 armor plated زره دار
2638 armored زره پوش
2639 armored زرهي
2640 armored force نيروي زرهي
2641 armored vehicle زرهپوش
2642 armorer نگهبان اسلحه
2643 armorer زراد
2644 armorer زراد
2645 armorial اسلحهي
2646 armory زراد خانه
2647 armpit بغل
2648 armpit زير بغل
2649 arms manufacturer اسلحهساز
2650 arms manufacturing اسلحه سازي
2651 army عسکر
2652 army جيش
2653 army سپه
2654 army سپاه
2655 army لشکر
2656 army خيل
2657 army corps ستون
2658 aromatic خوشبو
2659 aromatic گياه خوشبو
2660 aromatization عطر سازي
2661 around گرداگرد
2662 around درحوالي
2663 around درحدود
2664 around به دور
2665 around دور
2666 around در گوشه و کنار
2667 around پيرامون
2668 around در اطراف
2669 around اطراف
2670 around تاحدود
2671 arousing تحريص
2672 arousing شهوت آميز
2673 arousing شهوت انگيز
2674 arquebus شمخال
2675 arrange مقرر داشتن
2676 arrange رديف کردن
2677 arrange قرار گذاشتن
2678 arrange ترتيب دادن
2679 arrange چيدن
2680 arrange مرتب کردن
2681 arrange تنسيق کردن
2682 arrange رديف شدن
2683 arrange room اتاق چيدن
2684 arranged ممهد
2685 arranged مقرر
2686 arranged آراسته
2687 arrangement ترتيب
2688 arrangement نظامت
2689 arrangement تنسيق
2690 arrangement نسق
2691 array آريه
2692 array declaration اعلان اريه
2693 arrayal of troops صف آرائي
2694 arrear درپشت
2695 arreared عقبافتاده
2696 arrears پس افت
2697 arrest بازداشت
2698 arrest دستگير کردن
2699 arrest توقيف
2700 arrest دستگير
2701 arrest جلب
2702 arrest بازداشت کردن
2703 arrest گرفتار کردن
2704 arrest دستگيري
2705 arrested دستگير شده
2706 arrival وصول
2707 arrival رسيد
2708 arrival تشريف فرمائي
2709 arrival نزول
2710 arrival مقدم
2711 arrive وارد شدن
2712 arrive تشريف فرما شدن
2713 arrive تشريف آوردن
2714 arrive سر رسيدن
2715 arrive فرا رسيدن
2716 arrive واصل شدن
2717 arrive واردشدن
2718 arrive رسيدن
2719 arrive وارد آمدن
2720 arrive از راه رسيدن
2721 arrogance گردنفرازي
2722 arrogance شدت عمل
2723 arrogance نخوت
2724 arrogance تکبر
2725 arrogant پرنخوت
2726 arrogant گردن فراز
2727 arrogant علم فروش
2728 arrogant خودکامه
2729 arrogant متفرعن
2730 arrogant مغرور
2731 arrow خدنگ
2732 arrow پيکان
2733 arrow تير
2734 arrow notch سوفار
2735 arrowy تير دار
2736 arrowy تير مانند
2737 arroyo آبکند
2738 Arsalan ارسلان
2739 arsenal زرادخانه
2740 arsenal مهمات جنگي
2741 Arshia عرشيا
2742 art هنري
2743 art هنر
2744 art هنر
2745 art student هنر جو
2746 arterial شرياني
2747 arteries شريين
2748 arteriole شريانچه
2749 arteriole شريان کوچک
2750 arteriole سرخرگچه
2751 artery شاهرگ
2752 artery شريان
2753 artery حبل
2754 artery سرخرگ
2755 artful نيرنگ باز
2756 artichoke انگنار
2757 article سرمقاله
2758 article مطلا
2759 article مقاله
2760 article of law ماده قانون
2761 articular مفصلي
2762 articulate بندبند
2763 articulate مفصل دار کردن
2764 articulation تلفظ شمرده
2765 articulation مفصل بندي
2766 articulation طرز گفتار
2767 artifacts آثار باستاني
2768 artificial مصنوعي
2769 artificial ساختگي
2770 artificial غيرطبيعي
2771 artificial insemination تلقيح مصنوعي
2772 artificial insemination بارورسازي مصنوعي
2773 artificial intelligence هوش مصنوعي
2774 artificial intelligence اطلاعات ساختگي
2775 artificial language زبان مصنوعي
2776 artificial limbs اندام مصنوعي
2777 artiller توپ خانه
2778 artillerist متخصص توپخانه
2779 artillery توپخانه
2780 artillery توپ
2781 artilleryman توپچي
2782 artisan افزارمند
2783 artist آرتيست
2784 artist پرهنر
2785 artist هنرور
2786 artist اهل فن
2787 artist ارباب هنر
2788 artist هنرمند
2789 artistic هنرمندانه
2790 artistic هنري
2791 artistic باهنر
2792 artistic work کار ذوقي
2793 artistry استعداد هنري
2794 artistry هنرمندي
2795 artless بي هنر
2796 artless غير صنعتي
2797 arty هنرنما
2798 Arvand river اروند رود
2799 Arya آريا
2800 Aryan آريان
2801 Aryan آرين
2802 Aryan آريان
2803 Aryan race نژاد آريائي
2804 Arzhang ارژنگ
2805 as بمنزله
2806 as بمثابه
2807 as مآب
2808 as بردم
2809 as بهشکل
2810 as در حالي که
2811 as همچنانکه
2812 as همانطور که
2813 as هنگامي که
2814 as همانطوريکه
2815 as همانگونه که
2816 as نظر بينکه
2817 as چنانکه
2818 as بشکل
2819 as بسان
2820 as بعنوان مثال
2821 as به صورت
2822 as آنطور
2823 as به عنوان
2824 as بصورت
2825 as a result در نتيجه
2826 as a result of در اثر
2827 as a result of براثر
2828 as a result of بر اثر
2829 as a result of در نتيجه
2830 as a sign of به نشانه
2831 as a token of به نشانه
2832 as an example منباب
2833 as before کماکان
2834 as before کما کان
2835 as before بشرح فوق
2836 as before کما في السابق
2837 as big as به اندازه
2838 as far as possible بحد امکان
2839 as follows بترتيب زير
2840 as good as بهمان خوبي
2841 as if انگار
2842 as if پنداريکه
2843 as if مثلينکه
2844 as if پنداري که
2845 as if انگاريکه
2846 as if مانا که
2847 as long as تاموقعيکه
2848 as long as بمدت طولاني
2849 as long as تاوقتيکه
2850 as long as به شرط آن که
2851 as long as بمقدار زياد
2852 as much as به اندازه
2853 as much as بقدر
2854 as much as possible هرچه بيشتر
2855 as occasion arises بالاقتضا
2856 as promised سر وعده
2857 as soon as بمجرد ينکه
2858 as soon as بمحض ينکه
2859 as soon as همينکه
2860 as soon as بمجردي که
2861 as soon as به محض ين که
2862 as soon as بمحض ينکه
2863 as soon as به محض آنکه
2864 as soon as possible در اسرع وقت
2865 as soon as possible هر چه زودتر
2866 as soon as possible هرچه زودتر
2867 as to عطف به
2868 as usual مطابق معمول
2869 as usual حسب العمول
2870 as usual مطابق معمول
2871 as well به خوبي
2872 Asa آسا
2873 Asad اسد
2874 Asadollah اسدالله
2875 asafetida انقوزه
2876 Asal عسل
2877 asbestos پنبه کوهي
2878 ascarid کرم معده
2879 ascaris آسکاريس
2880 ascend متصاعد شدن
2881 ascend عروج کردن
2882 ascend فرازيدن
2883 ascend فرازروي
2884 ascend صعود کردن
2885 ascendable فراز پذير
2886 ascendant فراز گري
2887 ascendant صعودي
2888 ascendant بالا رونده
2889 ascendible فراز پذير
2890 ascending متصاعد
2891 ascension عروج
2892 ascension صعود
2893 ascension معراج
2894 ascensional عروجي
2895 ascention عروج
2896 ascertain محقق دانستن
2897 ascertain محقق نمودن
2898 ascertainable محقق شدني
2899 ascertainable اثبات پذير
2900 ascesis کف نفس
2901 ascetic زاهدانه
2902 ascetic زاهدانه
2903 ascetic زاهد
2904 ascetic مرتاض
2905 ascetic رياضت کش
2906 ascetic ناسک
2907 ascetic مرتاض
2908 ascetic ناسک
2909 ascetic زاهد
2910 asceticism زاهدي
2911 ascot شال گردن
2912 ascribable قابل اسناد
2913 ascribed منسوب
2914 ascribed منسوب
2915 ascribing بستن به
2916 ascription اتصاف
2917 Asefi آسفي
2918 Asefi آصفي
2919 asepsis بي ميکروبي
2920 asepsis ضد عفوني
2921 asexual غير جنسي
2922 Asgar Oladi عسگراولادي
2923 Asgar Oladi عسگر اولادي
2924 Asghar اصغر
2925 ash خاکستر
2926 ash-tray خاکستردان
2927 ashamed سردرپيش
2928 ashamed خجل
2929 ashamed خجالت زده
2930 ashamed منفعل
2931 ashamed شرمنده
2932 ashamed سرافکنده
2933 Ashcroft اشکرافت
2934 ashen شبيه خاکستر
2935 ashen خاکستري
2936 ashes خاکستر
2937 ashes رماد
2938 Ashkabad عشقاآباد
2939 Ashkan اشکان
2940 ashlar سنگ بنا
2941 ashore بکنار
2942 ashore بکنار
2943 ashore درساحل
2944 Ashraf اشرف
2945 ashtray زير سيگاري
2946 ashtray زيرسيگاري
2947 ashura عاشورا
2948 Asia آسيا
2949 Asian آسييي
2950 Asian آسييي
2951 aside بکنار
2952 aside بيک طرف
2953 aside درخلوت
2954 aside بکنار
2955 aside صحبت تنها
2956 aside جدا گانه
2957 aside from گذشته از
2958 aside from that ازينگذشته
2959 aside from that گذشته از آن
2960 aside from this گذشته ازين
2961 Asil Salman Mansour اصيل سلمان منصور
2962 asininity حماري
2963 Asiyeh آسيه
2964 ask طلب کردن
2965 ask تقاضا کردن
2966 ask سئوال کردن
2967 ask پرسش کردن
2968 ask مسئلت کردن
2969 ask پرسيدن
2970 ask تمنا کردن
2971 ask اجازه خواستن
2972 ask استدعا کردن
2973 ask استفسار کردن
2974 ask تقاضا نمودن
2975 ask تمنا داشتن
2976 ask about سراغ گرفتن
2977 ask for طلبيدن
2978 ask for خواستار شدن
2979 ask for خواستار بودن
2980 ask for درخواست کردن
2981 ask for delay استمهال طلبيدن
2982 ask for forgiveness استغفار طلبيدن
2983 ask for help طلب استعانت کردن
2984 ask for loan وام خواستن
2985 ask forgiveness آمرزش طلب کردن
2986 ask permission اذن خواستن
2987 ask permission رخصت خواستن
2988 askesis کف نفس
2989 askew اريب وار
2990 askew اريب وار
2991 asking سراغ
2992 asking forgiveness استغفار
2993 asking forgiveness مستغفر
2994 asking permission استجازه
2995 aslant بسوي سراشيب
2996 aslant اريبي
2997 aslant بسوي سراشيب
2998 asleep خوابيده
2999 asleep در خواب
3000 asleep در خواب
3001 asleep خواب
3002 asleep خفته
3003 Asna Ashari اثني عشري
3004 asparagoideae مارچوبه ييان
3005 asparagus شودي
3006 asparagus مارچوبه
3007 aspect جنبه
3008 aspect منظره
3009 aspect منظر
3010 aspersion هتک
3011 asphalt اسفالت
3012 asphalt زفت معدني
3013 asphalt اسفالت کردن
3014 asphalt آسفالت
3015 asphalt قير معدني
3016 asphaltite قير طبيعي
3017 asphaltum قير معدني
3018 asphaltum زفت معدني
3019 aspheric شبيه کره
3020 asphyxiate خناق پيدا کردن
3021 aspiration رجا
3022 aspirations مطامع
3023 aspire بلند پروازي کردن
3024 aspirin آسپيرين
3025 aspiring بلند همت
3026 ass ماتحت
3027 ass الاغ
3028 ass دراز گوش
3029 ass-driver خرک چي
3030 assailable قابل حمله
3031 assailant ضارب
3032 Assam آسام
3033 assassin آدمکش
3034 assassin قاتل
3035 assassinate ترور کردن
3036 assassination ترور
3037 assassination قتل
3038 assassinative تروري
3039 assassins حشاشين
3040 assault يورش
3041 assault حمله کردن
3042 assault تهاجم
3043 assay عيارگري
3044 assay محک زدن
3045 assay عيار
3046 assay عيار گرفتن
3047 assayer عيارگير
3048 assayer عيارسنج
3049 assaying عيارگيري
3050 assaying عيارسنجي
3051 assemble فراهم آمدن
3052 assemble هم گذاردن
3053 assemble سوار کردن
3054 assembler همگذار
3055 assembler سوار کننده
3056 assembly شورا
3057 assembly شوري
3058 assembly معشر
3059 assembly مجمع
3060 assembly همگذاري
3061 assembly language زبان همگذاري
3062 assembly line خط توليد
3063 assembly line تيمار خط
3064 assembly list سياهه همگذاري
3065 Assembly of Defiant Clerics مجمع روحانيون مبارز
3066 assembly program برنامه همگذاري
3067 assemblyman عضو انجمن
3068 assemblyman عضو مجلس
3069 assertion تقرير
3070 assertive ادعا کننده
3071 assessment ارزيابي
3072 assessment وضع ماليات
3073 assessment اظهارنظر
3074 assessor ارزياب
3075 assets داروندار
3076 assiduity مواظبت
3077 assiduous مستدام
3078 assiduous عاکف
3079 assign مقعر کردن
3080 assign مقرر داشتن
3081 assign مامور کردن
3082 assign گماردن
3083 assign واگذار کردن
3084 assign officer افسر معين کردن
3085 assignability قابل تعيين
3086 assignable حوالهي
3087 assignable واگذاردني
3088 assignation قرار ملاقات
3089 assigned گماشته
3090 assigner واگذار کننده
3091 assignment گمارش
3092 assignment تکليف
3093 assignment گماشت
3094 assignor واگذار کننده
3095 assimilable قابل تجانس
3096 assimilate سازش کردن
3097 assimilate شبيه ساختن
3098 assimilate تلفيق کردن
3099 assimilate هم جنس کردن
3100 assimilate يکسان کردن
3101 assimilate همانند ساختن
3102 assimilative شباهت دار
3103 assimilator همانند سازنده
3104 assist مراعات حال کردن
3105 assist ياري نمودن
3106 assist اعانه دادن
3107 assist اعانه کردن
3108 assist مساعدت کردن
3109 assist استعانت دادن
3110 assist ياري کردن
3111 assist معاونت کردن
3112 assistance دستياري
3113 assistance معونت
3114 assistance مدد
3115 assistance ياري
3116 assistance همراهي
3117 assistance پيمردي
3118 assistance مساعدت
3119 assistance غياث
3120 assistance اعانت
3121 assistance نصر
3122 assistance معاونت
3123 assistance مددکاري
3124 assistance دست ياري
3125 assistance seeking معتضد
3126 assistant همياور
3127 assistant معين
3128 assistant معاظد
3129 assistant نيب
3130 assistant معاون
3131 assistant کمک
3132 assistant ياور
3133 assistant دستيار
3134 assistant نيب
3135 assistant نصير
3136 assistant مددکار
3137 assistant دست يار
3138 assistant يار
3139 assistant commissioner بهريار
3140 assistant manager معاون رئيس اداره
3141 assistant patrol leader جوخه يار
3142 assistant professor استاديار
3143 assistant superintendent ناظم مدرسه
3144 associable معاشرتي
3145 associable قابل معاشرت
3146 associable متجانس شدني
3147 associable انطباق پذير
3148 associate هم نشيني کردن
3149 associate آميخته شدن
3150 associate هم نشين شدن
3151 associate نزديکي کردن
3152 associate مخالطت کردن
3153 associate اختلاط کردن
3154 associate حشر داشتن
3155 associate هم نشين
3156 associate professor دانشيار
3157 associated محشور
3158 Associated Press خبرگزاري آسوشيتدپرس
3159 Associated Press آسوشيتد پرس
3160 association خلطه
3161 association تداعي
3162 association وابسته سازي
3163 association آميزش
3164 association معاشرت
3165 association مخالطت
3166 association هم نشيني
3167 association اشتراک
3168 association of ideas تداعي معاني
3169 associational متداعي
3170 associations مجامع
3171 associative انجمني
3172 associative شرکت پذير
3173 associative variable متغير انجمني
3174 assorted جور کرده
3175 assortment طبقه بندي
3176 assortment جوري
3177 assuasive ساکت کننده
3178 assume فرض کردن
3179 assume فرضکردن
3180 assume پنداشتن
3181 assume بر عهده داشتن
3182 assume بخود بستن
3183 assume گمان کردن
3184 assumed فرضي
3185 assumed مفروض
3186 assuming لاف زن
3187 assuming بفرض ينکه
3188 assuming the name متخلص به
3189 assumpsit مقاطعه کاري
3190 assumption پنداشت
3191 assumption فرض
3192 assumption گمان
3193 assumptions حدسيات
3194 assurance اطمينان
3195 assurance پشتگرمي
3196 assurance خاطرجمعي
3197 assurance يقان
3198 assurance پشت گرمي
3199 assure مطمئن کردن
3200 assure خاطرجمع کردن
3201 assure خاتر جمع کردن
3202 assure اطمينان دادن
3203 assure مطمئن ساختن
3204 assured بيمه شده
3205 assurer اطمينان دهنده
3206 assuror اطمينان دهنده
3207 assyria کشور آشور
3208 Assyria آسور
3209 Assyria آشور
3210 Assyrian آشوري
3211 assyrian زبان آشوري
3212 Assyrian آشوري
3213 Assyrian آسوري
3214 asteria ياقوت کبود
3215 asterisk ستاره
3216 asteroid شهاب آسماني
3217 asteroid سياره خرد
3218 asteroid شبيه ستاره
3219 asteroid ستاره مانند
3220 asteroid سيارک
3221 asteroid ستارک
3222 asthma تنگي نفس
3223 asthma تنگ نفس
3224 asthma ضيقالنفس
3225 asthma نفس تنگي
3226 asthma نفس تنگه
3227 asthmatic تنگ نفس
3228 asthmatic آسمي
3229 astir در جنبش
3230 astir در حرکت
3231 astomatal فاقد دهان
3232 astonish متحير کردن
3233 astonish گيج کردن
3234 astonish بيهوش کردن
3235 astonish مبهوت کردن
3236 astonished گيج
3237 astonished مبهوت
3238 astonishing حيرت انگيز
3239 astonishing حيرت آور
3240 astonishing تحيرآور
3241 astonishment سرگشتگي
3242 astonishment حيراني
3243 astonishment گيجي
3244 astonishment خيرگي
3245 astonishment تحير
3246 astraddle گشاد گشاد
3247 Astrakhan حاجي ترخان
3248 astral شبيه ستاره
3249 astray بي راه
3250 astray بيراه
3251 astray گمراه
3252 astringent جمع کننده
3253 astringent طاقت فرسا
3254 astringent گس
3255 astringent سخت گير
3256 astrolabe استرلاب
3257 astrolabe اسطرلاب
3258 astrologer احکامي
3259 astrologer منجم
3260 astrologer رمال
3261 astrologer طالع بين
3262 astrologer ستاره شناس
3263 astrologer وقت شناس
3264 astrological هيئتي
3265 astrology طالع بيني
3266 astrology ستاره شناسي
3267 astrology نجوم
3268 astrology رمالي
3269 astrology طالع بيني
3270 astronaut فضانورد
3271 astronaut کيهان نورد
3272 astronavigation ستارهنوردي
3273 astronavigation فضانوردي
3274 astronomer ستارهشناس
3275 astronomer اخترشناس
3276 astronomer منجم
3277 astronomer رصد نشين
3278 astronomer فضاشناس
3279 astronomer هيئت دان
3280 astronomer اختر شناس
3281 astronomical سرسام آور
3282 astronomical نجومي
3283 astronomical laws احکام نجومي
3284 astronomical table جدول نجومي
3285 astronomy علم نجوم
3286 astronomy ستاره شناسي
3287 astronomy ستاره سنجي
3288 astronomy طالع بيني
3289 astronomy آسمان شناسي
3290 astronomy ستارهشناسي
3291 astronomy نجوم
3292 astute تيز هوش
3293 asylum پناهندگي
3294 asylum يتيم خانه
3295 asylum بست
3296 asylum بستگاه
3297 asylum نوانخانه
3298 asymmetric نامتقارن
3299 asymmetrical بي قرينه
3300 asymmetrical نامتقارن
3301 asymptote مجانب
3302 asynchronism غيرهمزماني
3303 asynchronism غيرهمزماني
3304 asynchronism غير معاصر
3305 asynchronous ناهمگام
3306 asynchronous غير همزمان
3307 asynchronous computer کامپيوتر ناهنگام
3308 asynchronous control کنترل ناهمگام
3309 asynchronous transmission مخابره ناهنگام
3310 asynchrony غير معاصر
3311 asynchrony بدون هموقتي
3312 at بر حسب
3313 at به
3314 at به طرف
3315 at در
3316 at سر ساعت
3317 at بنابر
3318 at پهلوي
3319 at در خدمت
3320 at در ساعت
3321 at بقرار
3322 at ساعت
3323 at a fixed price مقطا
3324 at a glance در يک نگاه
3325 at a suitable time در موقع مناسب
3326 at a time زماني
3327 at about به قيمت حدود
3328 at all اصلاً
3329 at first ابتدا
3330 at first در ابتدي کار
3331 at harvest سرخرمن
3332 at least اقلا
3333 at least لااقل
3334 at least حداقل
3335 at least دست کم
3336 at midnight نيمه شب
3337 at most حداکثر
3338 at night در دل شب
3339 at night شبانه
3340 at once يکباره ي
3341 at once به يکباره
3342 at once در يک زمان
3343 at once يک باره
3344 at once بالمره
3345 at pleasure بدلخواه
3346 at present فعلا
3347 at random الله بختي
3348 at sight عندالرويت
3349 at that time در آن زمان
3350 at the appointed time در ساعت مقرر
3351 at the appointed time در موعد مقرر
3352 at the appropriate time در موقع مقتضي
3353 at the bottom of ته
3354 at the end of ته
3355 at the level of در سطح
3356 at the same time as همزمان با
3357 at the time of درظرف
3358 at the time of در زمان
3359 at the time of هنگام
3360 at the time of در مدت
3361 at the time of در هنگام
3362 at the time of به هنگام
3363 at the very moment همانگاه
3364 at work سر کار
3365 Ata Muhammad عطا محمد
3366 Atabak اتابک
3367 atacker حملهکننده
3368 Ataollah عطاالله
3369 Atash آتش
3370 Ataturk آتاتورک
3371 Atefeh عاطفه
3372 atelier آتليه
3373 atelier کارگاه هنري
3374 atheism زندقه
3375 atheism الحاد
3376 atheism زنديقي
3377 atheist خدا نشناس
3378 atheist خدانشناس
3379 atheist زنديق
3380 atheist ملحد
3381 atheist خدانشناس
3382 atheist بي خدا
3383 atheist زنديق
3384 atheist ملحد
3385 atheist ناخدا
3386 atheistic ناخدا
3387 atheists ملاحده
3388 Athens آتن
3389 athlete بکتاش
3390 athlete پهلوان
3391 athlete زورآزما
3392 athlete ورزشکار
3393 athlete قهرمان ورزش
3394 athletic پهلواني
3395 athletic ورزشي
3396 athleticism ورزشکاري
3397 athletics زور ورزي
3398 Atifeh عطيفه
3399 Atikeh عاتيکه
3400 atilt يک ور
3401 atilt بطور کج
3402 Atlantic آتلانتيک
3403 Atlantic Ocean اقيانوس اطلس
3404 atlases مهره اطلس
3405 atlases نقشه جهان
3406 atmometer بخارسنج
3407 atmospheric جوي
3408 atmospherics جويات
3409 atom اتم
3410 atom آتم
3411 atomic اتمي
3412 atomic mass جرم اتمي
3413 atomic non-proliferation منع اشاعه فن آوري اتمي
3414 atomic weight وزن اتمي
3415 atomics مبحث اتم
3416 atomization تبديل جسم بذرات کوچک
3417 atomization بمباران اتمي
3418 atomizer ژيگلور
3419 atone کفاره دادن
3420 atone تقاص پس دادن
3421 atonement ديه
3422 atrabilious سست مزاج
3423 atrium مي ريزد
3424 atrocities جنيات
3425 attach الصاق کردن
3426 attach ضميمه کردن
3427 attached علاقهمند
3428 attached چسباننده
3429 attached دلبسته
3430 attached علاقمند
3431 attached ملازم
3432 attached ملتصق
3433 attached ملازم
3434 attached چسبيده
3435 attaching الصاق
3436 attachment ضميمه
3437 attachment عليقه
3438 attachment چسبيدگي
3439 attachment پيوست
3440 attachment علاقه مندي
3441 attachment دلبستگي
3442 attachments لواحق
3443 attachments ملحقات
3444 attachments ضواهر
3445 attachments علائق
3446 attack تک
3447 attack هجوم آوردن
3448 attack حمله بردن
3449 attack حمله کردن
3450 attack يورش
3451 attack تک
3452 attack هدف حمله قرار دادن
3453 attack هجوم کردن
3454 attack تکش
3455 attack هجوم بردن
3456 attack حمله ور شدن
3457 attack حمله
3458 attack مورد حمله قرار دادن
3459 attack تاخت کردن
3460 attack تعرض کردن
3461 attack حملهور
3462 attack يورش آوردن
3463 attack هجوم
3464 attack يورش کردن
3465 attack تهاجم کردن
3466 attacking حملهي
3467 attacking متهاجم
3468 attain دست يافتن به
3469 attain بدست آوردن
3470 attain بدست آمدن
3471 attain نيل شدن
3472 attain a desired end بوصال رسيدن
3473 attain goal بمنزل رسيدن
3474 attain goals بمراد رسيدن
3475 attain one s goals بمراد خود رسيدن
3476 attain one's goals بمراد خود رسيدن
3477 attain perfection بحد کمال رسيدن
3478 attainable قابل دسترسي
3479 attainable بدست آوردني
3480 attainable دردسترس
3481 attainment نيل
3482 attainment منال
3483 attainment فضيلت
3484 attainment حصول
3485 attar عطر گل
3486 attempt کوشش
3487 attempt سعي
3488 attempt to kill سوءقصد
3489 attempted murder اقدام به قتل
3490 attempting مبادرت
3491 attend پرداختن
3492 attend حضور يافتن
3493 attend ملازمه
3494 attend ملازمت کردن
3495 attend ملازمه داشتن
3496 attend حاضر شدن
3497 attendance ملتزمين
3498 attendance ملازمت
3499 attendance تيمار
3500 attendance پرستاري
3501 attendance حضار
3502 attendant ملازم
3503 attendant ملتزم
3504 attendant ملازم
3505 attention توجه
3506 attention دل دادن
3507 attention دقت
3508 attention مراقبت
3509 attention اعتنا
3510 attention حواس
3511 attention مواظبت
3512 attentive مواظب
3513 attentive دربند
3514 attentive متوجه
3515 attenuate ضعيف شذن
3516 attest سوگند ياد کردن
3517 attest a signature تصديق امضاء کردن
3518 attestation تحليف
3519 attire لباس پوشاندن
3520 attitude طرز برخورد
3521 attorney وکيل
3522 attorney وکيل مدافع
3523 attorney appointing توکيل
3524 attorney at law وکيل دعاوي
3525 attornies وکالء
3526 attorny of the subject وکيل الرعيا
3527 attract مجذوب ساختن
3528 attract مجذوب کردن
3529 attracted مجوب
3530 attracted مجذوب
3531 attraction جلب
3532 attraction جاظب
3533 attraction جاظبه
3534 attraction جذابيت
3535 attraction جذب
3536 attraction دلفريبي
3537 attraction جاذبه
3538 attraction ربيش
3539 attractions زخارف
3540 attractive فريبنده
3541 attractive دلاويز
3542 attractive دلکش
3543 attractive گيرا
3544 attractive دلربا
3545 attractive گيرنده
3546 attractive جاظب
3547 attractive جذاب
3548 attractive تيکه
3549 attractive دلبند
3550 attractive جاذب
3551 attractive دلفريب
3552 attractive quality رنگ و بو
3553 attractiveness جذابيت
3554 attractiveness جاذبيت
3555 attractiveness ملاحت
3556 attractiveness گيرندگي
3557 attractiveness گيرائي
3558 attractivness جاظبيت
3559 attributable اسناد دادني
3560 attributable نسبت دادني
3561 attributable قابل نسبت دادن
3562 attribute وصف
3563 attribute اسناد دادن
3564 attribute اسناد کردن
3565 attribute صفت
3566 attribute منسوب داشتن
3567 attribute منسوب کردن
3568 attribute نسبت دادن
3569 attributed مسند
3570 attributes صفات
3571 attributing بستن به
3572 attributive وصفي
3573 attributive adjective صفت توصيفي
3574 attributive adjective وجه وصفي
3575 Atusa آتوسا
3576 Atyeh عطيه
3577 atypical غيرمعمولي
3578 auburn خرميي
3579 auction فروش
3580 auction بمزيده گذاشتن
3581 auction حراج
3582 auction بمزيده گذاشتن
3583 auctioneer حراجچي
3584 audacious گستاخ
3585 audacious جسور
3586 audacious بي پروا
3587 audacity بي باکي
3588 audibility رسائي
3589 audibility قابليت استماع
3590 audible شنيدني
3591 audible signal علامت سمعي
3592 audience حاضرين
3593 audience ملاقات رسمي
3594 audience مستمعين
3595 audile مسموع
3596 audio شنيدي
3597 audio شنيدي
3598 audio frequency بسامد سمعي
3599 audio-visual ديد و شنودي
3600 audio-visual ديد و شنوي
3601 audiometer شنيي سنج
3602 audiometry شنيي سنجي
3603 audiophile علاقمند بموسيقي
3604 audit office اداره مميز
3605 audition استماع
3606 audition قدرت استماع
3607 audition آزميش هنرپيشه
3608 audition سامعه
3609 auditive سماعي
3610 auditive سمعي
3611 auditor مميز
3612 auditor مميز
3613 auditor مميز حسابداري
3614 auditor مستمع
3615 auditor مستمع
3616 auditor شنونده
3617 auditorium طالار
3618 auditorium شنوندگاه
3619 auditory سمعي
3620 auditory سماعي
3621 auditory سامعهي
3622 auditory meatus مجري سامعه
3623 augmentative متراکم شونده
3624 augmentative متراکم کننده
3625 augmenter زياد کننده
3626 augur فال بين
3627 augur استخاره کردن
3628 augural استخاره
3629 august عالي نسب
3630 August آگوست
3631 August اوت
3632 August Roden آگوست رودن
3633 aunt زن عمو
3634 aunt زندائي
3635 aunt عمه
3636 aunt آبو
3637 aunt زن عمو
3638 aunt خاله
3639 aural گوشي
3640 auricular تواتري
3641 auriferous زرخيز
3642 auriferous طلادار
3643 aurora سرخي شفق
3644 auspice تطير
3645 auspices توجهات
3646 auspicious هميون
3647 auspicious خجسته
3648 auspicious فرخنده
3649 auspicious فرخ
3650 austere رياضت کش
3651 austerity رياضت
3652 Australia استراليا
3653 Australian استراليائي
3654 Australian استراليائي
3655 Austria اطريش
3656 Austria اتريش
3657 Austrian اتريشي
3658 Austrian اطريشي
3659 Austrian اطريشي
3660 Austrian اتريشي
3661 autarchy جبار مطلق
3662 autarky جبار مطلق
3663 authentic موثق
3664 authentic قابل اعتماد
3665 authentic معتبر
3666 authenticate اعتباردادن
3667 authenticity اصالت
3668 authenticity سنديت
3669 authenticity صحت و سقم
3670 author موجد
3671 author مصنف
3672 author نگارنده
3673 author نگارگر
3674 author's royalty حق التاليف
3675 authoritarian طرفدار استبداد
3676 authoritative حاکمانه
3677 authoritative حاکمانه
3678 authorities مراجع
3679 authorities اولياء امور
3680 authorities شئون
3681 authorities اولياء
3682 authorities متصديان
3683 authority مجوز
3684 authority صاحب نظر
3685 authority واردبکار
3686 authority اختيار
3687 authority مسئوول
3688 authority اجازه
3689 authority امارت
3690 authority يا سندي
3691 authority حاکميت
3692 authority صولت
3693 authority نويسنده معتبر
3694 authorization تنفيذ
3695 authorize اختيار دادن
3696 authorize تنفيذ کردن
3697 authorized مجاز
3698 authorized صاحب اختيار
3699 authorized ماذون
3700 authorized signature امضي مجاز
3701 auto ماشين سواري
3702 autobahn اتوبان
3703 autobiographer خودزيستنامه نگار
3704 autobiographical خودزيستنامهي
3705 autobiography خودزيستنامه
3706 autocracy استبداد
3707 autocrat سلطان مطلق
3708 autocrat سلطان مستبد
3709 autocratic استبدادي
3710 autocratically مستبدانه
3711 autoecious تک ميز بانه
3712 autoerotism احتلام
3713 autogamy خودگاني
3714 autogenic خودزا
3715 autograft خودپيوند
3716 autograph دستينه
3717 autograph مثل عکس
3718 autographic خودخوار
3719 autography خودخواري
3720 autolysis خودکافت
3721 automata ماشينهي خودکار
3722 automata theory نظريه ماشينها
3723 automate خود کار کردن
3724 automated خودکار شده
3725 automatic خودکار
3726 automatic check مقابله خودکار
3727 automatic computer کامپيوتر خودکار
3728 automatic control کنترل خودکار
3729 automatic equipment سامانه خودکار
3730 automatic testing آزميش خودکار
3731 automatic weapon اسلحه خودکار
3732 automatically خودبخود
3733 automatically بصورت خودکار
3734 automatically بخودي خود
3735 automaticity خودبخودي
3736 automation اتوماسيون
3737 automatism بطور خودکار
3738 automatization خودکاري
3739 automaton ماشين خودکار
3740 automnal پائيزه
3741 automobile ماشين سواري
3742 automobile ماشين خودرو
3743 automobile اتومبيل
3744 automobile خودرو
3745 automobile industries صنيع خودرو سازي
3746 automobile industries صنيع خودرو
3747 automobile industry صنعت خودرو
3748 automobile industry صنعت خودرو سازي
3749 Automobile Research and Modernization Center مرکز تحقيقات و نو آوري خودرو
3750 automotive خودرو
3751 autonomist طرفدار خودمختاري
3752 autonomous خود مختار
3753 autonomous خودگردان
3754 autonomous خودمختار
3755 autonomously بصورت خودگردان
3756 autonomy خودمختاري
3757 autonomy خودگراني
3758 autonomy خودبري
3759 autopsy تشريح مرده
3760 autopsy کالبد شکافي
3761 autopsy کالبد شکافي جسد
3762 autosomal غير جنسي
3763 autosuggestion القاء بنفس
3764 autosuggestion تلقين بخود
3765 autotransformer خود مبدل
3766 autotype چاپ خودکار
3767 autotype سوادعين
3768 autumn خزان
3769 autumn پييز
3770 autumn برگ ريزان
3771 autumn پائيز
3772 autumn خريف
3773 autumnal خزاني
3774 autumnal خريفي
3775 auxiliary کمکي
3776 auxiliary operatich عمل کمکي
3777 auxiliary storage انبار کمکي
3778 auxiliary verb فعل معين
3779 av معکوس
3780 av معکوس
3781 Ava آوا
3782 avail بکار خوردن
3783 avail سودمند بودن
3784 availability شخص مفيد
3785 availability فراهمي
3786 availability دسترسي
3787 availability دست يابي
3788 available قابل دريافت
3789 available در دست
3790 available فراهم
3791 available دسترس
3792 available موجود
3793 available دست ياب
3794 avalanche بهمن
3795 avaricious زيادهجو
3796 avenge دادگيري کردن
3797 avenger انتقام گيرنده
3798 avenger انتقام جو
3799 avenger انتقام گير
3800 avenger منتقم
3801 avenger خونخواه
3802 avenger دادگير
3803 avenging انتقام گيري
3804 avenuse خيابان وسيع
3805 average متوسط
3806 average معدل
3807 average معدل
3808 average حد متوست
3809 average ميانگين
3810 average متوسط
3811 average متعارفي
3812 average of معدل گرفتن
3813 averment اظهار محض
3814 aversion بدآمدن
3815 aversion نفرت
3816 avesta کتاب زرتشت
3817 Avesta اوستا
3818 avgas سوخت طياره
3819 avian مرغي
3820 aviarist مرغدار
3821 aviarist متصدي مرغان
3822 aviarist مرغدار
3823 aviary مرغداني
3824 aviary محل پرندگان
3825 aviate هواپيما راني کردن
3826 aviation هوانوردي
3827 aviation هواپيمائي
3828 aviation هواپيميي کشوري
3829 aviation هوا نوردي
3830 aviation convention عرف هوانوردي
3831 aviator هوانورد
3832 Avicenna بو علي سينا
3833 aviculture مرغداري
3834 avidity حرص
3835 avidly مشتاقانه
3836 Avizeh آويزه
3837 avocado اوکادو
3838 avoid اجتناب کردن
3839 avoid پرهيز کردن
3840 avoid تحاشي کردن
3841 avoid احتراز کردن
3842 avoid اعراض کردن
3843 avoid شانه خالي کردن
3844 avoid طفره رفتن از
3845 avoid پرهيختن
3846 avoidable اجتناب پذير
3847 avoidance حذر
3848 avoidance اجتناب
3849 avoidance تحاشي
3850 avoidance احتراز
3851 avoidance تجنت
3852 avoided محذور
3853 avoiding اعراض
3854 avouch مستقر ساختن
3855 avowal اظهار آشکار
3856 avowed اعتراف شده
3857 avuncular مرتهن ياگروگير
3858 await انتظار کشيدن
3859 await در انتظار بودن
3860 awake بيدار
3861 awake بيداري کشيدن
3862 awake بيدار ماندن
3863 award اعطا کردن
3864 award اعطاء کردن
3865 award جيزه
3866 awards جويز
3867 aware ملتفت
3868 aware مسبوق
3869 aware هشيار
3870 aware مطلع
3871 aware هوشيا
3872 aware باخبر
3873 aware واقف
3874 aware نسبوق بودن
3875 aware آگاه
3876 aware بر حذر
3877 aware ببااطلاع
3878 aware آگه
3879 awareness هشياري
3880 awareness هوشياري
3881 awareness آگاهي
3882 away کنار
3883 away متصلا
3884 away بيک طرف
3885 away دوراز
3886 away فاصلهدار
3887 awe هيبت
3888 awe هيبت دادن
3889 awe-inspiring باهيبت
3890 awesome وحشت آور
3891 awestruck خوف زده
3892 awhile مدتي
3893 awhile يک چندي
3894 awkward غير استادانه
3895 awkward بي قواره
3896 awkward خامدست
3897 awkward خامکار
3898 awkward سرهم بند
3899 awkwardness ناشيگري
3900 awl سوراخ کن
3901 awl درفش
3902 awry بطور ميل
3903 awry چپ چپ
3904 ax تبر
3905 ax تيشه
3906 axe تيشه زدن
3907 axe تيشه
3908 axial محوري
3909 axillary زيربغلي
3910 axiology ارزش شناسي
3911 axioms بديهيت
3912 axis آسه
3913 axis محور چرخ
3914 axis powers نيروهي محور
3915 axle محور
3916 axle آسه
3917 axle-shaft پولوس
3918 Ayandeh Research Institute موسسه پژوهشي ينده
3919 Ayat يت
3920 Ayatollah يتالله
3921 Ayatollah Hakim يت الله حکيم
3922 Ayatollah Seyed Mohammad Bagher Al Hakim يت الله سيد محمد باقر حکيم
3923 Ayatollah Sistani يت الله سيستاني
3924 Ayatollah Vaez Tabasi يت الله واعظ طبسي
3925 Ayda يدا
3926 Ayman Al-Zwahiri يمن الظواهري
3927 Aynollah عينالله
3928 Ayyub يوب
3929 Azadeh آزاده
3930 Azam اعظم
3931 Azam ol-moluk اعظم الملوک
3932 Azam ol-Sadat اعظم السادات
3933 Azar آذر
3934 Azar آذردخت
3935 Azar آذر
3936 Azarm آزرم
3937 Azerbaijan آذربيجان
3938 Azerbaijani آذري
3939 Azery آذري
3940 Azim عظيم
3941 Azimollh عظيمالله
3942 azimuth السمت
3943 Azin آذين
3944 Azita آزيتا
3945 Aziz عزيز
3946 Azizeh عزيزه
3947 Azizeh Beygom عزيزهبيگم
3948 Azizollah عزيزالله
3949 azoic بي زيوي
3950 Azrael عزرائيل
3951 azure مينا
3952 azure سنگ لاجورد
3953 azure مينا
3954 azure لاجورد
3955 azure نيلي
3956 azure آسمان نيلگون
3957 azure نيلگوني
3958 azure لاجوردي
3959 azygoses بي جفت
3960 azygous بي جفت
3961 energetic فعال
3962 everybody همه
3963 everything هر چيز
3964 nothing هيچکار
3965 sulking قهر
3966 wrath قهر
3967 B.C. قبل از ميلاد
3968 baa بع بع کردن
3969 Baath بعث
3970 Baba Ali باباعلي
3971 Babak بابک
3972 babble ياوه
3973 babble پريشان گفتن
3974 babble ياوه گفتن
3975 babble من ومن
3976 babble سخن بيهوده
3977 babble روده درازي کردن
3978 babbler ياوهگو
3979 babbler پرت گو
3980 babbler ژاژخاي
3981 babbling روده درازي
3982 babbling ژاژخايي
3983 babbling ژاژ
3984 babel بناي شگرف
3985 babel طرح خيالي
3986 baboon عنتر
3987 baby طفل
3988 baby طفل شيرخوار
3989 baby کودک
3990 baby کودک شيرخوار
3991 baby رضيع
3992 baby نوزاده
3993 baby نوزاد
3994 baby بچه
3995 baby tooth دندان شيري
3996 Babylon بابل
3997 Babylonian بابلي
3998 Babylonian بابلي
3999 baccalaureate درجه باشليه
4000 baccara باکارا

دانلود لیست لغات زبان انگلیسی در قالب فایل اکسل شامل تمام لغات

لیست کامل لغات زبان انگلیسی در قالب فایل اکسل

دانلود لیست لغات زبان انگلیسی در قالب فایل اکسس شامل تمام لغات

لیست کامل لغات زبان انگلیسی در قالب فایل اکسس

زبان انگلیسی,انگلیسی به فارسی,انگلیسی در سفر,انگلیسی حرف زدن,انگلیسی به انگلیسی,آموزش زبان انگلیسی برای کودکان,آموزش زبان انگلیسی در ۵۰ روز,آموزش زبان انگلیسی کودکان,آموزش زبان انگلیسی از پایه,زبان,زبان انگلیسی,آموزش زبان,آموزش زبان انگلیسی,انگلیسی,آموزش انگلیسی,انگلیسی به فارسی,یادگیری زبان,یادگیری زبان انگلیسی,یادگیری انگلیسی,آزمون زبان,آزمون زبان انگلیسی,زبان مقدماتی,زبان پیشرفته,زبان انگلیسی مقدماتی,زبان انگلیسی پیشرفته,آموزش زبان انگلیسی مقدماتی,آموزش زبان انگلیسی پیشرفته,آموزش مرحله به مرحله زبان انگلیسی,آموزش مرحله به مرحله انگلیسی,آموزش مرحله به مرحله زبان,امتحان زبان,امتحان زبان انگلیسی,امتحان انگلیسی,آزمون انگلیسی,واژگان انگلیسی کنکور,واژگان انگلیسی به فارسی,واژگان انگلیسی دوازدهم,واژگان انگلیسی گاج,واژگان انگلیسی دهم,واژگان انگلیسی در زبان فارسی,واژگان انگلیسی با ریشه فارسی,واژگان انگلیسی خیلی سبز,واژگان انگلیسی یازدهم,واژگان انگلیسی نهم,واژگان انگلیسی هفتم,واژگان انگلیسی دبیرستان,واژگان انگلیسی کامپیوتر,واژگان in english,زبان انگلیسی واژگان pdf,واژگان زبان انگلیسی کنکور 3in1,کتاب واژگان زبان انگلیسی 504,واژگان زبان انگلیسی 504,واژگان زبان انگلیسی 505,کلمات انگلیسی در فارسی,کلمات انگلیسی با ریشه فارسی,کلمات انگلیسی با معنی,کلمات انگلیسی زیبا,واژگان زبان انگلیسی کنکور,واژگان زبان انگلیسی دهم,واژگان زبان انگلیسی یازدهم,واژگان زبان انگلیسی پایه هشتم,واژگان زبان انگلیسی هفتم,واژگان زبان انگلیسی سطر به سطر,واژگان زبان انگلیسی دبیرستان,واژگان زبان انگلیسی پایه هفتم,واژگان زبان انگلیسی کنکور خیلی سبز,واژگان زبان انگلیسی 504 به روش tick eight,لغات زبان انگلیسی pdf,کلمات زبان انگلیسی pdf,کلمات کاربردی زبان انگلیسی pdf,لغات ضروری زبان انگلیسی pdf,لغات پرکاربرد زبان انگلیسی pdf,لغات کاربردی زبان انگلیسی pdf,آموزش لغات زبان انگلیسی pdf,دانلود لغات زبان انگلیسی pdf,لغات مهم زبان انگلیسی pdf,لغات زبان انگلیسی کنکور pdf,کلمات زبان انگلیسی 1,لغات زبان انگلیسی 3,کلمات زبان انگلیسی 3,واژگان زبان انگلیسی کنکور 3in1,لغات زبان انگلیسی چهارم دبیرستان,کلمات زبان انگلیسی چهارم دبیرستان,واژگان زبان انگلیسی 505,لغات زبان انگلیسی 504,کتاب واژگان زبان انگلیسی 504,504 واژگان ضروري زبان انگليسي,کلمات زبان انگلیسی هفتم با معنی,لغات زبان انگلیسی هفتم,لغات زبان انگلیسی هفتم با معنی,کلمات زبان انگلیسی هفتم,لغات زبان انگلیسی هفتم تا نهم,لغات زبان انگلیسی هفتم هشتم نهم,لغات زبان انگلیسی هفتم و هشتم و نهم,گرامر زبان انگلیسی زمان ها,گرامر زبان انگلیسی pdf,گرامر زبان انگلیسی به فارسی,گرامر زبان انگلیسی کامل,گرامر زبان انگلیسی از پایه,گرامر زبان انگلیسی پایه هشتم,گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده

185 مرحله آزمون آنلاین زبان انگلیسی (گرامر، لغات و کتاب های انگلیسی)


50 دقیقه

88 بار

نویسنده: تیم شاه آزمون

تاریخ انتشار: 1398/9/30 16:13

اولین نفری باشید که نظر می دهید.

نظر شما (پاسخ شما به {{SelectedParentCommentName}})
لطفا نام را وارد کنید.
لطفا یک ایمیل معتبر وارد کنید.
لطفا متن را وارد کنید.
لطفا عدد بالا را در کادر وارد کنید.
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
به اشتراک گذاشتن این صفحه در شبکه های اجتماعی
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ششم دبستان در: امتحان درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان آنلاین درس 5 - پیشرفت علوم و فنون در دوره اسلامی خوبه ولی کاشکی کمی سوالاتش بیشتر بود!

رضوان در: امتحان درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 9 تدبیر زندگانی عالی

رامیار سلامت در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 9 الکتریسیته خیلی عالی

Daniel farahmand در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هفتم - درس 7 سفر آب درون زمین Verry good

آرشیدا زندیان در: آزمون آنلاین کتاب علوم تجربی چهارم دبستان - درس 1 تا 7 آمادگی برای آزمون نوبت اول عالی

:) در: امتحان پیام های آسمان هفتم آنلاین - درس 5 پیامبر رحمت خیلی خیلی خیلی ممنونم برای سایت خوبتون ;)

نگین در: تست مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 8 جهان نابرابر افتضاح😐پس کو سوالا؟

mh در: آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ عالییی

ramiya در: تست درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 4 برگی از تاریخ زمین عالی

gril blink در: سوالات انگلیسی پایه هشتم آنلاین - درس 1 My Nationality خوبه بدک نیس ولی خیلی اسونن

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم لینکی نیومد شماره ای که دادیم واتساپ نداره خاموشم هست

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم ام لینکی برای دانلود برام فرستاد نشده فقط رسید خرید ایمیل شده متاسفانه شماره ای که دادی هم واتساپ نداره

سها غلامی در: امتحان آنلاین چهارگزینه ای درس زیست شناسی 2 پایه یازدهم - فصل 2 حواس (گفتار 2 - حواس ویژه) عالی بود

نرگس خلجی در: آزمون درس زیست شناسی پایه دهم آنلاین - فصل 1 گفتار دوم زیست شناسی نوین عالی

محمد ماهان قاسمی در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 11 کانی‌ها خوب

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون تستی مجازی تاریخ 1 پایه دهم - درس 5 هند و چین سری 2 - درسی

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 1 کنش‌های ما - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی - درس 3 جهان اجتماعی - درسی

سوالات درس جغرافیای ایران پایه دهم آنلاین - فصل 1 جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

تست آنلاین درس جامعه شناسی 2 پایه یازدهم - درس 4 نمونه‌های فرهنگ جهانی (2) - درسی

آزمون آنلاین روانشناسی پایه یازدهم انسانی - درس 1 روان شناسی (تعریف و روش مورد مطالعه) سری 1 - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

سوالات امتحانی آنلاین درس آموزش قرآن پایه نهم - درس 1 سوره شوری و زخرف - درسی