در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه اخبار و مقاله ها آموزش کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی (سری 2)

آموزش کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی (سری 2)

در این مقاله شاه آزمون، می خواهیم به آموزش کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی بپردازیم و لیستی از کلمات کتاب 504 را همراه با معنی و مترادف های آن ها آورده شده است.

آموزش کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی

آموزش کلمات کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی (سری 2)

vicious   evil , wicked , savage  وحشي
whirling spinning چرخان
underdog   بازنده،مظلوم
thrust push with force  فرو كردن
bewildered confused , puzzled گيج ،متحير
expand enlarge , swell  توسعه دادن
alter  change , vary تغيير دادن
mature  ripe , fully grown  رسيده،معقول
sacred  holy , saint, worthy of respect  مقدس
revise change , alter , bring up to date  تجديد نظر كردن
pledge  promise  تعهد كردن
casual   اتفاقي
pursue  follow , proceed along  تعقيب كردن
unanimous  in complete agreement  هم عقيده
fortunate  lucky , good luck  خوش شانس
pioneer    پيشرو
innovative  fresh , clever having new ideas  خلاق
Slender  slight , long and thin , limited لاغر،كم
Surpass  do better than ,be better than , excel بهتر بودن
Vast very great , enormous زياد
Doubt  not believe , not be sure , lack of certain شك داشتن
Penetrate  get into or through , drilling , pierce سوراخ كردن ،فهميدن
Pierce  Penetrate , go into ,go through , cut through سوراخ كردن
Accurate exactly right , error free دقيق
Grateful thankful متشكر
Cautious very careful هشيار،محتاط
Confident sure  , certain , firmly believing مطمئن
Capacity ability to store ظرفيت
Appeal  attraction , interest , to urge كشش،درخواست كردن
Wary  cautious محتاط
Aware knowing , realizing آگاه
Misfortune  bad luck بدبختي
Avoid  keep away from دوري كردن 
Wretched miserable , very unsatisfactory بيچاره
Keg small barrel بشكه
Nourish feed تغذيه كردن
Harsh  sharp خشن ،شديد
Quantity  amount  كميت ،اندازه
Opt  select , choose or favor انتخاب كردن
Tragedy a sad play مصيبت
Pedestrian walker پياده،كم هوش
Glance a quick look , glimps نظر اجمالي
Nimble  quick moving چابك
Reckless  careless , heedless , wild بي احتياط
Horrid terrible , frightful وحشتناك
Rave talk wildly دادو قال كردن
Ingenious  clever مبتكر،خلاق 
Abundant very plentiful , more than enough فراوان
Uneasy restless , disturbed , anxious نگران ،ناراحت
Calculate figure محاسبه كردن 
Absorb  attract جذب كردن
Estimate guess ارزيابي كردن
Morsel mouthful , tiny amount , a small bite تكه،ذره
Threat  meant تهديد
Ban  prohibit , forbid ممنوع كردن
Panic unreasoning fear وحشت
Appropriate fit مناسب
Emerge come out , come up , come into view بيرون آمدن
Jagged unevenly cut or torn تيز، دندانه دار
Linger stay on باقي ماندن
Crafty  sly , tricky زيرك
Defiant challenging مخالف
Perish  die , be destroy نابود شدن
Fragile delicate حساس
Captive prisoner زنداني
Prosper  be successful  موفق شدن
Devour  eat hungrily , absorb completely , take in greedily eat hungrily , absorb completely , take in greedilyبلعيدن
Plea   request , appeal درخواست
Weary tired خسته
Collide come together with force تصادف كردن
Confirm  verify , make certain تاييد كردن
Anticipate  expect , look forward to انتظار داشتن
Dilemma  a different choice دوراهي
Detour  a roundabout way راه فرعي
Merit , value , worth , goodness شايستگي
Transmit   send over , pass on , pass along , let through فرستادن
Relieve  make less , make easier , replace , release , free تخفيف دادن، عوض كردن
Baffle  confuse گيج كردن
Warden keeper , guard ,  سرپرست
Acknowledge admit to be true قبول كردن
Justice just conduct , fair dealing عدالت
Delinquent criminal ,an offender خلافكار
Deprive take away from by force محروم كردن
Spouse  husband or wife همسر
Vocation occupation , business , profession , trade كار
Unstable not firmly fixed بي ثبات
Homicide murder قتل
Penalize set a penalty for  مجازات كردن
Beneficiary   وارث
Rarely seldom , not often به ندرت
Forbid ban  ممنوع كردن
Logical  reasonable منطقي
Exhibit show , display نمايش دادن
Proceed move forward ادامه دادن
Precaution foresight احتياط ،پيش بيني
Prior coming before , earlier مقدم
Embrace a hug آغوش
Valiant brave , courageous , gallant شجاع
Partial  not complete , not total جزيي
Fierce  wild , savage وحشي
Detest hate متنفر بودن
Sneer  scornful look ريشخند كردن
Scowl frown اخم كردن
Encourage give courage to , reassure تشويق كردن
Consider think over بررسي كردن
Wail cry loud and long گريه و زاري كردن
Symbol image نماد
Authority power to act اختيار
Neutral  impartial بي طرف
Trifle  a small amount , little bit مقدار كمي
Architect  a maker, a creator معمار
Matrimony married life ازدواج
Baggage  an army’s equipment باروبنه
Squander waste هدر دادن
Abroad going around , far and wide خارج از كشور
Fugitive  a runaway فراري
Calamity a great misfortune , serious trouble مصيبت
Pauper a very poor person فقير
Envy , jealousy حسادت
Collapse  a breakdown , to fall in , fail suddenly , fold together سقوط،جمع كردن
Prosecute   follow up , carry on دنبال كردن
Possible able to be , be done ممكن
Compel   force مجبور كردن
Awkward Clumsy , embarrassing دست و پا چلفتي
Venture to dare ريسك،معامله
Awesome   ترسناك
Guide  , to direct , to manage راهنمايي كردن
Quench  put an end to فرونشاندن
Betray  show , mislead خيانت،شان دادن كردن 
Utter  , speak , make known , express گفتادنن
Pacify make calm , quiet down آرام كردن
Respond react , answer پاسخ دادن 
Beckon  attract اشاره كردن
Despite prep علي رغم
Disrupt upset بهم زدن
Rapid  very quick , swift سريع
Exhaust  empty completely , use up , tire out تخليه كردن
Severity  violence , strictness , harshness , plainness شدت ،سختي
Feeble  weak ضعيف
Unite  join together , become one بهم پيوشتن
Cease   stop متوقف شدن
Thrifty saving , thriving صرفه جو
Miserly stingy خسيس
Monarch ruler , king or queen فرمانرواي مطلق
Outlaw ,  a criminal , an exile قانون شكن 
Promote  help to organize ارتقا يافتن 
Undernourished , not sufficient fed سوئ تغذيه
Disclose uncover , make known , utter آشكار كردن
Excessive , too much , too great , extreme بيش از حد
Disaster , a great misfortune مصيبت

504,504 کلمه ضروری انگلیسی,آموزش کلمات کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی,آموزش کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی,آموزش کلمات کتاب 504 کلمه ضروری,آموزش کتاب 504 کلمه ضروری,آموزش کلمات کتاب 504 کلمه,آموزش کتاب 504 کلمه,آموزش واژگان کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی,آموزش واژگان کتاب 504 کلمه ضروری,آموزش واژگان کتاب 504 کلمه,کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی,کتاب 504 کلمه ضروری,کتاب 504 کلمه,کتاب 504,504 واژه ضروری انگلیسی,آموزش کلمات کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی,آموزش کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی,آموزش کلمات کتاب 504 واژه ضروری,آموزش کتاب 504 واژه ضروری,آموزش کلمات کتاب 504 واژه,آموزش کتاب 504 واژه,آموزش واژگان کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی,آموزش واژگان کتاب 504 واژه ضروری,آموزش واژگان کتاب 504 واژه,کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی,کتاب 504 واژه ضروری,کتاب 504 واژه,504 کلمه ضروری انگلیسی pdf,504 لغت ضروری انگلیسی,504 لغت ضروری انگلیسی برای اندروید,504 لغت ضروری انگلیسی pdf,504 واژه ضروری انگلیسی,504 لغت ضروری انگلیسی ios,504 كلمه ضروري انگليسي,504 لغت ضروری انگلیسی برای اپل,504 لغت ضروری انگلیسی برای کامپیوتر,دانلود 504 لغت ضروری انگلیسی pdf,504 واژه ضروري زبان انگليسي pdf,دانلود 504 واژه ضروری انگلیسی pdf,504 کلمه مهم انگلیسی,504 کلمه کاربردی انگلیسی,لغات 504 کلمه ضروری انگلیسی,آموزش 504 با فیلم,آموزش 504 به روش کدینگ,آموزش 504 كلمه ضروري انگليسي,آموزش 504 صوتی,آموزش 504 لغت,آموزش 504 واژه,آموزش 504 تصویری,آموزش 504 با رمز,آموزش 504 با تصویر,504 words آموزش,504 کلمه,504 کلمه ضروری,504 واژه,504 واژه ضروری,آزمون آنلاین کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی,آزمون آنلاین کتاب 504 کلمه ضروری,آزمون آنلاین کتاب 504 کلمه,آزمون آنلاین کتاب 504,آزمون آنلاین 504,آزمون آنلاین 504 کلمه ضروری انگلیسی,آزمون آنلاین 504 کلمه ضروری,آزمون آنلاین 504 کلمه,آزمون آنلاین کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی,آزمون آنلاین کتاب 504 واژه ضروری,آزمون آنلاین کتاب 504 واژه,آزمون آنلاین 504 واژه ضروری انگلیسی,آزمون آنلاین 504 واژه ضروری,آزمون آنلاین 504 واژه

آموزش کلمات کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی با 19 مرحله آزمون آنلاین از کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی


20 دقیقه

138 بار

نویسنده: تیم شاه آزمون

تاریخ انتشار: 1398/9/29 11:42

اولین نفری باشید که نظر می دهید.

نظر شما (پاسخ شما به {{SelectedParentCommentName}})
لطفا نام را وارد کنید.
لطفا یک ایمیل معتبر وارد کنید.
لطفا متن را وارد کنید.
لطفا عدد بالا را در کادر وارد کنید.
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
به اشتراک گذاشتن این صفحه در شبکه های اجتماعی
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ششم دبستان در: امتحان درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان آنلاین درس 5 - پیشرفت علوم و فنون در دوره اسلامی خوبه ولی کاشکی کمی سوالاتش بیشتر بود!

رضوان در: امتحان درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 9 تدبیر زندگانی عالی

رامیار سلامت در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 9 الکتریسیته خیلی عالی

Daniel farahmand در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هفتم - درس 7 سفر آب درون زمین Verry good

آرشیدا زندیان در: آزمون آنلاین کتاب علوم تجربی چهارم دبستان - درس 1 تا 7 آمادگی برای آزمون نوبت اول عالی

:) در: امتحان پیام های آسمان هفتم آنلاین - درس 5 پیامبر رحمت خیلی خیلی خیلی ممنونم برای سایت خوبتون ;)

نگین در: تست مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 8 جهان نابرابر افتضاح😐پس کو سوالا؟

mh در: آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ عالییی

ramiya در: تست درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 4 برگی از تاریخ زمین عالی

gril blink در: سوالات انگلیسی پایه هشتم آنلاین - درس 1 My Nationality خوبه بدک نیس ولی خیلی اسونن

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم لینکی نیومد شماره ای که دادیم واتساپ نداره خاموشم هست

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم ام لینکی برای دانلود برام فرستاد نشده فقط رسید خرید ایمیل شده متاسفانه شماره ای که دادی هم واتساپ نداره

سها غلامی در: امتحان آنلاین چهارگزینه ای درس زیست شناسی 2 پایه یازدهم - فصل 2 حواس (گفتار 2 - حواس ویژه) عالی بود

نرگس خلجی در: آزمون درس زیست شناسی پایه دهم آنلاین - فصل 1 گفتار دوم زیست شناسی نوین عالی

محمد ماهان قاسمی در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 11 کانی‌ها خوب

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون تستی مجازی تاریخ 1 پایه دهم - درس 5 هند و چین سری 2 - درسی

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 1 کنش‌های ما - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی - درس 3 جهان اجتماعی - درسی

سوالات درس جغرافیای ایران پایه دهم آنلاین - فصل 1 جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

تست آنلاین درس جامعه شناسی 2 پایه یازدهم - درس 4 نمونه‌های فرهنگ جهانی (2) - درسی

آزمون آنلاین روانشناسی پایه یازدهم انسانی - درس 1 روان شناسی (تعریف و روش مورد مطالعه) سری 1 - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

سوالات امتحانی آنلاین درس آموزش قرآن پایه نهم - درس 1 سوره شوری و زخرف - درسی