در حال بارگذاری...
ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه > اخبار و مقاله ها > آموزش 504 کلمه ضروری انگلیسی (سری 3)

آموزش 504 کلمه ضروری انگلیسی (سری 3)

در این مقاله شاه آزمون، می خواهیم به آموزش 504 کلمه ضروری انگلیسی بپردازیم و لیستی از کلمات کتاب 504 را همراه با معنی و مترادف های آن ها آورده شده است.

آموزش کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی

آموزش 504 کلمه ضروری انگلیسی (سری 3)

 
Culprit offender متهم
Juvenile A young , youthful نوجوان
Toil  , hard work , to work hard كار پر زحمت
Blunder stupid mistake , stumble , say clumsily اشتباه بزرگ
Daze confuse گيج كردن
Mourn grieve عزاداري كردن
Subside grow less فرو نشستن
Maim cripple , disable آسيب دبدن
Comprehend ,  understand فهميدن
Commend  praise تحسين كردن
Final coming last , deciding نهايي
Exempt freed free معاف كردن
Vain of no use مغرور ،بي فايده
Depict describe شرح دادن
Mortal  deadly فاني
Novel  new , strange جديد ،رمان
Appoint  decide on تعيين كردن
Quarter region , section ناحيه
Site  position or place موقعيت
Quote a quotation نقل قول كردن،قيمت دادن
Morality  virtue اخلاقي بودن
Roam wander پرسه زدن
Attract absorb جذب كردن
Confine keep in , hold in نگه داشتن
Idle not busy , lazy بيكار،تنبل
Jest joke, fun , mockery , poke fun شوخي
Patriotic loving one’s country وطن پرست
Dispute disagree , oppose , try to win دعوا كردن
Valor  bravery , courage شجاعت
Lunatic crazy person , insane احمقانه
Vein , mood حالت 
Uneventful  with out happening يكنواخت
Refer hand over ارجاع دادن
Distress misfortune اندوه
Diminish amount or importance , decrease كاهش يافتن
Maximum greatest amount حداكثر
Flee  runaway , go quickly فرار كردن
Signify  mean معني دادن
Colleague associate همكار ،هم قطار
Torment  very great pain عذاب دادن
Provide to supply تامين كردن
Shrill   piercing گوش خراش
Jolly  merry , full of fun شنگول
Witty , cleverly amusing شوخ 
Hinder hold back مانع شدن
Lecture a scolding  سخنراني،سرزنش كردن
Abuse  make bad use of , use wrongly , bad treatment سو استفاده كردن
Mumble  speak indistinctly زير لب صحبت كردن
Mute silent ساكت
Wad  small soft mass دسته،گلوله
Retain keep , remember حفظ كردن
Precede  go before مقدم بودن
Adolescent  a young , youthful نوجوان
Radical fundamental , extreme اساسي
Spontaneous  natural خود بخود
Skim  glide along رويه
Vaccinate inoculate واكسن زدن
Untidy not neat نامرتب
Temperate moderate معتدل
Vague  not definite , not clear , not distinct مبهم
Elevate  raise , lift up بالا بردن
Finance money matters امورمالي
Obtain get , be in use كسب كردن
Cinema moving picture سينما
Event happening رويداد
Discard  throw aside كنار گذاشتن
Soar aspire اوج گرفتن
Subsequent later , following , coming after بعدي
Relate tell , give an account of مربوط بودن،گفتن
Stationary standing still , not moving ساكن
Prompt quick , on time سريع
Hasty quick , hurried عجول
Scorch burn slightly , dry up شديد الحن،خشك شدن
Tempest  a violent disturbance طوفان
Soothe calm , comfort , quite آرام كردن
Sympathetic approving موافق
Redeem  pay off , carry out , set free , make up for باز خريدن،آزاد كردن
Resume begin again , go on , take again ادامه دادن
Refrain  hold back خودداري كردن
Illegal not lawful , against the law غير قانوني
Heir    وارث
Majestic grand , noble , dignified , kingly با عظمت
Dwindle  Shrink , decrease كاهش يافتن
Surplus  excess extra مازاد
Traitor   خائن
Deliberate intended سنجيده،عمدي
Vandal   ادم خرابكار
Drought dryness , lack of rain خشك سالي
Abide  dwell , endure پيروي كردن
Unify unite متحد كردن
Summit  top , highest point قله ،اوج
Heed take notice , careful attention توجه كردن
Drench wet thoroughly , soak خيس كردن
Tumult noise , uproar همهمه
Kneel  remain on the knee زانو زدن
Dejected sad افسرده
Obedient willing to obey مطيع
Recede  go back, move back , slope backward , withdraw كنار كشيدن،فروكش كردن
Tyrant cruel master  فرمانرواي مستند
Verdict judgment حكم،عقيده
Unearth dig up , discover , find out حفاري كردن،كشف كردن
Depart go away , leave , turn away , change , die رفتن،مردن،تغيير دادن
Coincide correspond exactly بر هم منطبق شدن
Cancel  cross out , wipe out , call off حذف كردن
Debtor   بدهكار
Legible easy to read خوانا
Placard poster اعلاميه
Customary  usual مرسوم
Transparent Clear شفاف
Epidemic  widespread شايع
Obesity  extranet  fatness چاقي
Magnify make too much of مبالفه كردن
Obstacle  impediment , obstruction مانع
Ventilate discuss openly تهويه كردن،مطرح كردن
Jeopardize risk , endanger به خطر انداختن
Negative  minus , saying no منفي
Vital  lively , necessary to life   حياتي 
oral of the mouth , spoken , using speech شفاهي ،دهاني
Complacent self satisfied ازخود راضي
Wasp insect حشره
Nominate designated تعيين كردن
Upholstery  material ماده،روكش
Rehabilitate restore اصلاح كردن
Vertical  lengthwise عمودي
Preoccupied  absorbed مجذوب
Indifference inattention بي اعتنايي 
Parole  word of honor , conditional freedom آزادي مشروط ،قول شرف
Multitude  a great number , a crowd فراواني
Maintain  keep , keep up , carry on ,uphold , support  حفظ كردن
Snub  cold treatment تحويل نگرفتن ،تحقير
Endure  last , keep on , undergo , bear , stand تحمل كردن
Wrath  rage خشم
Expose  uncover , lay open , show openly نشان دادن
Ponder consider carefully به فكر فرو رفتن
Resign  give up , submit  , yield استعفا دادن،پذيرفتن
Amend  change , correct

اصلاح كردن

504,504 کلمه ضروری انگلیسی,آموزش کلمات کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی,آموزش کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی,آموزش کلمات کتاب 504 کلمه ضروری,آموزش کتاب 504 کلمه ضروری,آموزش کلمات کتاب 504 کلمه,آموزش کتاب 504 کلمه,آموزش واژگان کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی,آموزش واژگان کتاب 504 کلمه ضروری,آموزش واژگان کتاب 504 کلمه,کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی,کتاب 504 کلمه ضروری,کتاب 504 کلمه,کتاب 504,504 واژه ضروری انگلیسی,آموزش کلمات کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی,آموزش کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی,آموزش کلمات کتاب 504 واژه ضروری,آموزش کتاب 504 واژه ضروری,آموزش کلمات کتاب 504 واژه,آموزش کتاب 504 واژه,آموزش واژگان کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی,آموزش واژگان کتاب 504 واژه ضروری,آموزش واژگان کتاب 504 واژه,کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی,کتاب 504 واژه ضروری,کتاب 504 واژه,504 کلمه ضروری انگلیسی pdf,504 لغت ضروری انگلیسی,504 لغت ضروری انگلیسی برای اندروید,504 لغت ضروری انگلیسی pdf,504 واژه ضروری انگلیسی,504 لغت ضروری انگلیسی ios,504 كلمه ضروري انگليسي,504 لغت ضروری انگلیسی برای اپل,504 لغت ضروری انگلیسی برای کامپیوتر,دانلود 504 لغت ضروری انگلیسی pdf,504 واژه ضروري زبان انگليسي pdf,دانلود 504 واژه ضروری انگلیسی pdf,504 کلمه مهم انگلیسی,504 کلمه کاربردی انگلیسی,لغات 504 کلمه ضروری انگلیسی,آموزش 504 با فیلم,آموزش 504 به روش کدینگ,آموزش 504 كلمه ضروري انگليسي,آموزش 504 صوتی,آموزش 504 لغت,آموزش 504 واژه,آموزش 504 تصویری,آموزش 504 با رمز,آموزش 504 با تصویر,504 words آموزش,504 کلمه,504 کلمه ضروری,504 واژه,504 واژه ضروری,آزمون آنلاین کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی,آزمون آنلاین کتاب 504 کلمه ضروری,آزمون آنلاین کتاب 504 کلمه,آزمون آنلاین کتاب 504,آزمون آنلاین 504,آزمون آنلاین 504 کلمه ضروری انگلیسی,آزمون آنلاین 504 کلمه ضروری,آزمون آنلاین 504 کلمه,آزمون آنلاین کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی,آزمون آنلاین کتاب 504 واژه ضروری,آزمون آنلاین کتاب 504 واژه,آزمون آنلاین 504 واژه ضروری انگلیسی,آزمون آنلاین 504 واژه ضروری,آزمون آنلاین 504 واژه

آموزش کلمات کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی با 19 مرحله آزمون آنلاین از کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی


30 دقیقه

19 بار

نویسنده: تیم شاه آزمون

تاریخ انتشار: 12/20/2019 11:47:00 AM

اولین نفری باشید که نظر می دهید.

نظر شما (پاسخ شما به {{SelectedParentCommentName}})
لطفا نام را وارد کنید.
لطفا یک ایمیل معتبر وارد کنید.
لطفا متن را وارد کنید.
به اشتراک گذاشتن این صفحه در شبکه های اجتماعی
دسته های وبسایت
13

آزمون MSRT

24

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

54

آزمون کنکور

11

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

3

اخبار MSRT

11

اخبار EPT

12

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

48

مقالات کنکور

3

اخبار کنکور

9

مقالات تولیمو

2

اخبار تولیمو

5

آزمون MHLE

1

مقالات MHLE

4

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

2

راهنمای استفاده از شاه آزمون

2

آزمون آنلاین MSRT

2

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

2

آزمون آنلاین MHLE

0

آزمون آنلاین کنکور

0

آزمون آنلاین زبان کنکور

10

آزمون ICDL

10

مقالات ICDL

0

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

7

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

21

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MSRT آزمون آنلاین MHLE شاه آزمون آزمون آنلاین تولیمو کنکور آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl کنکور سراسری آزمون کنکور آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین آیلتس آزمون کنکور سراسری آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین Ielts آزمون آنلاین آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری 93 91 آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون آنلاین وکالت آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین استخدامی