در حال بارگذاری...

ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه > اخبار و مقاله ها > آموزش 504 کلمه ضروری انگلیسی (سری 3)

آموزش 504 کلمه ضروری انگلیسی (سری 3)

در این مقاله شاه آزمون، می خواهیم به آموزش 504 کلمه ضروری انگلیسی بپردازیم و لیستی از کلمات کتاب 504 را همراه با معنی و مترادف های آن ها آورده شده است.

آموزش کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی

آموزش 504 کلمه ضروری انگلیسی (سری 3)

 
Culprit offender متهم
Juvenile A young , youthful نوجوان
Toil  , hard work , to work hard كار پر زحمت
Blunder stupid mistake , stumble , say clumsily اشتباه بزرگ
Daze confuse گيج كردن
Mourn grieve عزاداري كردن
Subside grow less فرو نشستن
Maim cripple , disable آسيب دبدن
Comprehend ,  understand فهميدن
Commend  praise تحسين كردن
Final coming last , deciding نهايي
Exempt freed free معاف كردن
Vain of no use مغرور ،بي فايده
Depict describe شرح دادن
Mortal  deadly فاني
Novel  new , strange جديد ،رمان
Appoint  decide on تعيين كردن
Quarter region , section ناحيه
Site  position or place موقعيت
Quote a quotation نقل قول كردن،قيمت دادن
Morality  virtue اخلاقي بودن
Roam wander پرسه زدن
Attract absorb جذب كردن
Confine keep in , hold in نگه داشتن
Idle not busy , lazy بيكار،تنبل
Jest joke, fun , mockery , poke fun شوخي
Patriotic loving one’s country وطن پرست
Dispute disagree , oppose , try to win دعوا كردن
Valor  bravery , courage شجاعت
Lunatic crazy person , insane احمقانه
Vein , mood حالت 
Uneventful  with out happening يكنواخت
Refer hand over ارجاع دادن
Distress misfortune اندوه
Diminish amount or importance , decrease كاهش يافتن
Maximum greatest amount حداكثر
Flee  runaway , go quickly فرار كردن
Signify  mean معني دادن
Colleague associate همكار ،هم قطار
Torment  very great pain عذاب دادن
Provide to supply تامين كردن
Shrill   piercing گوش خراش
Jolly  merry , full of fun شنگول
Witty , cleverly amusing شوخ 
Hinder hold back مانع شدن
Lecture a scolding  سخنراني،سرزنش كردن
Abuse  make bad use of , use wrongly , bad treatment سو استفاده كردن
Mumble  speak indistinctly زير لب صحبت كردن
Mute silent ساكت
Wad  small soft mass دسته،گلوله
Retain keep , remember حفظ كردن
Precede  go before مقدم بودن
Adolescent  a young , youthful نوجوان
Radical fundamental , extreme اساسي
Spontaneous  natural خود بخود
Skim  glide along رويه
Vaccinate inoculate واكسن زدن
Untidy not neat نامرتب
Temperate moderate معتدل
Vague  not definite , not clear , not distinct مبهم
Elevate  raise , lift up بالا بردن
Finance money matters امورمالي
Obtain get , be in use كسب كردن
Cinema moving picture سينما
Event happening رويداد
Discard  throw aside كنار گذاشتن
Soar aspire اوج گرفتن
Subsequent later , following , coming after بعدي
Relate tell , give an account of مربوط بودن،گفتن
Stationary standing still , not moving ساكن
Prompt quick , on time سريع
Hasty quick , hurried عجول
Scorch burn slightly , dry up شديد الحن،خشك شدن
Tempest  a violent disturbance طوفان
Soothe calm , comfort , quite آرام كردن
Sympathetic approving موافق
Redeem  pay off , carry out , set free , make up for باز خريدن،آزاد كردن
Resume begin again , go on , take again ادامه دادن
Refrain  hold back خودداري كردن
Illegal not lawful , against the law غير قانوني
Heir    وارث
Majestic grand , noble , dignified , kingly با عظمت
Dwindle  Shrink , decrease كاهش يافتن
Surplus  excess extra مازاد
Traitor   خائن
Deliberate intended سنجيده،عمدي
Vandal   ادم خرابكار
Drought dryness , lack of rain خشك سالي
Abide  dwell , endure پيروي كردن
Unify unite متحد كردن
Summit  top , highest point قله ،اوج
Heed take notice , careful attention توجه كردن
Drench wet thoroughly , soak خيس كردن
Tumult noise , uproar همهمه
Kneel  remain on the knee زانو زدن
Dejected sad افسرده
Obedient willing to obey مطيع
Recede  go back, move back , slope backward , withdraw كنار كشيدن،فروكش كردن
Tyrant cruel master  فرمانرواي مستند
Verdict judgment حكم،عقيده
Unearth dig up , discover , find out حفاري كردن،كشف كردن
Depart go away , leave , turn away , change , die رفتن،مردن،تغيير دادن
Coincide correspond exactly بر هم منطبق شدن
Cancel  cross out , wipe out , call off حذف كردن
Debtor   بدهكار
Legible easy to read خوانا
Placard poster اعلاميه
Customary  usual مرسوم
Transparent Clear شفاف
Epidemic  widespread شايع
Obesity  extranet  fatness چاقي
Magnify make too much of مبالفه كردن
Obstacle  impediment , obstruction مانع
Ventilate discuss openly تهويه كردن،مطرح كردن
Jeopardize risk , endanger به خطر انداختن
Negative  minus , saying no منفي
Vital  lively , necessary to life   حياتي 
oral of the mouth , spoken , using speech شفاهي ،دهاني
Complacent self satisfied ازخود راضي
Wasp insect حشره
Nominate designated تعيين كردن
Upholstery  material ماده،روكش
Rehabilitate restore اصلاح كردن
Vertical  lengthwise عمودي
Preoccupied  absorbed مجذوب
Indifference inattention بي اعتنايي 
Parole  word of honor , conditional freedom آزادي مشروط ،قول شرف
Multitude  a great number , a crowd فراواني
Maintain  keep , keep up , carry on ,uphold , support  حفظ كردن
Snub  cold treatment تحويل نگرفتن ،تحقير
Endure  last , keep on , undergo , bear , stand تحمل كردن
Wrath  rage خشم
Expose  uncover , lay open , show openly نشان دادن
Ponder consider carefully به فكر فرو رفتن
Resign  give up , submit  , yield استعفا دادن،پذيرفتن
Amend  change , correct

اصلاح كردن

504,504 کلمه ضروری انگلیسی,آموزش کلمات کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی,آموزش کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی,آموزش کلمات کتاب 504 کلمه ضروری,آموزش کتاب 504 کلمه ضروری,آموزش کلمات کتاب 504 کلمه,آموزش کتاب 504 کلمه,آموزش واژگان کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی,آموزش واژگان کتاب 504 کلمه ضروری,آموزش واژگان کتاب 504 کلمه,کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی,کتاب 504 کلمه ضروری,کتاب 504 کلمه,کتاب 504,504 واژه ضروری انگلیسی,آموزش کلمات کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی,آموزش کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی,آموزش کلمات کتاب 504 واژه ضروری,آموزش کتاب 504 واژه ضروری,آموزش کلمات کتاب 504 واژه,آموزش کتاب 504 واژه,آموزش واژگان کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی,آموزش واژگان کتاب 504 واژه ضروری,آموزش واژگان کتاب 504 واژه,کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی,کتاب 504 واژه ضروری,کتاب 504 واژه,504 کلمه ضروری انگلیسی pdf,504 لغت ضروری انگلیسی,504 لغت ضروری انگلیسی برای اندروید,504 لغت ضروری انگلیسی pdf,504 واژه ضروری انگلیسی,504 لغت ضروری انگلیسی ios,504 كلمه ضروري انگليسي,504 لغت ضروری انگلیسی برای اپل,504 لغت ضروری انگلیسی برای کامپیوتر,دانلود 504 لغت ضروری انگلیسی pdf,504 واژه ضروري زبان انگليسي pdf,دانلود 504 واژه ضروری انگلیسی pdf,504 کلمه مهم انگلیسی,504 کلمه کاربردی انگلیسی,لغات 504 کلمه ضروری انگلیسی,آموزش 504 با فیلم,آموزش 504 به روش کدینگ,آموزش 504 كلمه ضروري انگليسي,آموزش 504 صوتی,آموزش 504 لغت,آموزش 504 واژه,آموزش 504 تصویری,آموزش 504 با رمز,آموزش 504 با تصویر,504 words آموزش,504 کلمه,504 کلمه ضروری,504 واژه,504 واژه ضروری,آزمون آنلاین کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی,آزمون آنلاین کتاب 504 کلمه ضروری,آزمون آنلاین کتاب 504 کلمه,آزمون آنلاین کتاب 504,آزمون آنلاین 504,آزمون آنلاین 504 کلمه ضروری انگلیسی,آزمون آنلاین 504 کلمه ضروری,آزمون آنلاین 504 کلمه,آزمون آنلاین کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی,آزمون آنلاین کتاب 504 واژه ضروری,آزمون آنلاین کتاب 504 واژه,آزمون آنلاین 504 واژه ضروری انگلیسی,آزمون آنلاین 504 واژه ضروری,آزمون آنلاین 504 واژه

آموزش کلمات کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی با 19 مرحله آزمون آنلاین از کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی


30 دقیقه

44 بار

نویسنده: تیم شاه آزمون

تاریخ انتشار: 1398/9/29 11:47

نگین شمس 1399/9/11 23:21
با تشکر از شاه آزمون. لطفا آزمون icdl نیز قرار دهید.
نظر شما (پاسخ شما به {{SelectedParentCommentName}})
لطفا نام را وارد کنید.
لطفا یک ایمیل معتبر وارد کنید.
لطفا متن را وارد کنید.
لطفا عدد بالا را در کادر وارد کنید.
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
به اشتراک گذاشتن این صفحه در شبکه های اجتماعی
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

66

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

11

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

دنیا سیدابادی در: امتحان آنلاین درس پیام های آسمان پایه هشتم - درس 14 ما مسلمانان خیلی ممنون عالی بود💐

فاطمه سلیمانی در: آزمون تستی مطالعات نهم آنلاین - درس 6 زیست‌بوم‌ها در خطرند اگه آزمون اتون رایگان بود خیلی خوب میشد !!🚶‍♀️🚶‍♀💔

آیلین در: تست هدیه های آسمانی ششم دبستان آنلاین - درس 5 شتربان با ایمان سوالات خیلیی کم بود😞

محمدسواری در: آزمون درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 6 چه خبر 1 ممنونم سایتی که گذاشتین عالیه

کمال در: آزمون آنلاین درس دین و زندگی 3 پایه دوازدهم - درس 10 تمدن جدید و مسئولیت ما ممنون از وب سایت خوبتون.

پری کاظمی در: امتحان آنلاین بخش آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت سال 83 با تشکر لطفا آزمون وکالت سال های گذشته را قرار دهید.

کامیاب پورباقری در: تست آنلاین تافل درس 19 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

داوود رشیدی در: شبیه سازی آنلاین آزمون تستی آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی شماره 6 خوب بود. ممنون

فرهاد سلطانی در: امتحان مجازی گرامر زبان انگلیسی مرحله پیشرفته شماره 54 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

سارا طاهری در: آزمون زبان انگلیسی آنلاین بخش گرامر مرحله پیشرفته شماره 62 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

مریم فراهانی در: تست آنلاین icdl 5 نرم افزار اکسس سری 3 با تشکر از شاه آزمون. لطفا آزمون icdl نیز قرار دهید.

میهن شریفی در: آزمون زبان انگلیسی آنلاین بخش اشتباهات رایج در زبان انگلیسی مرحله متوسط شماره 5 ممنون از وب سایت خوبتون.

داوود حسینی در: آزمون آنلاین ept دانشگاه آزاد اسلامی - آزمون ept فروردین 96 لطفا آزمون های ept سال های گذشته را نیز قرار دهید. با تشکر

شریف نادری در: نمونه سوال امتحانی درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 1 آفرینش شگفت‌انگیز و درس 2 عفو و گذشت خوب بود. ممنون

کمال مرادی در: آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی آنلاین شماره 29 لطفا آزمون آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی نیز بگذارید.

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم درس 1 تا 6 - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

سوالات تستی درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم به صورت آنلاین - درس 5 زباله، فاجعه محیط زیست - درسی

آزمون آنلاین تستی درس به درس کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم آمادگی امتحان نوبت دوم فصل های 1 تا 6 - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون مجانی 504 کلمه انگلیسی دروس 1 و 2 و 3 - زبان

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

نمونه سوال آموزش قرآن پایه هفتم آنلاین - درس اول - درسی

آزمون درسی آنلاین ادبیات فارسی 3 پایه دوازدهم - درس 1 شکر نعمت (سری 1) - درسی

آزمون آنلاین درس جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم انسانی - درس 1 ذخیره دانشی - درسی

سوالات درس ادبیات فارسی پایه نهم آنلاین - درس 11 زن پارسا - درسی

آزمون تستی درسی زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم - درس 1 Sense of Appreciation بخش گرامر - درسی

آزمون آنلاین MHLE وزارت بهداشت شماره 1 - MHLE